Férfiszabók Közlönye, 1944 (15. évfolyam, 1-10. szám)

1944. január / 1. szám

2 FÉRFISZABÖK KÖZLÖNYE 1. szám. Saját készítésű pamutáruk! | Bélésaruk*«szabókénak Brück és Gross f Te,n“21’ BUDAPEST, V., Erzsébet-tér 5. I Csak bélésáru üzleti A -A&ótneslecek­rr MUSTOPPOLAST legolcsóbban, legszebben MŰTÖMÖ SZALON, készít, kiégett, elszakadt, molyrágott ruháin, gomblyuk és szivar­zsebein. Olcsó, gyors és pontos munka! GflBY mütiimő szalon Budapest, Vili., Népszínház u. 45. II. 21. Személyi változás a Textilközpontban Haffner Hámory Andort a Tex­tilközpont köztiszteletben álló ed­digi igazgatóját, mint értesültünk, saját kérelmére felmentették felelős­ségteljes, nehéz tiszte alól. Haffner Hámory Andor a Textilközpont fel­állítása óta értékes működést fejtett | ki és kiváló szaktudásával sok ké­nyes és bonyolult kérdést oldott meg. Ipartestületünlk minden esetre nagy sajnálattal veszi tudomásul Haffner Hámory Andor távozását, mert benne a férfiszabóiparosság • igaz, segítenivágyó és segíteni tudó barátját vesztette el. Haffner Há­mory Andor tette lehetővé a kon- feikciós kisiparosok szövet- és bélés­anyaggal közvetlenül a gyártól tör­ténő ellátását és ő volt az, aki az ipartestület konfdkciós csoportját és annak minden egyes tagját mindig nagy szeretettel támogatta. Atlantis RÉGI, BEVÁLT S*Z Á R A Z VEGYTISZTITÓJA kelmefestő Fóüzlet: VI. Hegedűs S. u. 8. Fióküzlet: Lónyay-u. Sí. Telefon: 128-846 Nyitva tarthat e szabóiparos héttőn A M. Kir. Kereskedelmi- és Közlekedés­ügyi Miniszter úr rendelkezése következ­tében december 27-től április 30-ig a nyílt j árusítási üzleteket és az azokhoz tartozó iroda- és raktárheillyiségeket te hétfői na­pon egész nap zárva kell tartani, az üzle­tek zárórája pedig egyéb napokon délután 4 órakor van. Ez a rendelkezés a férfiszabóipari mű­helyekre nem vonatkozik. Nem vonatkozik azokra a szalonokra sem, amelyek nyiit utcai üzlethelyiséggel rendelkeznek és ahol kizárólag rendeléseket vesznek fel, mérté­ket vesznek, próbálnak és az elkészített ruhákat kiadják. Azokra ai szalonokra azonban ahol a rendelési szabóság mellett divatáruk áru­sításával is foglalkoznak (ing, nyakkendő, pizsama stb.), a rendelkezés vonatkozik és ezeket az üzleteket hétfőn zárva kell tartani. Ugyanúgy zárva keit Etartani azokat a ruhakereskedéseket is, ahol méMékutáni szabóságot is folytatnak. v. Kultsár István, IV., Váci-u. 31. Tel. 187—494. Kertész Mihály, XIII., Apály-utca 2/d. Lőrincz István, XIV., Csömöri-íit 35/b. Luskodi Gábor, V., gr. Teleky Pál- utca 24. Tel. 111—045. Neményi és Szemes, IV., Városház- utca 3—5. Tel. 380—079. Nagy Lajos, V., Tátra-utca 32. Tel. 498—295. Nagy Tibor, V., Vadász-u. 37. Tel. 123—842. , Ossaczky és Botos, IV., Eskü-tér 1. Tel 182—039. Pálmány János, X., Liget-tér 1. Tel. 348—039. Vágó József, VIII., József-körút 53. Tel. 131—267. «Vörös Ferenc, VI., Vilmos császár­át 15/b. Tel. 116—596. Szatmári György, II., Zsigmond kir.-út 20. Tel. 152—579. Weidinger és Balogh, XIV., Nagy Lajos kir.-út 129. Tel. 229—834. LUSKODI GABOR V-, GRÓF TELEKI PÁL-UTCA S56. SZÖVET, BELES, SZABÓKELLEKEK SZAKÜZLETE öltönnyel és kabáttal. Hogy ez le­hetséges volt, ez Beleznay János ipartestületi aletnök úr és a konfek­ciószabó kartársak érdeme, kik a mai súlyos anyaghiány mellett is megtalálták a módját, hogy a rá­szorulók ruhához jussanak. Hálával és meglepődött boldog érzéssel vet­ték át a pénzt és a csomagokat a hadigondozottak. Könny szökött a szemébe mindnek, a meghatottság­tól nem tudtak szóhoz jutni. A sok hálás köszönőlevél közül kettőt alább közlünk, hogy lássák az ada­kozó kartársak, milyen boldogságot szereztek adományaikkal: Mélyen Tisztelt Elnök Űr! Meghatódott hálás szívvel mon­dok köszönetét a karácsonyi kész­pénz- és csomagsegélyért. Vigasz­talást jelentett és boldogító volt az az érzés, hogy a harctéren küzdő katona hozzátartozóját ennyire felkarolták. Köszönetét fejezem ki férjem helyett is, mert segélynek nagyrésze — mint hű feleség illik — csomag formájá­ban a harctérre ment, hogy a ka­rácsonyi szeretet ünnepét ott az otthon melegével áthassa. Isten áldását kérem Elnök úrra és bölcs vezetése alatt álló Ipar­testületre. Fogadja Elnök úr nagyrabe­csülésem őszinte kifejezését. Kiváló tisztelettel Zsigó Béláné szabómester neje. T ekintetes Hadigondozó Bizottsági Alulírott szabómester szíves tu­domására hozom, hogy 1944 ja­nuár hó 2-án leszereltem. Mielőtt megkezdem munkámat kötelességemnek tartom köszöne- temet kifejezni a Tele. Hadigon­dozó Bizottságnak úgy a magam mint családom nevében, hogy amíg távol voltam, segélyezték őket. Tőlem telhetőleg én is igye­kezni fogok ezentúl hozzájárulni bajtársaim családjának segélye­zéséhez..­Még egyszer köszönetéin feje­zem ki és maradtam tisztelettel Bazsó Sándor szabómester. A hadigondoz bizottság a hálát és köszönetét elfogadja, de továb­bítja azon kartársak részére, — aki­ket jogosan illet is — kik adomá­nyaikkal lehetővé teszik, hogy se­gítségére siessen azon családoknak, melyek a férj, családapa bevonulá­sával arra rászorultak. Zamecsnik József a hadigondozó bizottság elnöke. TELEFON: 111 045. CÉGTÁRS: KÁLIK FERENCI Adóügyi előadást rendez az ipartestület Szabómesterek, kartársak! A fenti cím alatt, a novemberi számban kéréssel fordultunk a kar- társalchoz, hogy a fronton harcoló kartársak családjai részére adomá­nyaikkal tegyék meleggé, szebbé a szent karácsony ünnepét. Siessünk segítségére az iparos anyának, *— kinek férje kint a fronton áll őrt és így a karácsonyi gondjai szinte meg oldhatatlanok — hogy a fron­ton harcoló kartársunk gyermeke ne várja hiába a kis Jézus eljövete­lét. A felhívásunk nem maradt eredmény nélkül. Megértették a kartársak, hogy nem alamizsnát adnak, hanem adósságot törleszte- nek, kötelességet teljesítenek. A nagy szabócsalád megmozdult és jöttek az adományok, hogy a család minden tagja karácsony ünnepén el legyen látva és ne nélkülözzön. Pénzadományon kívül kaptunk ru­hát, lisztet, cukrot, babot, borsót, mákot, diót, almát, sőt játékszert is. Pénzadományból befolyt 6181 pen­gőből kiosztottunk 5600 pengőt. Azért nem a teljes összeget, mert 581 pengőt karácsony után küldtek be a kartársak, miután már a ki­osztás megtörtént. A fennmaradt összeget a hadigondozás céljára be­folyt tőkéhez csatoljuk. Különös hálával gondolnak a hadbavonultak hozzátartozói azokra a kartársakra, akik ruhaadományaikkal lehetővé tették, hogy a ma oly nehezen meg­oldható ruházati gondjaikat megol­dották. 41 gyermeket ruháztunk fel Ipartestületünk régi. szokásához | híven tervbevette, hogy ezévben is különböző ismeretterjesztő előadá­sokat rendez tagjai számára. Az előadássorozatban elsőnek az adókérdéssel kívánunk foglalkozni. Az adókérdés az év elején rend­kívül aktuális. Januárban kell fel­mondani a rögzített adókat, új val­lomásokat elkészíteni. Január hó­nap folyamán munkálja ki az ipar­testület a tételes adózókról felvett jegyzéket. Eddigi tapasztalat szerint túlzott adóztatás akkor következett be tagjainknál, ha vallomást nem atdak be, vagy ha beadtak, rosszul olyankor vetik ki, ha az iparos nem mondja fel az adóját. Az adó­bírságokat is csak az adófelügye­lőségek felhívására ad be. Mindannyian tudjuk mit jelent, hogyha túlzottan adóztatnak meg bennünket, sokszor éveken át nyög­Most jelent meg! Újdonság! Minden szabót érdekel Az egyéni mértékvétel és mintaszerkesztés új iskolája: A szabászat titkai A tengetymérés elve és technikája Irta: KECK KULCSÁR LAJOS szabász, szakelőadó A mértékszabóságban nélkülözhetetlen alapismeretek kézikönyve 64 ábrával Ara: 15.— pengő KAPHATÓ AZ IPARTESTÜLETBEN jük, amíg az adóhátrálékot kifizetni képesek nem vagyunk. Mindezekből azt a szomorú meg­állapítást kellett tennünk, hogy tag­jaink a különböző adóügyi törvé­nyekkel, rendeletekkel nincsenek tisztában és emiatt súlyos hátrány éri őket. Hogy ezen a visszás és tarthatat­lan állapoton segíthessünk, hatá­rozta el ipartestületünk elöljáró­sága, hogy január hó folyamán elő­adást rendez melynek egyetlen tár­gya az adókérdés lesz, Az előadást folyó évi január hó 24-én, hétfőn este 7 órai kezdettel tartjuk meg az ipartestület tanács­termében. Előadó dr. Sűrű István kamarai titkár, az adóügyek nagyfelkészült- ségű előadója lesz. Nyomatékosan felhívjuk az ipartestület érdemes tagjait, hogy ezen az előadáson sa­ját érdekükben jelenjenek meg. KRASZNER LAJOS szövet, posztó, bélésáru es szabókellékek nagy áruháza Budapest, V., Deák Ferenc-tór 2. (Adria palota Telefon: 1-314-23. \ SZABÓIPAROSOK LEGOLCSÓBB BEVAsARI Asj FORRÁSA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék