Férfiszabók Közlönye, 1943 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1943. január / 1. szám

Forgótőkédet a kisipari hitelintézetnél helves JSB* n mellékelt csekklapon küldje be adományát a hadigondozó biiu.^yimn -z szerkeszt őség es kiadóhivatal: Szerkeszti: Lapvezér: Megjelenik havonta egyszer. BUDAPEST, IV. REÁLTANODA-U. 16 KISS LÁSZLÓ PROKOPECZ JÁNOS Előfizetési dij egy évre ........................ 6'— P Te lefon : 3— 851— 24 ipt. főjegyző ipt. elnök Az ipartestület tagjai, díjtalanul kapják. A rögzített általános kereseti adót január 31-ig kell felmondani Fontos tudnivalók az adózás szempontjából Az újév... Az újév első napjaiban úgyérzem szólnom kell az ipartestület érde­mes tagjaihoz. A háború negyedik esztendejében, mikor az iparűzést a különböző anyagok hiányai gá­tolják, a különböző korlátozó ren­deletek megnehezítik és az árszá­mításnál kétségek között töpreng az iparos, buzdító szavakat kell mondanom. Kitartani, kitartani és mennél többel termelni. Állni kell a belső frontot. Ma­gyaros erővel, kitartással, lelkese­déssel, mert ha az összefogásban a kezek acélos markolásában beáll lankadás, meginog a külső front is. ettől pedig óvjon az Isten minden jó magyar embert, közöttük min­den egyes kézmüvesiparost. Az ipartestület Elnöksége és ve­zetősége csak úgy állhat feladata magaslatán és csak akkor képes a rábízott hatalmas munkát mara­déktalanul és felelősségének tuda­tában elvégezni, ha a vezetőség egymással széniben bizalommal vi­seltetik. Veszett ügyünk van, ha az elől- járósági tagok egymással szemben bizalmatlanok. Egymásban nem munkatársat, hanem ellenfelet lát- kával, de hangsúlyozom igazságos kritikával illetik, csak úgy és ak­kor lehet értékes munkát kifejteni. El k Heti ezt mondanom az újév első munkahónapjában, hogy az év mindenbizonnyal nehéz és fárad­ságos napjainak eredményes szol­gái lehessünk. El kellett ezt mondani azért is, mert jól tudom, hogy ez az esz­tendő súlyos és felelősségteljes fel­adatok megoldására kényszeríti az ipartestület vezetőségét. Az anyagmegszerzés, szétosztás, árrendezés egyenkint is, és össze­véve mind oly feladatok, melyek a nap 24 órájának minden óráját munkaórává teszik, vezetőség min­den egyes tagjára mint mondottam ezúttal ismét hangsúlyozom súlyos és felelősségteljes feladatot hárít. A vezetőség minden egyes tagja komoly és értékes munkát végez­het, ha összefognak, szeretettel, megértéssel, és egymásiránli tiszte­lettel dolgoznak, akkor nem kétsé­ges, hogy minden bizonnyal érté­kes munkát végeznek annak a 4000 tagnak az érdekében, aki őket erre a díszes tisztre választotta és akik bennük megbíztak. Hiszem, hogy ez a kérelmem termő talajba hintett mag lesz és mához egy évre eredményes mun­káról számolhatunk be. Prokopecz János. Az 1943. évre az általános kereseti adót, jövedelemadót és vagyonadót az H442. évi alapján vetik ki azoknál, akik­nek általános kereseti, illetve jövedelmi adója 10.000 pengőt meg nem haladó jö­vedelem, vagyonadója pedig 100.000 pen­gőt meg nem haladó tiszta vagyonérték alapján volt jogerősen megállapítva. Ha az adóalap a tényleges helyzet­nek meg nem felelően léhnagasan van megállapítva, minden adózónak, akinek adója fentiek szerint rögzítés alá esnék, jogában áll a legutóbb kivetett említett adókat a kivető hatóságnál január hó vé­géig felmondani és számszerű kereseti, ill. jövedelem és vagyonbevallás csatolása mellett adóinak új kivetéssel való meg­állapítását kérni azon a címen, hogy ke­reseti, illetve jövedelmi és vagyoni vi­szonyának romlása folytán az adók rög­zítése a kelleténél súlyosabb terhet je­lent, illetve, hogy adóalapja már a ki­vetéskor is túlmagasan volt megállapítva. Az adófelmondás csak akkor vezethet eredményre, ha az adózó a beadványá­hoz csatolja számszerű bevallást, az ál­talános kereseti adó, illetve jövedelem- és vagyonadó kivetése céljára. A kisebb adózó általános kereseti, jö­vedelem- és vagyonadója is új kivetéssel kerül megállapításra adórögzítés helyett az alábbi esetekben: ha az 1942. évi adó nem teljes naptári év, hanem csonka év eredménye alapján került kivetésre; ha az adózónak az elmúlt évben új foglalkozása, jövedelemforrása vagy ed­dig meg nem adózott vagyontárgya ke­letkezett; ha az általános keresetiadó bármely okból új kivetéssel kerül megállapításra, a jövedelem- és vagyonadó sem rögzít­hető. A most felsorolt esetekben a kis adó­zók is február hóban tartoznak felhí­vás bevárása nélkül adóbevallásaikat be­nyújtani. A felmondási kérelem bélyegmentes. A kérvényt Budapesten annál a kerületi adófeliigyelöségnél kell január hó 31-ig beadni, amely a kereseti, illetve jövede­lem- és vagyonadó, kivetésre illetékes;! vidéken a m. kir. adóhivatalnál kell be­nyújtani. ó A jegyzői roda, miként a múltban, úgy az idei adóév kezdetén is a legna­gyobb készséggel áll á tagok rendelke­zésére és segédkezik azok kérvényeinek, valamint a benyújtandó vallomások elő­készítésénél. A jegyzői iroda adóügyek­ben szerdán és pénteken délután, szom­baton csak délelőtt szolgálja ki az oda­forduló tagokat. Az elmúlt évi kereseti adók kivetése során löbb iparost büntettek meg azért, mert vallomást csak felhívásra adtak, holott keresetük 50 százalékkal emelke­dett. Mint illetékes helyről tájékoztattak b nnünket;' ezen fizetések ellen, illetőleg a kivetett bírságok elengedése iránt, a kérelmeket a Pénzügyminisztériumhoz kell benyújtani, a K. K. H. ö. 12. szaka­szának 4. bekezdésében foglaltakra, to­vábbá méltányosságra történő hivatko­zással. Figyelmeztetünk tehát minden iparost, Cérna. A december hóra rendelkezésre bocsátott cérna szétosztása után megál­lapítottuk, hogy nagyobb mennyiségű műrost fonalat iparosaink nem vettek át. Nem vitás, hogy a műrost varrófonalat is fel lehet használni, sőt miután egyre kevesebb a pamutanyag, fel is kell hasz­nálni. Nem vitás azonban az sem, hogy műrostlal nem lehet a ruhadarab min­den egyes részét megvarrni. Az ipartestü­let igyekszik odahatni, hogy a legszük­ségesebb helyeken történő varráshoz megfelelő pamulfonál álljon iparosaink rendelkezésére. Éppen ezért figyelmez­tetjük tagjainkat, hogy a műrostfonalat is váltsák ki, használják fel, vagy leg­alább is tartalékolják arra a nem várt esetre, ha a műrost ellátás terén akadá­lyok jelentkeznek, nehogy varrófonál nélkül maradjanak. Már most közöljük tagjainkkal, hogy januárban a 60 száza­lék műrostanyagnak csak a 75 százalé­kát osztjuk szét, mert csak annyit bocsá­tanak rendelkezésünkre. Enyv, dextrin. Az Anyaghivatal havon­ta rendelkezésünkre bocsát égy mázsa enyvet, és 2 és fél mázsa dexirint. Ezen mennyiségből a jelentkező iparosainknak fél-fél kg-ot utalványozunk. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy az elmúlt hónap folyamán három esetben az utalványt fél kg-ról 3, illetve 4 kg-ra igazították ki. Felelősségrevonás Után kitűnt, hogy a kiigazítás nem a szabómester, hanem az, akit a kiváltással megbízott, eszközölte. Figyelmeztetnünk kell minden egyes sza­akinek az 1942. év folyamán a keresete 50 százalékkal több volt, mint az 1941. évben, hogy rögzített adóját mondja fel és adjon új vallomást, nehogy pénzbír­ság érje. Akik eddig a tényleges keresetük után adóztak, de 1942. évben alkalmazott se­gédeik és tanoncaik létszáma alapján már jogosultak a tételes adózás kedvez­ményének igénybevételére, azok az ed­digi adójukat mondják fel. A felmondási kérvényüket az ipartes­tület a hozzáfordulók részére elkészíti. Adó ügyekben minden szerdán és pén­teken d. u. 1/í5i—7-ig és szombaton d. e. Valö—12-ig ad díjmentes tanácsot a ta­goknak. bómestert, aki nem személyesen váltja ki az utalványt, megbízottját oktassa ki, hogy azutalványokat ne igazítsák ki, mert arra az ipartestület irodája a le­számoláskor rájön. Az utalványokat ugyanis két példányban állítják ki. Az ilyen utalványkiigazításokkal a többi kartársak rövidülnek meg, viszont az a kartárs, akinek az utalványát kiigazít­ják, annak a veszélynek teszi ki magát, hogy bizonyos időre az anyagellátásból kizárják. Faszén. Az elmúlt hónap folyamán a faszénellátás körül súlyos panaszok ér­keztek. Az ipartestület közbenjárására a budapesti férfiszabómesterek részére 8 vágón faszenet bocsájtott az Anyaghiva- lal az ipartestület rendelkezésére. Fa­szénutalványokat az ipartestületben kell' kiváltani és a faszénkereskedőhöz eljut­tatni. Budapest székesfőváros polgármesteré­nek rendelkezése következtében az ipar- testület minden egyes kiadott utalványért 10 fillér kiállítási díjat kell szedni. Petróleum. Petróleum igénylések terén lehetetlen állapotok uralkodnak. Van olyan szabómester, aki 2 öltöny kivasalá­sához 10 litert kér, van olyan iparos vi­szont, aki két öltönyt 1 liter petróleum­mal vasal ki. Ugyanez áll a géptisztítá­soknál is. Budapest székesfőváros Petroleum Hi­vatala megállapította és velünk közölte, bogy 1—1 öltöny vasalásához, vagy egy- egy gép tisztításához hány deciliter pet­--------------------------------------------------------------------------------­Fo ntos tudnivalók az anyagellátás köréből

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék