Hűtőipar, 1936 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1936-01-15 / 1. szám

IV. évfolyam Rudnoesf. 1936. tanuár Ró 1. sxám fl ÍTIagy. Or sz. Hűtőipari Szövetség Hivatalos Közlönye Organe officiel de la SociétéFrigorifique Hongroise Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, XIV., Kövér Lajos utca 43. MEGJELENIK MINDEN HÓ 15.-ÉN A Magyar Országos Hűtőipari Szövet­ség tagjai a lapot tagdíj ellenében Telefon: 96—2—54. díjtalanul kapják. TARTALOMJEGYZÉK: Rendelet a jég Üzletszerű termelése, gyűjtése, lorgalcmbahozatala és használata tárgyában. — VII. Nemzetközi Hűtőipari Kongresszus. — Jegyzőkönyv a kísérleti hűtőház létesítése ügyében összehívott ankéttől kapcsolatos VII. választmányi ülésről. 66.700/1935. I. K. K. M. sz. i í Rendelet f a jég Üzletszerű termelése, gyűjtése, forgalombahozatala és használata tárgyában A fenti tárgyban kiadott 17.233—1934. K. M. sz. rendelet keretrendelkezés volt, mely 1934. áp­rilisában általános elvi jelentőségű rendelkezései­vel megszüntette azt az eddig fennálló lehetőséget, hogy a hűtés foganatosításának ellenőrzését sajat hatáskörükben az önkormányzati hatóságok gya­korolják. k rendelet megszabja a kereteket, amelyek között a jövőben a természetes és a műjég hasz­nálható lesz. E rendelet által teremtett új helyzet, — meg­felelő gyakorlat hiányában nem ment át inciden­sek nélkül a köztudatba. — A hatóságok nem min­denütt érezték át a rendeletalkotót inspiráló in­tenciókat és a rendelet megjelenését követő 20 hó­nap tapasztalata kidomborította azokat a hiányos­ságokat, amelyek egyebekben a régi rendszerről való áttérés természetszerű velejárói voltak. A hűtőipari érdekeltségek országos központi szervezete, a Magyar Országos Hűtőipari Szövet­ség csaknem naponta kapta a jelentéseket és pa­naszokat, melyek az egyes sérelmeket részletesen feltárták a vezetőség előtt. — A Hűtőipari Szövet­ség a konkrét panaszok orvoslását minden esetben megkísérelte, — s bár a minisztériumok a legna­gyobb jóindulattal igyekeztek az adott esetekben orvosolni a sérelmeket, — mégis nyilvánvalónak látszott, hogy centrális intézkedés nélkül nem fog a gyakorlat egységes álláspontot kialakítani. A Hűtőipari 'Szövetség elnöksége memoran­dummal fordult tehát a minisztériumhoz, amely­ben összegezte a beérkezett panaszok lényegét — és kérte, hogy a keretrendelkezés részletes végre­hajtási utasiassai láttassék el. Ue nemcsak a Hűtőipari Szövetség, hanem Budapest Szekesiöváros Polgármestere es az Or­szágos Közegészségügyi Intézet is megtették idő­köziién eszreveteleiKet, — melyek eredményéhez képest a Kereskedelemügyi Minisztérium, a liel- ugy- és Iparügyi Minisztériumokkal karöltve hoz- zaiogott a sérelmek megvizsgálásához és a nyert tapasztalatok 1 elhasználásává elkészült a bő.í'OO­1935. sz. K. K. M. sz. rendelet, — amely 1935. dec. 30-án megküldetett valamennyi megyei és városi törvényhatóság első tisztviselőjének. A hivatkozott végrehajtási utasítás már túl­megy az elvi körvonalazás határain, és az egyes rendelkezéseket részletes és szigorúan körülhatá­rolt utasításokkal egészíti ki. Megállapítható, hogy a kiadott végrehajtási utasítás által a magyar hűtőipari vonatkozású jogalkotás ezzel a lépéssel elfoglalta méltó helyét a kontinentális államok sorában és mintául szol­gál azoknak az államoknak, amelyek még mindig centrális szabályozás nélkül bonyolítják ezt a két­ségtelen nagyfontosságú konzerváló ipari tevé­kenységet. A 66.700—1835. sz. rendelet szerencsés kézzel egyeztette össze a közegészségügyi érdekeket a speciális magyar viszonyokkal és kellően dombo­rítja ki azt a vezérlő kormányintenciót, hogy e té­ren is különös figyelem fordítassék az állam agrá­rius jellegére. A végrehajtási utasítás (továbbiakban rövi-

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék