Férfiszabók Közlönye, 1936 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1936. április / 4. szám

Kiváncsi a múltra? olvassa el a szabó céh történetét! 4. szám. FÉRFISZABÓK KÖZLÖNYE 7. LEFKOVITS ES VÁNDOR Közismerten jó minőségben Budapest, V. Deák Ferenc ucca 16—18. Telefonszámok : 81-3-31 és 81-3-32. legújabb divatu tavaszi és nyári eredeti angol és hazai szövetek, valamint saját kikészítésül bélésáruk. Hendkivül olcsó áraink vannak! Győződjön meg egy próbavásárlással! Az Országos Központi Katholikus Legényegyesület a napokban ünnepelte fennállásának 80 éves jubileumát. Az ünnepségen megjelent vitéz Petneházy Antal államtitkár, aki a kormány ne­vében köszöntötte azlt az egyesületet, mely 80 éven át az igazi keresztény szociális gondolat jegyében működött A másnap megtartott 80-ik közgyű­lésen megjelent Bornemisza Géza iparügyi miniszter ur is, aki meleg szeretettel köszönltötte a Legény- egyletet, kivánva, hogy maradjon meg továbbra is régi nemes tradíciója mel­lett. Az iparteátület képviseletében Meggyes Nagy János előljárósági és Drescher József számvizsgálóbizottsági tagok jelentek meg a jubiláns közgyű­lésen. A közgyűlés meleg szeretettel ünnepelte Pintér József országgyűlési képviselőt, az országos központ igaz­gatóját. Nyaraljunk Hévizén! Az Ipartestületek Országos Köz­pontja hévizi üdülőtelepét ezévben is megnyitja a reumás és csuzos beteg iparosok részére. Az üdülési lehetőség csoportonként történik, az I. csoport május 4-től 22-ig, II. csoport május 25-től julius 12-ig, a III. csoport junius 15-től julius 3-ig, IV. csoport julius 6-tól julius 24-ig, az V. csoport julius 27-től augusztus 14-ig, a VI. cso­port augusztus 17-től szeptember 4-ig, a VII. csoport szeptember 7-től szeptember 25-ig, a VIII. cso­port szeptember 28-tól október 16-ig tart. Az I. csoport ellátási költségeit az IPOK viseli. Vasúti költséget azonban nem. A beuta­lással járó költség a következő: étkezés: reggeli, ebéd, vacsora együttesen napi 1 P 65, kurlaksa május 15-től junius 15-ig és szep­tember 1-től október 15-ig, napi 20 fillér, junius 16-tól augusz­tus 31-ig napi 40 fillér. Szállás­pénz napi 50 fillér, harmadosz­tályú kedvezményes fürdőjegy 50 fillér, egyszeri kötelező orvosi vizs­gálat 1 P 50 fillér. A visszautazás­ra 660/0-os kedvezményes jegyet lehet biztosítani. A csoportokba való jelentkezés a csoport meg­kezdésének időpontja előtt leg­alább 14 nappal kell hogy meg­történjék. A felvételi iránti kér­vényt az Ipartestületek Orszá­gos Központja elnökségéhez kell intézni az ipartestületnél láttamoz­tatni. Bővebb felvilágosítással az ipartestülel szívesen szolgál felvi­lágosítással. A kézművesiparosok gépeit nem lehet lefoglalni Az Ipartestületek Országos" Szövet­sége ipartestületünk kérésére felter­jesztést intézett a kormányhoz, amely­ben kérte a kis- és kézmüiparosok gé­peinek a végrehajtás alól való mente­sítését. Az IPOSZ-nak erre a felierjeszté­sére Bornemisza Géza iparügyi minisz­ter 6.863/IX.—1935. szám alatt leirat­ban válaszolt, amelyben kifejti, hogy ismételten érkezett panasz hozzá ab­ban az irányban, hogy a királyi bí­róságok a végrehajtási novella vonat­kozó rendelkezéseit számos esetben a kisiparosokra hátrányosan értelmezik. Rámutat a miniszter leirata arra is, hogy a végrehajtás alól ki vannak véve és még a végrehajtást szenvedők beleegyezésével sem foglalhatók le »kisiparosoknak, kézműveseknek, ipari (gyári) munkásoknak, napszámosok­nak és általában azoknak, akik magu­kul kézimunkával tartják fenn, a ke­resetük folytatásához szükséges szer­számok, eszközök, műszerek és álla­tok, továbbá kisiparosok és kézműve­sek feldolgozható anyagkészlete 200 pengő erejéig.« A végrehajtási novella nem emliti ugyan kifejezetten a kisiparosok és kézművesek gépeit, azonban kétségte­len, — mondja a miniszteri leirat, — hogy a technikának időközben bekö­vetkezett haladása, valamint a kisüze­mek racionálizáló törekvései folytán ma már a legtöbb kisiparos úgyne­vezett szerszámgépekkel dolgozik. A királyi bíróságok abban a tekintet­ben, hogy ezek a gépek a kisiparo­sok keresetének folytatásához szüksé­ges szerszámai közé tartoznak-e a mi­niszter értesülése szerint eltérő gya­korlatot követnek. Felliivja a miniszter ezért az IPOSZ-t, hogy a királyi bíróságoknak ebben a kérdésben folytatott gyakor­latát figyelje meg és a hozott határo­zatokat terjessze fel, hogy ezek fontos ismerete alapján szükség esetén az igazságügyminiszternél a további lé­péseket megtehesse. Ennek folytán felkérjük az ipartes­tület tagjait, hogy a helyesirányu gya­korlat kialakítása érdekében hozzák tudomásunkra mindazokat az eseteket, amikor a kézmüiparosok gépeit és szerszámait a végrehajtási eljárás so­rán lefoglalták. Miéit nine* a Maiénak munkája? Ez a kérdés állandóan foglalkoztatja a ruházati szakma iparosait. Szomorít fényt vet a kérdésre az alábbi statisz­tika, melyet egyik nagy vidéki község­ben vettek fel. A községben megszám­lálták az elmúlt télen 500 népiskolai tanuló ruházatát és a következő ké­pet nyerték: Cipő hiánya miatt nem jelent meg az iskolában 38 Papucsot viselt ...................122 Lyukas, ócska cipőt viselt 196 Tehát nem rendelkezett kielégítő lábbelivel . . Nem rendelkezett lélika- báttal ill. nagykendővel Nyári ruhájátt viselte . . Nem viselt sapkát vagy fejkendőt . . . V . . . 224 A helyzet majdnem mindenütt ha­sonló. Eszerint tehát a nép oly sze­gény, hogy nem képes ruházkodni és gyermekeit nem tudja emiatt még az iskolába sem járatni. A férfiszabóiparnak jórészben tehát azért nincs munkája, mert a nép sze­gény, másrészt pedig azért, mert a kevés munkaalkalomnak tekintélyes részét elveszik a kontárok. A nép szegénységén egyszerre aligha lehet se­gíteni, de a kontárok ellen hozandó szigorú rendszabályokkal sok munka- alkalmat lehetne visszaadni a férfi­szabó mestereknek. 7.60/0 24.50/0 38.20/0 356 71.20/0 293 341 58.60/0 68.20/0 44.80/0 Kézmiivesipar remekeinek kiállítása Az Iparügyi Miniszter ur kez­deményezése és támogatása mellett a Budapesti Nemzet­közi Vásár keretében, külön pavilion létesül, melyben a FASZÉN Retorta és erdei bükkfaszenet ipari célokra, valamint kiváló jó minőségű szabó faszenet min­denkor a legolcsóbb napi. árban házhoz szállít RUFF MIKSA f a s z 6 n n a gy keres kedö Budapest, Józsefvárosi p.u. VI-VIII. sz. Tel,: J. 31-1-28 kapu. Tel.: J. 35-5-20. kis- és kézmüvesipar remekei kerülnek bemutatásra. Felhív­juk az iparteslület tagjait, hogy ezen a bemutatón men­nél számosabban vegyenek részt. A részvétel díjtalan. A részvételi szándékot, legkésőbb folyó hó 20-ig kell az ipartes­tületnél bejelenteni. Szerkesztésért és kiadásért: Kiss IAszló ipartestületi főjegyző felei A szerkesztőbizottság tagjai: Bálint Menyhért, Csányi Mihály, Meg gyes Nagy János, Szalkay Lajos. Gottesmann Lipót Posztó, szövet és bélésáru nagyban és kicsinyben. Budapest HSÍÍT2Í5J: Szücsáruk, bélés- és galléráruk Saját gyártású báránybörök LEBOVICS R.-né VII., Király-utca 15. sz. Telefon: 39—1—56. Sürgönyeim: „Leane" Minden minőség Nagy választék Árajánlattal vidékre is szolgálunk Szabóknak nagy árengedmény KÉSZÍTEK s Diszmagyar, polgári és libéria zsinórozást, mindenféle kivitel­ben, továbbá lengyelkabát és házikabát gombolókat. Bundagombok és rózsák, kantnizsinórok a legjobb kivitelben állandóan raktáron Telefon : 39-2-97 ORLEI JÓZSEF Vili. Vass-utca 5. HAMUI n legújabb férfiruha tisztítása a modern mflILU vegytisztító technika legtökéletesebb Szabóknak árengedmény. vtvmanya. Gyár: VIL, Szövetség-utca 35-37. Telefonok. HASZNÁLT SINGER SZABÓVARRÓGÉPEK ] valamint Pfaff 34-es stb. ipari, családi rendkívül olcsón kaphatók. Vétel, becserélés. ELSŐRANGÚ JAVÍTÓMŰHELY: KÖZPONTI GÉPfMTÁRBRN, Rákóczi-ut 80. udvarban. Tel: 36-0-11, ....................un ...................mm...——— II....—— Ol csó árak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék