Honi Ipar, 1910. január-június (11. évfolyam, 1-12. szám)

1910-01-01 / 1. szám

HONI IPAR WORTHINGTON szivMip n BUDAPEST, V., VÁCZI-UT 4 Különlegességeink: Vashűtőtornyok, központi condensatiók, olajelválasztók és vizművi szivattyúk. dési és kereskedelempolitikai szempont­ból bírnak kiszámíthatatlan fontosság­gal, hanem azért is, mert megvalósításuk egy milliárdnál többe kerülne és így tömérdek megrendelést juttatna az ipar­nak, ami elvégre is a legokszerübb módja az iparfejlesztésnek. Ad vocem iparfejlesztés ! Milyen szen­zációt keltett, mikor a »Honi Ipar« ez év tavaszán először ismertette az Iparfej­lesztési Emlékiratot és tudatta, hegy a kereskedelmi kormány tiz éven belül 400 uj gyárat óhajt létesíteni és az ehez szükséges 750 millió korona befektetési tőkéhez mintegy 125 millió koronával fog járulni, tehát az évi iparfejlesztési hitelt 5 millióról 12% millióra emeli. Ezzel a tervvel fellármáztuk egész Európát. Az összes hazai ipari szakegye­sületek igen behatóan tanulmányozták az Emlékiratot,kicsiszolták annak kisebb- nagyobb hibáit, uj részletekkel bővi­tették ki. És most ! Ki törődik az iparfejlesztés­sel? Legfeljebb akkor esik róla szó, mikor valamelyik szenzáció-éhes hírlapíró holmi állítólagos visszaéléseket leplez le, holmi közbenjáró szubvenciók »ki­járásának« költsége címén lépre csal valamelyik tájékozatlan külföldi tőke­pénzest. Vagy beszéljünk a kereskedelmi poli­tikáról? Elmondjuk, hogy 1909. elején érvényben volt a Szerbiával kötött keres­kedelmi szerződés, megindultak a tár­gyalások Romániával, biztattuk a bol­gárokat, kibékültünk a törökökkel? És ma? A Szerbiával való szerződést megint emlegetik, de nagy köszönet nem lesz benne, mert saját külön érdekeink szem­pontjából nem kapunk uj szerződéses vámtételeket és csak súlyos áldozatok árán fogjuk kiszoríthatni a német, belga, francia és olasz versenyt, mely a vám- háboru alatt ott befészkelte magát. A Romániával kötött szerződés életbe­léptetését, amelybe az osztrák agráriusok belenyugodtak, itt nemzeti vereségnek tüntetik fel. Bulgáriával még nem kezd­tünk tárgyalni. A törököknek igen szép beszédeket szállítottunk, de árukat csak annyit eddig, mint ezelőtt. Rengeteg munkával elkészült a ma­gyar ipar uj kódexének a tervezete. Köteteket beszéltek és Írtak össze annak a határozmányai ellen és mellett, százféle­képen oldották meg az ipari közigazgatás, iparoktatás és a munkáskérdés minden­féle problémáit. Most esetleg jön egy uj kormány, amely — természetesen — úgy felforgatja Szterényi nagy művét, hogy abban kő kövön nem marad. És az ipari érdekképviseletek a nagy munkát majd elölről kezdhetik. Itt van három terjedelmes törvény- javaslat, mely az ipari tulajdonjogot rendezi és ezen tulajdonjog védelmét a Magyarországon levő gyakorlástól teszi függővé. Elkészült a tisztességtelen versenyről szóló javaslat, melynek törvényerőre emelkedése megkönnyítené nekünk az idegen piacokon való áruhitelt és sok visszaélésnek venné elejét. A földmivelési minisztérium reform­tervei közül csak kettőt említünk még fel: a telepítésről és az állattenyésztés előmozdításáról szóló javaslatokat. Nemzeti vagyonunk legfontosabb téte­leinek tetemes gyarapításáról van itt szó. Mindezek a fontos javaslatok, amelyek a nemzet haladásának és gyarapodásának hathatós emeltyűi lettek volna, félben maradtak. Mekkora optimizmus legyen az, amely elhiszi, hogy a »nemzeti vivmányok«-at, amelyekért immár nyolc hónapja folyik a küzdelem, olyan módon fogjuk meg­kapni, hogy kárpótolva legyünk a nyolc havi pangás által okozott közvetlen és közvetett veszteségekért! De ne legyünk pesszimisták. Tegyük fel, hogy újév első heteiben rendbe jön az ország szénája. A képviselőház dolgozni kezd. Letárgyalja a költségvetést és a kereskedelmi szerződéseket. A delegációk is elvégzik a dolgukat. Elintéződik az annexió ügye. Azután sorra kerül a vá­lasztási jog reformja, a választói kerüle­tek uj beosztása. Meghányjuk-vetjük, valahogy meg is oldjuk a bankkérdést vagy — elodázzuk. Megejtjük az uj választásokat. Tegyük fel a legjobb esetet, hogy t. L nem lesz obstrukció, hogy nem kell a képviselőházat 2—3-szor feloszlatni, szó­val, hogy minden simán megy. Ki meri hinni, hogy a fentebb felsorolt reformok közül csak egy is sorra kerül még 1910-ben? Hogy a most megkezdődő évben a drágalátos »magas politika« szalmacséplése közben a tisztelt Háznak akárcsak egy hét is jut pozitív gazdasági és kulturális alkotásokra? Képzeli valaki, hogy ez a mostani képviselőház, melynek »hangadó« elemei oly könnyű lélekkel akasztották meg a lefolyt három éves alkotási aera hasznos munkáját, képes lesz egyhamar rendszeres törvényhozói tevékenységre ?! És itt arról még nem is szóltunk, hogy bármily magyar nemzeti vívmány elérése esetén Ausztriában tombolni fog a féke­vesztett düh, hogy a megalakítandó nemzeti kormány erejét javarészt le fogja, kötni az eszeveszett hadjárat, melyet Ausztria reakcionárius pártjai és a Ma­gyarországon élvezett monopóliumokat körömszakadtáig védő osztrák gazdasági tényezők fognak ellenünk indítani. Ezektől azonban nem tartunk. Magyar- országot csak a hazafias magyar pártok kölcsönös gyűlölködésétől, hatalmi tüle­kedésétől féltjük, mely máris annyi pótolhatlan veszteséget, oly mérhetlen károkat okozott a lefolyt évben és még nagyobb veszteségeket és károkat okoz­hat a jövő évben. Ezért nézünk aggódva az uj év elé. És ha ránézünk a cikkünk elé irt két évszámra, ha azon gondolkozunk, hogy mit hagyott ránk az elmúlt év és mit Ígér az uj esztendő, önkénytelenül ki­szalad a toliunkból a költő sóhaja : Múltadban nincs öröm, J övödben nincs remény ! S—i Ä. TELEFON 62—68. Ö os. és klr. Fensége József főherceg kamarai szállítója. LÖIV SÁNDOR órás és ékszerész TELEFON 62—68. Ő os. és klr. Fensége József főherceg kamarai szállítója. BUDAPEST, Vili., JÓZSEF-KÖRUT 81. Saját ház. A magyar királyi államvasutak, a magyar királyi posta és távirda szerződéses óraszállitója. Dús raktár a legdivatosabb brilliáns és arany ékszerekben, ezUst alkalmi ajándékokban, úgyszintén min­dennemű kitünően járó, pontosan szabályozott zseb-, fali, álló és utazó-órákban. Saját nagysza­bású műhelyében ékszer-átalakítások ős órajavitások jutányosán eszközöltetnek, 838 Saját gyártmánya FÉNYMÁSOLÓPAPÍR ás VÁSZON, MÁSOLÓPAPÍR, VIASZ- és CEREÁT-PAPIR, fénymásolatok, lutografiák, FÉNYMÁSOLATI BERENDEZÉSEK CET ¥ MŰD f UH műszak? Äoe flttmB gyárr*teí‘; * IjjLJLllijIV L^ElV/ papírgyára BUDAPEST, V., Sürgős esetben fénymásolatok az esti órákban is készülnek villanyfény mellett :: :: :: TELEFON-SZÁM 28—48. Vácziut 4- szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék