Honi Ipar, 1911 (12. évfolyam, 1-24. szám)

1911-01-01 / 1. szám

HONI IPAR ««ró» |*ts HAAS FULOP ES FIAI GYÁROSOK, m. kir. UDVARI SZÁLLÍTÓK Föüzlet: Budapest, V, Gizella-tér I. sz. Gyár: SOPRON. Fióküzlet: Bpest, IV, Kossuth Lajos-u. 20. urORSZÖVETEK: szalon-, ebédlő- és hálószobák részére a legújabb stíl szerint. Ágy-, asztal-, flanel-, kocsi- és utazó- * takarók, függönyök és portierek minden minőségben és árban. HF* Futószőnyegek dús választékban« KULONLEGESSEG: Soproni csomózott szőnyegek. Elsőrendű magyar gyártmány. :— ---- • Nagy választék keleti szőnyegekben. —— középosztályunk intenzivebb kultúrája és a szociális problémáknak az a nagy- fontosságú részlete, mely a gyermek- védelem fejlesztésében törekedik a meg­oldás felé. Az élelmiszerek drágasága miatt meg­indult országos mozgalom folytán az ipari népesség is a legnagyobb érdek­lődéssel várja a reformokat, amelyeket a földmivelési miniszter irt bele a ma­gyar kormány karácsonyi programm- jába. Ipari népességünk megélhetési vi­szonyainak javulását és ezzel a magyar ipar versenyképességének a fokozását remélhetjük, ha Serényi Béla gróf be tudja váltani Ígéreteit, ha fejleszti az állattenyésztést, fokozza a hasznos vad tenyésztését, csökkenti az élelmi­szerek drágaságát, revidiálja a mező- gazdasági cikkek és termékek hamisítá­sát tiltó törvényt, könnyít a kisgazdák adóssága terhein, fejleszti a gazdasági háziipart, a gazdasági munkások szá­mára, akik most ólakban tanyáznak, tömegesen építtet embereknek való házakat stb. Legfontosabbak ránk nézve a pénzügy- miniszter által bejelentett gyujtómono- poliumon kívül természetesen azok a reformjavaslatok, melyeket Hieronymi Károly kereskedelmi miniszter készített elő, nevezetesen az ipari üzemekben alkalmazott gyermekek, fiatalkori mun­kások és nők munkaidejéről és védelmé­ről, az ipari ólommérgezések meggátlásá- ról és az ipari mérges anyagok haszná­latának a korlátozásáról, a magántiszt­viselők és kereskedelmi alkalmazottak szol­gálati viszonyainak szabályozásáról, az ipari munka vasár- és ünnepnapi szüne­teléséről, az építő iparok gyakorlásá­ról, a vándoriparról és házalásról, az iparüzemekben alkalmazott tanoncok; segédek és gyári munkások munkaviszo­nyairól, az ipari és kereskedelmi alkal­mazottak munkaviszonyából folyó vitás kérdések eldöntésére hivatott ipari bíró­ságok szervezéséről szóló törvényjavas­latok. Nem mérnök állítani, hogy ez a programm az iparosok közt valami nagy lelkesedést keltett volna. Ezek a refor­mok uj áldozatokat fognak róni a magyar iparosokra. De elzárkózni előlük még sem lehet, mert a szociális reformok el­odázása élesbitené a szociális harcokat, ami még sokkal nagyobb áldozatokat róna iparunkra. Egyébiránt úgy hisszük, hogy ez a programm nagyon hézagos. Meg vagyunk róla győződve, hogy Hieronymi miniszter olyan reformokat is tervez, melyek a magyar ipar termelő- és versenyképes­ségének fokozását fogják eredményezni. A kereskedelmi miniszter több tényé­vel bebizonyította, hogy nagyszabású ipartelepek létesülését erős kézzel tudja előmozdítani. Elég lesz itt arra emlékez­tetni , hogy a negyedik Dreadnought építését a magyar iparnak milyen hévvel akarja biztosítani, ezzel egy korszakos magyar ipari alapítást óhajtva lehetővé tenni; hogy meghonosította a rotációs papír nagybani gyártását; nagy ará­nyokban fejleszti a magyar vasipart; hogy a hazai közlekedés ügyét, melynek fejlesztése szintén egyik előfeltétele a a magyar ipar versenyképességének, avatott kézzel és céltudatosan intézi és irányítja ; a posta-, távirda- és távbeszélő szolgálatát szorgosan tökéletesíti. Bizalommal nézünk tehát a most kez­dődő éveié, mert biztató jeleink vannak arra, hogy 1911-ben csakugyan a Munka jegyében fogunk haladni a nemzet nagy céljai felé. Az íparfelügyelők helyzete. Néhány héttel ezelőtt kaptuk az alábbi levelet, melyet most — amidőn a december 15-én a képviselőházban az iparfelügyelők 1908. és 1909. évi jelentései bemutatása alkalmából az iparfelügyelők működéséről szokatlanul széles alapon lefolyt vita a tár­gyalt kérdést aktuálissá tette, — egész terjedelmében közreadunk. Kömmen+ár- képen végezetül nekünk is néhány meg­jegyzést kell tennünk a képviselőházban elhangzott beszédekre. íme a levél : * Becses lapjának egyik legutóbbi szá­mában olvasom, hogy a Honi Ipar rész­letesebben kíván foglalkozni a kereske­delmi költségvetés egyes oly tételeivel, amelyek a gyárosokra nézve fontossággal bírnak. Meg vagyok győződve arról, hogy a Honi Ipar ez alkalommal kellő figyel­met fog szentelni az »Iparfelügyelet és azánvizsgálat« címnél az iparfelügyelők­nek is, mert ez — ha közvetlenül nem is, r— de indirekte mindenesetre érinti nagy­iparosainkat is. Engedje meg, tisztelt Szerkesztő Ur, hogy mint érdekelt fél az iparfelügyelet - nek és iparfelügyelőknek helyzetét és mai sanyarú állapotát a mi szempontunkból megvilágítsam. Előre is elnézést kérek, ha olyan dolgokkal is fogok foglalkozni, amelyek sokkal inkább intern dolgok, semhogy a nagyközönséget érdekelnék, de más módunk igazán nincs, hogy pa­naszainkat illetékes helyre juttathassuk. Sokan csodálkozni fognak, hogy annak az iparfelügyelői karnak, amely igazán be­csülettel teljesiti hivatását az alább vázolt kedvezőtlen viszonyok dacára és amely­ről az illetékes körök minden alkalom­mal csak a dicséret hangján nyilatkoz­nak, panaszra van oka. Ez érthető, mer panaszainkkal a nyilvánosságot eddig nem igen zaklattuk. Pedig eddig sem volt rózsás a helyze­tünk, a mostani költségvetési javaslat pedig egyenesen kilátástalanná tette azt. Lássuk csak hogyan? Hát úgy, hogy a költségvetés indokolása szerint status­rendezést kaptunk, de nincs benne köszö­net. Megcsinálta a miniszter ur a közös műszaki statust és evvel minket agyon­ütött. Ha a status rendezés ugyanezen elvek szerint csak a mi eddig elkülönített ranglistánkban vitetett volna keresztül, még haló porában is áldottuk volna 6 Excellenciáját, de igy a központi ésállam- épitészeti kollegáink kaptak igazi status­rendezést a mi rovásunkra. 4 A javaslat szerint ugyanis a műszaki hivatalnokok 1%-a az V., 9%-a a VI., 20%-a a VIE, 25%-a a VIII., 20%-a a IX. és 20%-a a X. rangosztályba jutna; — tényleg azonban az iparfelügyelők közül jut az V. rangosztályba 0%, a Vl-ikba 2'5%, a VII-ikbe 7 5%, a VlII-ikba 23%, a IX-ikbe 31%, a X-ikbe 36%. Tehát az egész karnak 67%-a IX. és X. rangosztályban van, közöttük érde­mekben megőszült családapák is, akik a lányaik udvarlói előtt szégyenkezve vall­ják be, hogy ők még csak segédiparfel- ügyelők. Hogy ezen IX. és X. rangosztálybeli segédfelügyelőnek több mint fele már évek óta fontos hivatalok élén áll: az egy olyan tény, amelyet mi beavatottak már megszoktunk, de amelyet á távolabb állók valószínűleg egy kis íejcsóválással fognak tudomásul venni. Hogy az az évek óta várva-várt status­rendezés milyen anomáliákat, sőt égbe­TELEEON 62—68. Ő OS. és Mr. Fensége József főherceg kamarai szállítója. LÖW StfNDOR TK£" órás és ékszerész ______ Ö os. és klr. Fensége József —---------- főheroeg kamarai szállítója. BUDAPEST, Vili., JOZSEF-KŐRUT 81. Saját ház. A magyar királyi államvasutak, a magyar királyi posta és távirda szerződéses óraszállitója. Dús raktár a legdivatosabb brilliáns és arany ékszerekben, ezüst alkalmi ajándékokban, úgyszintén min­dennemű kitünően járó, pontosan szabályozott zseb-, fali, álló és utazó-érákban. Saját nagysza­bású műhelyében ékszer-átalakítások és órajavitások jutányosán eszközöltetnek, 838

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék