Iparegészségügy, 1907 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1907-01-01 / 1. szám

T BBS évfolyam. Budapest, 1907. január AZ IPARI, KERESKEDELMI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZOCIÁLIS TÖREKVÉSEK KÖZLÖNYE Megjelenik minden hó elsején és tizenötödikén. —— — Előfizetési ár — Egész évre ÍO korona Felelős szerkesztő DR NAGY BÉLA Szerkesztőség és kiadóhivaltil VII., Erzsébet-körút 28. szám Uj feladatok. A munkásbiztosításról szóló törvényjavaslat nehány hét múlva bizonyára tető alá kerül s igy a tervezett időre, azaz 1907. julius elsejére az új tör - vény életbeléptethető lesz. Űj korszaka nyílik meg ekkor Magyarországon a munkásbiztosításnak s új, nagy feladatok várnak a végrehajtó szervekre: a betegsegélyző pénztárakra. Ezek közé tartozik a törvényjavaslat 119. §-a értelmében: ellenőrizni a balesetbiztosítási kötele­zettség alá eső munkásokat foglalkoztató üzemek tulajdonosait a munkásoknak és az üzemnek, az üzemben beálló változásoknak és a baleseteknek bejelentéseit, a bérviszonyokra vonatkozó adatok beszolgáltatása, valamint a balesetelhárítási rendszabá­lyok foganatosítása körüli eljárást. A törvényjavaslat 184. §-a szerint az országos munkásbetegsegélyző és balesetbiztosító pénztár a betegség eseiére való biztosításba bevont üzemeket az ipari egészségügy szempontjából is ellenőrizheti és ellenőriztetheti, E szakasz állapítja meg a következőket: »Amennyiben az országos munkásbetegsegélyző és balesetbiztosító pénztár igazgatósága, vagy vala­mely kerületi munkásbiztosító pénztár egyes esetek­ből kifolyólag egyes üzemek külön megszemlélését tartják annak megállapítása végett szükségesnek, hogy az előfordult baleset nem a hiányos berende­zésnek volt e következménye, illetve, hogy nem kellene-e az illető üzemben megfelelőbb óvó-intéz­kedéseket alkalmazni, ily szemle teljesítése végett az illetékes kir. iparfelügyelőt, a vasúti és hajózási főfelügyelőséget, bányakapitányságot,dohányjövedéki központi igazgatóságot, vagy a posta-igazgatás ille­tékes közegét és a m. kir. vízépítési igazgatóságot megkereshetik, mely hatóságok e megkeresésnek a lehető legrövidebb idő alatt eleget tenni és eljárá­suk eredményéről a megkereső pénztárt közvetlenül értesíteni tartoznak.« A törvényjavaslat e rendelkezéseiben az Ipar­egészségügy« agitációjának eredményét látjuk és üdvözöljük. Az »Iparegészségügy kezdte meg ugyanis a propagandát aziránt, hogy a betegsegélyző pénz­táraknak nagyobb, fontosabb és eredményesebb hatáskörét kell biztosítani. Oda kell tehát hatni, hogy a pénztárak ne elégedjenek meg azzal a szűk, sab­lonos kerettel, mely a beteg tagok orvosi vagy kór­házi ellátásában és a táppénz kiszolgáltatásában végkép kimerül, hanem működésüket a betegségek megelőzésére, tehát preventív intézkedések sürgeté­sére s a munkásegészségügy következményének érvé­nyesülésére kell kiterjeszteniük. Örömünkre és elégtételünkre szolgál, hogy ebbeli törekvésünk nem voltak eredménytelenek, sőt az új törvény életbeléptetésével testet öltenek, ha a pénztárak ezen fontos és nagy horderejű feladatok­nak meg tudnak és meg akarnak felelni. Ebben pedig nincs okunk kételkedni. Hiszen eddig is vol­tak betegsegélyző pénztárak, melyek a rendelkezé­sükre álló szűk keretek között is igen üdvös mű­ködést fejtettek ki e téren s évről-évre igyekeztek szociálhygiéniai tevékenységüket nagyobb arányban fejleszteni. így tudjuk, hogy a pénztárak feladataik közé sorozták az úgynevezett népbetegségek, a tüdő­vész, alkoholizmus és bujakor elleni küzdelmet s e téren a kezdeményező lépéseket megtették. Országos mozgalom volt a pénztárak között nagyszabású szanatóriumok létesítésére; csatlakoztak az akcióhoz, mely az iszákosok menhelyének fel­állítására törekszik s jórészt a pénztárak köréből felhangzó kívánalmak hozták létre a nemi beteg­ségek leküzdésére alakult országos védőegyesületet. Ezenkívül a külföldi példák hatása alatt meg­indult nálunk is a munkáslakások statisztikai felvé­tele s tudomásunk szerint már a legközelebbi napok­ban nyilvánosság elé kerül az anyag, melyet a Budapesti Kerületi Általános Munkás Betegsegélyző Pénztár a munkáslakásokról gyűjtött s mely hű képet fog adni azokról a borzalmas viszonyokról, melyek a lakásügy terén a fővárosban fennállanak. Köztudomású az is, hogy a pénztárak a szociál- hygiénia köréből nyilvános előadásokat rendeznek tagiaik részére s ezekben kioktatják őket a leggya­koribb betegségek elleni óvintézkedésekről, az egész­ségügyi rendszabályokról stb. Azonfelül pedig nép­szerűén megírt füzeteket osztanak ki ingyen tagjaik között, hogy ezekben is figyelmeztessék őket egész­ségük megőrzésére. Kö hier 1 f—A__ím* tűzoltószer-, szivattyú- és gépgyár (ezelőtt Geittner és Rausch cég tulaj- \ TllUfi dona)’ tüzifecskendők, létrák, tünlt j-sgyiii fel szaraié sok, tü'csapak, fák- IkJlllUll Ivák. Budanest Vili.. Jny«df.krimit 9. ... ...

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék