Férfiszabók Közlönye, 1944 (15. évfolyam, 1-10. szám)

1944. január / 1. szám

1. szám. FERFISZABÖK KÖZLÖNYE 3 KmMHHHimnKaHHrj LEFKOVITS ES VONDOR Közismerten jó minőségben Budapest, V. Deák Ferenc ucca 16—18. legújabb divatu külföldi és hazai szövetek, valamint saját Telefonszámok: 1*813*31 és 1-813-32. kikészítésü bélésáruk. Szövet, bélésáru, szabókellékek Legolcsóbb bevá> Nálunk legelőnyösebb árban kaphatók: szövetek sárlási forrása! ceigok, mindennemű pamut és műselyem bélésáruk LEDÉNYI ESZTER BUDAPEST. Uj cím: VII., Király-u. 15. SZÖVET-BÉLÉSÁRU Oszoli Dénes Budapest, IV., Veres Pálné u. 9. Telefon: 384*294. Legjobb minőségű hazai és külföldi szö­vetek, tiszta gyapjú szőttesek raktára. Mintákat küld Szabómester urak b. figyelmébe Gáz- vasaló-hevítők javítását, átalakítását és új gázhevítők készítését minden méretben vállalja: Broczky Nándor bádogos és sze­relő m. Budapest, IX., Mátyás-u. 17. Január végéig lehet felmondani a rögzített adót Hogyan kell az adóvallomási ivet kitölteni Az adózás szempontjából ja­nuár hónap az iparosokra nézve rendkívül fontos. Január hónap­ban kell ugyanis vallomást bead­ni azoknak, akik eddig még nem adóztak. Januárban mondják fel az adójukat azok, akiknek az elő­ző évi keresetük folytán kisebb adóra van jogigényük, ugyancsak januárban kell vallomást beadni azoknak, akiknek adójuk bár rög­zítve van, de az elmúlt évi kerese­tük 50°/o-kal nagyobb, mint az előző évi. Január hónapban munkálja ki az ipartestület a tételes adózók jegyzékét és mutatja be az illeté­kes adófelügyelőségeknek. A tételes adózásra vonatkozóan lapunk decemberi számában ki­merítően tájékoztattuk az ipartes­tület érdemes tagjait arról, hogy kik jogosultak az adókedvezményt igénybevenni és ugyancsak az előbb említett cikkben hívtuk fel a tagokat, hogy tételes adózásra je­lentkezzenek. A tételes adózás akcióját december 31-ével már lezártuk, úgyhogy aki nem jelent­kezett, azt már felvenni nem tud­juk. Azok az iparosok, akik a téte­les adózás kedvezményét, miután alkalmazottul^ létszáma a rendel­kezésben előírtat meghaladja, a ,,rendes szabályok“ szerint általá­nos kereseti adót fizetők közzé tar­toznak. Akik rögzített kereseti adó alá tartoznak, amennyiben so­kalják ezen adójukat, január hó 31-ig kérhetik általános kereseti adójuknak újbóli megállapítását. Ennek érdekében kérelmet kell elő­terjeszteni az adófelügyelőséghez s ahhoz csatolni kell szabályszerű adóvallomást. A 10.000 P adóalapon felüli adózóknak, valamint azoknak az iparosoknak, kereskedőknek, kik önálló ipargyakorlásukat 1942. és 1943. évben kezdették meg, feb­ruár hó végéig tartoznak szabály- szerű adóviallomást benyújtani. Felhívjuk itt olvasóink figyel­mét arra, hogy a rögzített adót fi­zetők, amennyiben rögzített adó­alapjukat 50°/o-al meghaladó ke­resetet értek el az 1943. évben, február hó végéig kötelesek új adóvallomást benyújtani, mert a 137.400/1940. P. M. számú rende­let értelmében az adófelszólam-' lási bizottságok jogosultak az adózók adóalapjait felülvizsgálni J és felemelni. Ha megállapítják, ! hogy az adózó keresete az 1943. évben 50°/o-kal több, mint az 1943. évi adóalap és az adózó elmu­lasztja ezen adóvallomás benyújtá­sát, úgy a 160.000/1940. P. M. sz. rend. 12. §. 1. bekezdése alapján j súlyos bírságnak teszi ki magát. A rendes szabályok szerint adó­zóknak üzletmenetükről, ha há­rom segédnél többet alkalmaznak, rendes könyvelést kell vezetni. Olvasóinkat figyelmeztetjük , arra, hogy adóbevallást csak ab­ban az esetben készítsenek és ad­janak be önállóan, ha tisztában vannak az idevágó követelmények­kel. Egy rosszul, helytelenül el­készített adóvallomás alapján hi­básan megállapított adó, anyagi­lag végzetes' lehet az adózóra néz­ve és annak helyesbítése legtöbb­ször rendkívüli nehézségekbe üt­közik. Azok az iparosok, akiknek adója rögzítve van, de az elmúlt esztendőben üzleti forgalmában és főként keresetében visszaesés mutatkozott s így a terhűkre ki­rótt adó válóban elviselhetetlen számukra, rögzített adójukat ja­nuár 31-ig -mondhatják fel. A felmondás az illetékes m. kir. adófelügyelőségnél történik. A felmondó kérvény mintája: Tekintetes ................m. kir. Adófelügyelőség! Bu dapest. Alulírott tisztelettel bejelen­tem, hogy Budapesten, .... kér. Üj márkás szábóollók és szakszerű köszörülés BLEHA FERENC-nél késműves és műköszörüsmester BUDAPEST VI. Vilmos császár-út 27. és VII. Erzsébet-körút 29. sz. 1 n r ff »• « L ÜLLÖI-ÚÍ LEGRÉGIBB MUTOMO 9 „ Idííun V SÜRGŐS MUNKA tELE'OH: 184-327 l'l — HLLI AZONNAL HÉSZÜL ....................u............szám alatt gya­korolt férfiszabóiparom után 1943 év re ............ lajstromtétel szám alatt előírt és rögzített általános kereseti (jövedelem) adómat tisz­telettel felmondom. A felmondás indokául felho­zom, hogy az 1943 év folyamán üz­leti forgalmamban (a munka csök­kenése, anyaghiány, segédeim be­vonulása, . . . .hónapig tartó harc­téri katonai szolgálatom miatt stb. [minden figyelembe jövő indokot fel kell sorakoztatni]) olyan angy- fokú visszaesés következett be, amely mellett korábban kivetett adómat anyagi romlásom nélkül fizetni nem tudom. Ezért tisztelettel kérem, hogy 1943 évi adómat, az idecsatolt val­lomásom alapján újból és tényle­ges . viszonyaimnak megfelelően megállapítani szíveskedjék. Budapest, 1944. január 25. . Tisztelettel: Aláírás, pontos cím. 1 drb. melléklet. A kérvényhez gondosan elké­szített, számszerű vallomást kell csatolni. A kérvény bélyegmentes. An­nak benyújtásáról iktatószámot kell kérni, vagy a feladást ajánlott levélben kell eszközölni. Felkérjük az ipartestület érde­mes tagjait, hogy amennyiben adó­vallomásukat és felmondási kérel­müket az ipartestülettel óhajtják elkészíttetni, úgy minden hét szer­dán és pénteken délután V25-től 7- ig terjedő időben szíveskedjék az ipartestület jegyzői hivatalát fel­keresni, ahol a kérvényeiket díj­mentesen készítik el. Segédavatás Az ipartestületünk tagjai már ér­tesültek arról, hogy minden hónap- ' ban egyszer ünnepélyes keretek kö­zött avatja segédekké az abban a hónapban szabadult tanoncokat a tanonevizsgóló bizottság. A február havi segédavatást, fo- lyó évi február hó 7-én, esti 6 órai kezdettel tartjuk meg az ipartestü­let helyiségében. Ezen segédavatásra meghívjuk az iparfejlesztési, valamint a tanonc- vizsgabifot fsáig tagjait, továbbá a most szabadult tanoncok mestereit és a tanoncok hozzátartozóit. Szabói pari szerszámok: Vasaló- és varróasztal, hokedli, klapnifa, ujjafa, vasalópárna (csikó), szövetszekrények ké­szen és rendelésre príma minő­ségben olcsón Uener József asztalosnál VII Virőí-niy -u. 2. Tel.: 228-718 HASZNÁLJON FEDETTHÚZÓZÉRAT kabátzsebekre, nadrágnyilásra, téli sportruhára. MINDEN RUHÁHOZ megfelelő színben és bár­milyen méretben kapható Szünetnél IV, Városház-utca 3-5. Gyártja Müller és Fehér XIII, Üteg-utca 19. Száz százalékkal emel­ték a tételes adót Az 5530/1943. M. E. sz. rendelet értelmében azok az önálló iparosok, akilk legfeljebb egy segédet és egy tanoncot, vagy segéd nélkül legfel­jebb 2 tanoncot tartanak, általános kereseti adóját (szóval a tételes adó­zók) a‘következő mértékben emel­ték fel: Az iparos saját maga után évi 36 P-t, a segéd után évi 18 P-t, a tanonc után évi 10 P-t, az üzletbér minden 100 P-je után évi 6 P-t, a lakbér minden 100 P-ja után évi 4 P-t, amennyiben pedig a műhely és lakás együtt van, a bér minden 100 P-je után 4 P-t fizet. Ezek szerint tehát a tételes adó­kat mintegy ! 00%-kal emelték. flnspitz Sándor Szövet, bélésáru és szabókellék szaküzlete Árban, minőségben vezet! bel és külföldi szövet különlegesséiek Bélésáruk. gomb, selyem és varráfoaalak Budapest, V., Deák tér 1. Telefon: 186 392. LEDÉNYI JÁNOS Szövet, bélésárú és szabó­kellékek szaküzlete. Bel és külföldi szövetkülönleges­ségek állandó raktára. Budapest, VI., Vilmos Császár át 5 Tel:420 111 Saját érdekében jegyezze lel Tisztelettel értesítem Kartársaimat, hogy telefonom száma megváltozóit, új számom 496—070 Specialista mütömö, műstoppoló Kunststopfer MAKAN JÁNOS férfi és női szabómester Budapest, VII., Thökö!y-út 59 a. Telefon; 49S-07O MEGBÍZHATÓ " SZABÓ ÉS SZflBflSZOLLÓK ilj. Pethő Lajosné Gyurcsik Aranka acélárú üdéiében II. Zsigmond kir. útja 12. TELEFON: 157-775.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék