Férfiszabók Közlönye, 1942 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1942. január / 1. szám

XIII. évfolyam 1. szám. 1942. Január hó. / Kinyvelési és kalkulációs tanfolyamot rendez az ipar­testület A fennálló törvényes rendelkezé­sek értelmében mindazon iparosok, mkik kettőnél több alkalmazottat foglalkoztatnak, könyvvezetésre kö­telesek. Ezen törvényes rendelkezé­seken túl, a tendencia arra mutat, hogy a jövőben fokozatosan meg­követelik minden egyes iparostól', függetlenül attól, hogy alkalmazot­tat foglalkoztat a könyvezetést. Igaz, hogy az iparost ma a kü­lönböző irodai adminisztrációs munkálatok meglehetősen igénybe­veszik, mégis helyeselnünk kell azt a kívánalmat, hogy az iparos köny­vet vezessen. A könyvvezetésnek az a nagy előnye van, hogy a köny­vekből az iparos bármikor meg­állapíthatja, hogy áll anyagilag. Előnye az is, hogy túlzott adóter­hek kirovása esetén könyveivel igazolhatja, hogy az adó anyagi te­herbírásával arányban nem áll. Előnye az is, hogy az árkalkuláció­nál bármikor megtudja állapítani az üzleti regiejét és így nem eshet az árdrágítás bűncselekményébe. Előnye végül az is, hogy ha majd a normális békebeli termelési rend visszatér, könyveibe betekintve mindenkor megállapíthatja majd, hogy vállalati árai az árrombolás ismérvéit kimerítik és ettől vissza­rettenve normális árakat kalkulál. Mindezen tényezők és körülmé­nyek hatása alatt az ipartestület elöljárósága elhatározta, hogy könyvelési tanfolyamot tart a tag­jai számára. Könyvelési tanfolyamon a: elő­adásokat 1942. évi február hó 3-án, 5-én, 10-én és 12-én esti 6 órai kez­dettel tartjuk meg az ipartestület tanácstermében. A tandíj a négy előadási napért összesen 3 P. Je­lentkezni január 31-ig kell az ipar­testület jegyzői hivatalában, mikor is a 3 P tagdíjat előzetesen le kell fizetni. Előadó a Budapesti Keres­kedelmi és I par kamara könyvelési szakértője, Fábián Menyhért tanár. Felhívjuk az ipartestület tagjai­nak a figyelmét ezen tanfolyamra és kérjük, hogy a tanfolyamra saját érdekükben mennél többen jelentkezzenek. Zsinórozási ianfolyamot hirdet az ipartestület Az ipartestület elöljárósága el­határozta, hogy kellőszámú jelent­kező esetén a testületi tagok szá­mára zsinórozási tanfolyamot tart. Szükséges és hézagpótló ily tan­folyam bevezetése, mert a mosta­Múlt év december 1-től az alapmunkabérekre 30't-os drágulási pótlékot kell fizetni A 9080/1941. M. E. sz. rendelet köte­lezi a munkaadókat, hogy a szabászok, az iparos műhelyében vagy az otthon foglalkoztatott segéd, tanonc, kifutó, stb.- nek az eddig fizetett löVo-os bérpótlék helyett folyó évi december hó 1-től fog­va SO0/» bérpótlékot fizessenek. Ezt a 30°/o-os bérpótlékot 1941. no­vember 30-án élvezett fizetés órabér, vagy munkadíj után kell megfizetni. A visszamenőleg 1941. december 1-től járó 15“/o-os bérpótlékot legkésőbb 1942. | év január 3-ig köteles az iparos az igény- jogosultaknak megfizetni. Az előbbmondott feltételek és körül menyek mellett ugyanúgy meg kell fi­zetni ezt a 15°/o-os bérpótlékot a bedol­gozó iparosok részére is. Figyelmeztetjük az igen tisztelt Kár- társakat, hogy az alkalmazotti kereseli adó, az OT1 és MABI járulékoknál a most említett 15%> után szintén kell já­rulékot, illetve adót fizetni. Az Arkormánybiztosságtól nyert ér- j tesülésünk szerint ezt az újabb 15°/o bér­pótlékot a mértékutáni szabóságban egyenlőre áthárítani nem lehet. Az áthá­rításra vonatkozóan a közeli napokban rendelkezés jön. A konfekció iparban a 130.000/1941. rendelet 4. §-ában foglaltak a mérvadók. Ezen rendelkezéseket a hi­vatalos lapunk októberi-decemberi száma hozta. Az igen tisztelt Kartárs úr helyzetét megkönnyítendő alant adjuk azokat az órabéreket és munkadíjakat, melyeket úgy a konfekciós mint a rendeltszabó- ságban. 1941 december l-től fizetni keli: I. Mértékntáni szabóság. Órabér Gyenge kézimunkás, egy évnél kevesebb 30 °/o Összesen gvakorlattal ..................................................... 40 fillér 12 fillér 52 fillér Ugyanaz egy évnél több gvakorlattal ................... 54 17 ., 71 ., Gyakorlott kézimunkás ............................................. 68 „ 21 89 .. Erős kézimunkás ..................................................... 85 „ 26 ., 111 „ Önálló munkás ......................................................... 100 „ 30 „ 130 „ Napszabó, ki előzőleg kézimunkás volt ........... 85 „ 26 ., 111 ... Napszabó .................................................................. lop „ 30 130 .. Bedolgozó iparos munkadíja ................................ too „ 30 130 „ Bedolgozó iparos üzemi költsége ....................... 17 „ — ' w 17 ., II. Konfekció szabóság. Órabér 30 o/o összesen Kezdő és gyakorlatlan kézimunkás, valamint a szabóipar más ágazatából átlépő begya­korló munkás és munkásnő alkalmazta­tása első 3 hónapjában ................................ 45 fillér 14 fillér 59 fillér III. o. kézimunkás ..................................................... 56 „ 17 „ 73 ~ ., II. o. kézimunkás ..................................................... 70 „ 21 „ 91 ., I. o. kézimunkás ..................................................... 84 „ 26 ., 110 ... Kellékgépész és vasaló ............................................. 80 „ 24 ,. 104 ., II. o. önálló vasaló, gépész .................................... 88 „ 27 ., 115 ,. I. o. befejező munkát végző önálló vasaló, gé­pész és kézimunkás ...............:....................... 10 4 „ 32 „ 136 „ Elsőrendű gyakorlott szakmunkás, gépész, elő- munkás és önálló beigazító ............................ 119 „ 36 ,. 155 „ Bedolgozó iparos munkadíja ................................ 103 „ 31 134 „ A 20.787/1940. Ip. M. sz. rendelet alapján otthon dolgozó segéd munkadíja .......................... 103 „ 31 .. 134 ., Bedolgozó iparos üzemi költsége ....................... 18 „ is ;, nában divatos magyarruhák zsinó­rozására nincs kellőszámú szak­képzett iparos. A tanfolyamon résztvehet min­den ipartestületi tag és a náluk al­kalmazott segédek. Jelentkezni az ipartestület iro­dájában kell. Hogy a tanfolyamot mikor nyitjuk meg, az attól függ, hogy kellőszámú jelentkező mikor lesz. SINGER világmárka liiitiiiliillliillilllllliillllililiiiiilll Szerkeszti: KISS LÁSZLÓ tpt. Í61ef]rx6 Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, IV. REÁLTANODA-U. 16 ________Telefon: 3—851—24________ Me gjelenik havonta egyszer. Előfizetőd díj egy évre .............. 6’— P Az ip artestület tagjai, díjtalanul kapják.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék