Férfiszabók Közlönye, 1937 (8. évfolyam, 1-13. szám)

1937. január / 1. szám

Elöljárósági ülés folyó hó 19-én, meghívót lásd a 7, oldal 1. hasábján a 3vudap&dtL 5k Szerkesztőség és kiadóhivatal: Lapvezér: Szerkeszti: ek hivatalod Lapja, Megjelenik havonta egyszer. BUDAPEST, IV. REÁLTANODA-U. 16 NÉMETH GYULA KISS LÁSZLÓ Előfizetési dij egy évre ............. 6’ P. Telefon: 1—851 —24. ipt. elnök, törvh. biz. tag ipt. főjegyző Az ipartestület tagjai, diitalanul kaoiák. Az egész kézművesipari társadalom együtt ünnepelt velünk az ipar­testület 50 éves jubileumán Bornemisza Géza ipariigyi miniszternek és dr. báró Kruchina Károly miniszteri osztályfőnöknek a jubiláris díszközgyűlés aranyérmet ajánlott fel December 20-ika rendkívül nagy- jelentőségű az ipartestület történe­tében, mert/ezen a napon tartotta meg 50 éves fennállását ünneplő díszközgyűlését Budapest i'érfisza- hói párossága. A Katholikus Kör nagytermében ^Budapest szabómestereinek elég szép száma jelent meg, hogy ün­nepeljen. De velünk ünnepelt a ma­gyar kézművesiparosság vezérségeis A díszközgyűlésen megjeleni dr. báró Kruchina Károly miniszteri osztályfőnök, az Iparügyi Miniszté­rium kisipari osztályának vezetője, ki egyúttal Bornemisza Géza ipar­ügyi minisztert is képviselte. Az Iparügyi Minisztérium tisztviselői közül olt láttuk Hammer Géza mi­niszteri tanácsost, dr. Gyulai] Ákos miniszteri osztálytanácsost, dr. Szenáy Károly polgármester képvi­seletében dr. báró Babarczy István tanácsnok, dr. Felkay Ferenc tan­ügyi tanácsnok képviseletében Kégl Elemér tanácsjegyzőt, az Ipari Tan­folyamok Vezetősége képviseleté­ben Gaul Károly miniszteri osztály- tanácsost, Papp Józsefet, az fPOK elnökét, dr. Dobsa íjászlót, az IPOK igazgatóját, ifj. Tóth Páll, az IPOSz elnökét, dr. Széli Jenő, a Kisipari Hitelintézet igazgatóját, dr. Ixikatos Géza tanonciskolái ta­nárt, Berliner Ákost, a Textilbeho­zatali Bizottság képviselőjét, a Bu­dapesti Kereskedelmi és Iparka­mara képviseletében Moór Jenő kamarai titkárt, az Ipartestületi Tisztviselők Orsz. Szövetsége kép­viseletében, annak elnökét Füredy Lajos ipt. főjegyzőt, a szabóipari szabad érdekképviseletek kiküldöt­teit, nagyon sok budapesti ipartes­tület elnökét, jegyzőjét. A díszközgyűlést Németh Gyula elnök, törv. hat. biz. tag nyitotta meg. A megnyitó előtt a Katholikus Legényegylet da- t lárdája elénekelte a nemzeti irTiát. Az elnök javaslata alap­ján a díszközgyűlés sürgönyi- leg üdvözölte Bornemisza Géza iparügyi minisztert. A mai díszközgyűlés megtartá­sára mondotta Németh Gyula elnök az a körülmény adót! okot, hogy iparteslülelünk életében lezá­rult az első 50 esztendő. Lesz, aki utánam méltatni fogja majd ezi az időszakot, mely elnök­letem alatti időt megelőzi, én csak rámutatok arra a jelenségre, mely az ipartestület életében működésem alatt mutatkozott. A világháborúi követő években választoltak meg elnöknek ak­kor, amikor az ipartestület anyagilag teljesen tehetetlen volt. Olyan idők voltak azok, hogy annyi pénzünk sem volt, hogy a tiszt­viselőinket ki tudjuk fizetni. A Práter-utcai ház sem volt már az ipartestül été. Szorgalmas é§ céltu­datos munkához kellett látni, mely­nek eredményei mutatkoztak is, mert a testület anyagilag megerő­södött. a Práter-utcai ház elvesz­tését is pótolhattuk a soroksári szeretetház és üdülőtelepünk létesí­tésével, majd nyugdíjintézetet létesítettünk, mely azonban sajnos a tagok indolenciája folytán életképte­lennek mutatkozott. A temetkezési csoportunk azonban nagyon szépen működik. A ma már sok tanfolyamot látott szabászati iskolánk is közkedveltté vált szak­mai körökben. Munkálkodásunk ködben rend­kívül nagy súlyt helyeztünk arra, hogy az ellentétes szak­mai érdekeltség között a kari szeretetet ist ápolhassam, mert úgy láttam és látom most is, hogy ezen az úton tudjuk naggyá tenni az ipartestületet. Ezekben a gondolatokban és eb­ben a szellemben üdvözlöm tehát a mai díszközgyűlés vendégeit, min­den egyes tagját és kérem a Min­denhatót, hogy további munkánkra is terjessze ki bőséges áldását. Utána dr. báró Kruchina Károly tartoila meg hatalmas beszédét. Bornemisza Géza m. kir. iparügyi ■''vdniszLer úr nevében mendolta Kruchina báró. — őszinte szere­tettel üdvözlöm a Budapesti Férfi- szabó Ipartestület elnökségét és minden egyes tagját, az ipartestület 50 éves fennállása alkalmából ös*- szehívolt díszközgyűlésen. Az ipar testületek életében jelen­tős fordulóponthoz érkeztünk az 50 éves jubileumi ünnepségek ren­dezésének időszakában, mert az ipartestületek, amelyek fennállásuk óta állandóan tevékeny részt vet- ! tek a kézművesiparosság irányítá- I sában, új feladatok ellátására kap- tak felhatalmazást az új ipartör­vény novellával, amelynek megje­lenési időpontja egybe esik az ipar­testület fennállásának 50 éves fenn­állásával. Az új ipartörvénynovella, a mely a kézművesiparosságnak számtalan olyan kívánságál teljesítette, amelyekért már (Folytatás a második oldalon.) Jiét könnyc Ml a boldogság, a meghatottság két csillogó könnycseppét láttuk ra­gyogni az Iparügyi Minisztérium egyik magasrangú főtisztviselöjé- nek szemében, amikor az egész or­szág kézművesiparosságának vezé­rei megjelentek a miniszter előtt, hogy neki a magyar kézmüvesipa- rosság megbecsüléséi, ragaszkodó szeretet ét és hűségét jelképező aranyérmet és oklevelet átadják. Ez a két könnycsepp jellemezte legjobban ezt a magasrangú tisztvi­selőt. Amikor a minisztere beszé­dében ismerte el róla, hogy a kéz­művesipari mentő gondolatait sze­rető munkával valósítja meg és azt a szellemet vitte be a miniszté­riumba, amelyet eddig nem tapasz­taltunk, felállott ez a magasrangú tisztviselő is, hogy megköszönje, nemcsak miniszterének beléje he­lyezett bizalmát, de megköszönje az egész magyar kézművesiparos­ságnak az eldugott határmenti sá­ros kis falu legkisebb iparosától a főváros legelegánsabb és jómódban lévő iparosáig minden egyes ipa­rosnak az elismerést jelentő arany­érmet, s amikor el akarta hárítani magától az ő szokott szerény modo­rúival azt, amit minden egyes ipa­ros tud, a meghatottságnak s a sze­retetnek legszebb szimbóluma: két könnycsepp buggyant ki jóságos szeme két sarkúiból és gördült le orcáján. Sok vészt, vihart átszenvedtünk, sokszor csüggedtünk el a magyar kézművesiparos sorsán, sokszor láttuk nagyon is sötétnek a magyar ég felhőjét, de amikor ezt a két drága könnycseppet megláttuk, szí­vünket valami belül fojtogatta. Torkunk elszorult, együtt éreztünk, együtt örültünk és ünnepeltünk ez­zel a magasrangú tisztviselővel. Valójában ez a két könnycsepp jellemzi dr. báró Kruchina Károly SINGER varrógépek rég bevált jó minő­ségben a szabóipar részére. Legmesszebbmenő fizetési megkönnyí­tések ! Csekély havi részletek. FIÓKOK MINDENÜTT. vAsinnil KÍÍ7ÍÍ7FMNÉL MERI IPBROSTARSainilT KÉROSITO r r - Budapest IV., varrógép r.-t. Semmelweis u.t<

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék