Honi Ipar, 1910. június-december (11. évfolyam, 12-24. szám)

1910-06-15 / 12. szám

2 HONI IPAR ■ B GYÁROSOK, M. KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓK I tg tELEpo» I»-HAAS FULOP ES FIAI Főüzlet: Budapest, VGizella-tér I. sz. Gyár: SOPRON. Fióküzlet: Bpest, IV, Kossuth Lajos-u. 20. D UTORSZÖVETE K: szalon-, ebédlő- és hálószobák részére a legújabb stíl szerint. Ágy-, asztal-, flanel-, kocsi- és utazó­id takarók, függönyök és portierek minden minőségben és árban. IV* Futószőnyegek dús választékban* S&BT KÜLÖNLEGESSÉG: Soproni csomózott szőnyegek. Elsőrendű magyar gyártmány. Nagy választék keleti szőnyegekben. J) aviatőrök végeztek brilliáns repüléseket. Szándékosan hangsúlyoztam ezt a két utóbbi nevet, mert tény az, hogy külö­nösen a verseny első napjaiban az osz­trákok eredményei voltak a legkiválób­bak. Ugyanazon osztrákoké, akik Blé- riot-t még később látták mint mi ma­gyarok és akik a tervezésben nem szolgai módon törekedtek arra, hogy a náluk egyszer bemutatott konstrukciót utá­nozzák és a repülőgép gyártásával sem vártak addig, mint mi magyarok, akik még most is várakozó álláspontot fog­lalunk el. A télen ugyan bejárta az újsá­gokat a hir, hogy a Weisz Manfréd, Ganz és Danubius cégek egyesülve nagyszabású aeroplan-gyárat akarnak létesíteni Ma­gyarországon. Mire való az aeroplan- gyárhoz a nagyszabás? A francia repülő- gépgyárak nem indultak oly nagy zene­bonával és pl. Blériot mindazonáltal na­ponként legalább két repülőgépet tud elkészíteni, sőt eladni elég jó áron. A berlini Allgemeine Elektrizitäts-Ge­sellschaft rátette kezét a Wright-féle szabadalmakra és habár hivatásszerűen nem repülőgépek gyártása a dolga, auto­mobil osztályának egy kis függelékében felvette a Wright-gépek gyártását. Da­cára a »nagyszabás« hiányának, ennek a cégnek ma már Magyarországon is van képviselete, rendszeres katalógusok­kal szolgál és valószinü, hogy Magyar- országon az első amerikai szerkezetű repülőgépet Németországból fogjuk majd beszerezni. Bécsben az aeroplanok gyártását a Werner és Pfleiderer cég vette fel, — oly cég, mely egyébként pékipari gépeket gyárt. Pischof által bemutatott szerke­zete bámulatosan stabilis benyomást gyakorol, úgy, hogy az ember úgyszólván minden félelem nélkül be merne ülni, és e gépet látva hajlandó elhinni annak a látnok aviatikusnak jóslatát, aki azt hir­dette, hogy néhány év múlva minden 70 kilónál könnyebb ember repülni fog. Ha pedig Etrichnek gépét, a »Taube«-t nézzük meg, akkor azt látjuk, hogy an­nak törzse a legprimitívebb bádogos­munka és hogy az egyes bádoglemezek közönséges kárpitosszegekkel vannak összeillesztve. Mindazonáltal ez a gép talán a legbájosabb valamennyi közt és a mi a fődolog, kitünően repül s a har­madik versenynap magassági rekordját elnyerte. Pischof gépe pedig ugyanakkor a győri távverseny alkalmával viharon és zivataron utazott keresztül és dere­kasan megállta helyét. Mindebből az látszik, hogy ha a ma­gyar ipar komolyan akar foglalkozni a repülőgépek gyártásával, akkor ne ott kezdje, hogy nagyhatalmú cégekből or­szágos érdektrösztöket hozzon létre. Ez legfeljebb arra lehet jó, hogy a kisebb konkurrenciát a gyártástól elriassza, de nehézkes alapításánál fogva ki tudja, meddig tart, a mig produktiv eredménye­ket mutathat fel. Nézzük csak a bécsiek példáját, milyen gyorsan emelkedtek a helyzet magaslatára. Nézzük a némete­ket, akik a frankfurti Ha bemutató ver­senyei alkalmával határozottan hátrány­ban voltak még francia és angol verseny­társaik mögött, azonban ma már azokkal egy csapáson járnak ; és mindenekelőtt ne mulassza el egy magyar iparos és mérnök sem, hogy a repülőversenyeket megnézze és azokból számunkra a tanul­ságot levonja. Pedig sajnos, a repülő versenyek nagy közönsége közt túlnyomóan a rendes budapesti sport- és sétaközönséget lát­tuk, az érdeklődök közt a mérnökség mint fakultás ugyan dicséretes módon igen nagy számban volt jelen, de közép- iparosainkat csak szórványosan láttuk. Pedig ez nagy kár. Ha eljöttek volna, akkor láthatták volna a bécsi pékipari gépgyár nagy sikerét, és meg lehetünk győződve, hogy nem egy középiparosunk, legyen az akár lakatos, vasbutor-gyáros, vagy akár mondjuk esernyő-gyáros vagy egyéb konstrukciókkal foglalkozó ipar­telep-tulajdonos, kedvet kapott volna, a szerkezetek egyszerű voltánál fogva magára a gyártásra. Hiszen az aeroplanok szerkezeti alkatrészei közül a kényeseb­bek, a motor és csavar egyelőre beszerez­hetők külföldről, a többinek honi össze­szerelése ellenben semmi nehézségekbe nem ütközik és igazán vétek volna, ha ilyesmiért még éveken át beviteli vámot fizetnénk. A planeur elkészítésének csak egy titka van és ez a jó szerkezet. Ennek megszerzése pedig tisztán pénzkérdés. A lezajlott repülőversenyek azonban azt mutatták, hogy nemcsak egy, de sok jó szerkezet létezik és az érdeklődőknek sok közül lévén választásuk, bizonyára módjukban lehetne a szerkezeti hono­ráriumot annak kellőképen -méltányolt értékében megállapítani. A jó alapszerkezetnek beszerzése után a további fejlesztés nehézséget nem okoz. Számos fiatal mérnökünk érez ma kedvet és hivatottságot az aviatikához és egy ilyen fiatal erő megszerzése és kiképez- tetése az illető iparosnak, aki aeropla- nokat akar gyártani, mindenesetre meg­hozná a megérdemelt hasznot. Nem kell hozzá más, mint egynéhány hónapig tartó külföldi tanulmányút, hogy az összes meglevő szerkezeteket megismerje, hogy kissé belemélyedjen az aviatika gyakorlati követelményeibe és ha az illetőnek alapszaktudása mellett csak egy kis gyakorlati invenciója van, akkor mindenesetre képes lesz arra, hogy az iparos által licencia-uton megszerzett alapformát továbbra tökéletesítse. Ily módon kifejlődhetik a saját módositásu szerkezet, amely ha jó, busás ezreket hozhat a vállalkozó iparosnak. o A pilóták kiképzése ma már nem megy ritkaságszámba. Egy év előtt talán csak öt nevet ismertünk, u. m. Wright, Farman, Voisin, Blériot, Santos-Dumont, akik nemcsak aviatőrök voltak, hanem egyszersmind elsőrangú virtuózok a re­pülés terén, mert első repülőgépeik nem bírtak stabilizáló szerkezettel és repülé­sük ép oly művészetnek volt tekinthető, FELLNER LEO PAPÍRGYÁRA BUDAPEST, V., VÁCI-UT 4. SZÁM. TELEFON : 28-48. SÜRQÖNYCIM : POSITIV, BUDAPEST. TELEFON : 28 -48. Saját gyártmányú FÉNYMÁSOLÓPAPÍR ÉS VÁSZON, MÁSOLÓPAPÍR, VIASZ- ÉS CEREAT-PAPIR. TELJES FÉNYMÁSOLATI BERENDEZÉSEK, FÉNY­MÁSOLATOK, JERTAGRAFIA, AUTOGRAFIÁK. FÉNYMÁSOLATOK sürgős .'. esetekben, esetleg az esti órákban is villanyfény mellett készülnek. .’. £lGyÁRTU-------WOHANKA »«ti ---------­NYERSÜL A J-üiem BENZIN) MOTOROK I és 1L@B3®(M)©IS0|L>©P2. J I NEM TŰZVESZÉLYES. NEM ROBBANÓ! ( f LEGOLCSÓBB ÜZEM ! 1 — •TELJES MALOMBERENDEZÉSEK-—'

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék