Hűtőipar, 1935 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1935-01-15 / 1. szám

fl ÍTlagy. Or sz.Hűtőipari Szövetség Hivatalos Közlönye Organe officiel de la Société Frigorifique Hongroise Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII. Kövér Lajos utca 21. MEGJELENIK MINDEN Hó 5.-ÉN A Magyar Országos Hűtőipari Szövet­ség tagjai a lapot tagdíj ellenében Telefon: 96—2—54. díjtalanul kapják. TARTALOMJEGYZÉK: Megje.ení az országos jégrendelet végrehajtási utasítása. —A szárazföldi szállítás és a hűtőipar vonatkozásai Magyarországon, az 1933. szeptember 1-től 1934. szeptember 1-ig terjedő időszakban. (A NemzetköziHidegiigyi Intézet Xll. Bizottsága részére Varga Bálint MÁV műszaki tanácsos által szerkesztett jelentés. — Lapszemle, hírek Megjelent az országos jégrendelet végrehajtási utasítása A Magyar Országos Hűtőipari Szövetség a Mű­tőipar jelen számában közreadja a Magyar kir. Belügyminisztérium 1975. évi január hó 5-én meg­jelent körrendeletét, amely az ország valamennyi törvényhatósága részére megküldetvén, hivatva van az, országos jégrendelet eímen ismert 17235/1934 KM. sz. rendelet tényleges gyakorlati megvalósu­lását elősegíteni. A Belügyminisztérium ezen intézkedésével megkezdte a tisztító munkát a jégviszonyok orszá­gos rendezése tekintetében, amelyre módot nyúj­tott, illetve keretrendelkezést alkotott a múlt évben kibocsátott 17253/1954. KM. sz. rendelet­Mielőtt a végrehajtási utasítás szövegét közöl­nénk, legyen szabad egy pillanatra letérnünk a konkrétumok egyszerű közreadásától és tekintsünk vissza az egy év előtti állapotokra, hogy az össze­hasonlítás módszerével kidomborítsuk az ismerte­tett rendelkezés valódi értékét. A hűtési viszonyok jellemzésére nyugodtan állíthatjuk, hogy 1934. év közepéig olyan rende­zetlenség uralkodott országszerte, amely szinte párját ritkította. A gép- és hűtőtechnika fejlődése, valamint a közegészségügy terén mutatkozó fokozott érdeklő­dés maga után vonta a hűtésre szolgáló anyagnak — jégnek — mesterséges, gépi úton való előállítá­sát. Kézenfekvőnek látszott, hogy a hygiénikus úton előállított ú- n. mű jég ki fogja szorítani i gyakorlatból az álló szenny- és csatorna vizekből gyűjtött és vermekben tárolt, tehát a legnagyobb mértékben fertőzésnek kitett ú. n. természetes jeget. Hogy ez nem így történt, annak okát a gaz­dasági viszonyok fokozatos leromlásában és a jég­kérdésnek bizonyos körök által erőszakosan agrár- politikai problémává tételében volt keresendő. Ezen erőltetett beállításnak tényleg sikerüli egy időre a hivatalos közvélemény figyelmét a hű­tés eredeti céljától a közegészségügy szolgálatától elterelve, a kérdés megoldását tévesen értelmezett; agrárpolitikai érdekekre hivatkozva elodázni. A tisztiorvosi jelentések, a hatósági statiszti­ka. a fertőző) betegségek időnkénti pusztítása, — csak szomorú eredményeket tettek köztudomású­vá. de mivel ezeknek a hűtés szakszerűtlen foga­natosításával való közvetlen összefüggése a dolog természeténél fogva nem volt kimutatható, így e kérdés a legutóbbi időkig nem vétetett kellő súly- lyal figyelembe illetékesek részéről. Ma, amikor már a Minisztérium erélyes kézzel hozzányúlt a hűtési viszonyok rendezéséhez, — nem tekinthető szerénytelenségnek, ha egy év ered­ményét mérlegre téve, a hűtéssel kapcsolatos köz- egészségiig;» i viszonyok határozott javulását a Magyar Országos Hűtőipari Szövetség megalakulá­sával és céltudatos munkájával hozzuk kapcso­latba V Szóval- megalakulása 1933. novemberében túl »ideaképpen egy országszerte felhangzó panasz- k iáit - s elementáris megnyilvánulása volt. Hiába volt az eg vés vidéki hatósági orvosok tiltakozása, hiába romlott egyébként indokolatlanul az orszá­gi s fertőzési statisztika, hiába volt az egyesek erot­ic- - Megmozdulása a pocsolya jég használata ellen, történt semmi, ami javított volna a kilátás­ul! ni helyzeten. 1933 novemberében alakult meg a Magyar Or '.ágos Hűtőipari Szövetség, amely programúi-

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék