Ipartestületek Lapja, 1937 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1937-11-13 / 46. szám

4 IPAKTESTULETEK LAPJA 1937 november 13. Kávémérő nem árusíthat utcán át cukrászipari termékeket A SOPRONI IPARTESTÜLETI SZÉK HATÁROZATA A soproni ipartestületi szék fel­kért bennünket az alábbi határozat közlésére: A tanúvallomásból és a panasz- lőtt bevallása alapján megállapítja a szék, hogy N. N., akinek kávémé­résre van iparigazolványa, utcán át is árusít cukrászipari termékeket. A 78.000/1923. K. M. sz. rendelet 130. §-a állapítja meg a kávémérések ki­szolgálási üzletkörét, míg a 73.590/ 1927. K. M. számú rendelet és az 5618/1934. K. M. számú döntvény az utcán át való árusítást tiltja. Az ipartestületi szék az ipartestü­leti alapszabályok 22. §-a értelmé­ben N. N.-t eljárásának helytelen­ségére nyomatékosan figyelmezteti. Elrendeli, hogy az esetre a m. kir. Az Országos Iparüegyesület most tette közzé az V. országos kézmű­vesipari kiállításon arany- és ezüst- koszorúval kitüntetett mesterek hi­teles névjegyzékét. Eszerint: Aranykoszorús mesterek: Barcs Kálmán kötélgyártómester Buda­pest, Barkóczy József loronyóra- készí tömés tér Békés, Farkas György noiszabómester Budapest, Fiedler Ferenc kesztyűsmester Budapest, Frirsz Miksa hegedűkészítőmester Budapest, Frommer József gyógyá­szati segédeszközkészítőmester Bu­dapest, Hanák Mihály férfiszabó­mester Budapest, Hufnägel József nőifodrászmester Budapest, Illés Jó­zsef szerszámgéplakatosmester Új­pest, Kertész Mihály autóhűtőkészí- tőmester Budapest, Kollmann Gyula bőrdíszművesmester Budapest, Kö- vesi József ezüstművesmester Buda­pest, Lakatos Lázár fogtechnikus­mester Budapest, Lenz Antal tímár­mester Budapest, Molnár Gyula ke­fekötőmester Kispest, Nagy Antal műasztalosmester Budapest, Nagy Károly Frigyes orvosi műszerész­mester Budapest, Palka József üveg­festőmester Budapest, Paulini Géza csónakmotorkészítőmester Budapest, Pavek József szígyártó- és nyerges­mester Győr, Pottyóndy István ci­államrendőrség kapitánysága fi­gyelme felhívassék. Tudomásul adja panaszlottnak, hogy abban az eset­ben, ha az ipartestületi széknek tu­domására jutna, miszerint panasz- lőtt újból vétene a fennálló rendel­kezések ellen, vagyis, ha üzletkörét újból átlépné, úgy haladéktalanul megteszi ellene a kihgásási eljárás megindítását célzó feljelentést. A szék a határozatot a napi saj­tóval, valamint az Ipartestületek Lapjával közli. N. N. az ipartestületi szék határo­zatát, ítéletét tudomásul veszi, egy­ben ígéretet tesz, hogy az eddig kö­vetett helytelen eljárást azonnal abbahagyja. pészmester Budapest, Prohászka Já­nos csőbú lorkészí tömés tér Budapest Reich Aladár paszományosmesler Budapest, Remsey Elemér díszítő- mester Budapest, Schüller Károly esztergályosmester Budapest, Sima Sándor mű lakatosmester Budapest, Sirák József sportárukészítőmester Budapest, Spelter Henrik cukrász- mester Budapest, Sperling Jenő tűz­helykészítőmester Budapest, Strei- singer Androné gyermekruhakészí- tőmester Budapest, Stéberl András hentesmester Gyula, Széchenyi Jó­zsef műasztalosmester Budapest, Tomisa István orlhopéd-cipészmes- ter Budapest, Valuska János könyv- kötőmester Budapest, Némedi Varga Jakab mázolómester Budapest, Weisz Fülöp rézművesmester Buda­pest, Zöllner és Hóiba bőröndös- mesterek Budapest. Ezüstkoszorús mesterek: Acker­mann József takácsmester Budapest, Ács Géza könyvkötőmester Buda­pest, Angeló Pál fényképészmester Ikidapest, Angelotti Richárd fém- nyomómester, Budapest, Baranek István épület- és műlakatosmester Kecskemét, Bárczy János kádármes- ler Balatofiired, Beck Emil bőrruha­készítőmester Budapest, Berta Ká­roly bádogosmester Hódmezővásár­hely, Bory Pál géplakatosmester Székesfehérvár, Csernák Jenő cím­festőmester Budapest, Csury Ferenc toronyórakészítőmester Szegeden, Dancsa János magyar szűcsmester Jászberény, Deli Pál kalaposmester Budapest, Derzsy Gergely kőszob- rászmester Budapest, Dominek Ist­ván cipészmester Győr, Eckmann Dávid csőbútorkészi tőmester Győr, Farkas Béla hegedűkészítmester Győr, Fülöp Gyula szabómester Bu­dapest, Horváth Sándor kályhás­mester Budapest, Kántor Sándor fa- zekasmesler Karcag, Kerékgyártó Sándor mézeskalácsosmester Deb­recen, Kiss József mézeskalácsos­mester Mezőtúr, Klein Simon aszta­losmester Budapest, Korényi József szobaíestőmester Eger, Kovács Imre takácsmester Baja, Kozák Antal kardművesmester Budapest, Kürthy Antal műasztalosmester Budapest, Laczó Mihály hentesmester Békés­csaba, Mihalovits János műaszlalos- mester Kaposvár, Mocsáry Mátyás cipészmester Budapest, Murányi Ti­bor kesztyűsmester Budapest, Nagy Ferenc késesmester Budapest, Né­meth György cipészmester Buda­pest,Németh Miklós könyvkötőmes­ter Budapest, Perényi Tivadar szücsmester Győr, Petrovics Géza fogteelmikusmester Budapest, Rajna József tokkészílőmester Budapest, Ravasz László cukrászmester Buda­pest, Resell Ferenc tímármester Új­pest, Rónai Dénes fényképészmester Budapest, Rorárius János cukrász- mester Budapest, Rosta Andor asz­talosmester Budapest, Sághy Imre kovácsmester Kecskemét, Sághy Jó­zsef bognármester Kecskemét, Schenk Rudolf pékmester Kecske­mét, Segner Lipót és Társa kárpi- losmesterek Kecskemét, Sternthal Miksa asztalosmester Újpest, Szabó Éva takácsmester Budapest, Szabó Ferenc és Csibi Dénes asztalosmes­terek Cegléd, Szabó István fésűs­mester Bicske, Szabó József bádo­gosmester Kecskemét, Széchenyi László szabómester Kecskemét, Sze­mere Miklós fogtechnikus Budapest, Szittner Gusztáv üvegcsiszolómester Budapest, Sztaricskai Ferenc nyo­mó- és festőmester Békéscsaba. Tóth Károly lakatosmester Kiskun­félegyháza, Vogel Frigyes szerszám­gépkészítőmester Budapest, Vogl Károly kőfaragómester Pécs, Vörös Károly ezüstművesmester Szigetvár, Waldschmidt Simon nőiszabómes- ter Kispest, Wiesel Adolf és Mar- kovils Ferenc hűtő- és egészség­ügyiberendezőmesterek Budapest. Arany- és ezüstkoszorús mesterek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék