Iparvédelem, 1905 (1. évfolyam, 2-3. szám)

1905-10-01 / 2. szám

j. I. évfolyam. 1905 október 1. 2. szám. IPARVEDELEM A «MAGYAR VÉDŐEGYESŰLET» HIVATALOS LAPJA Az «Iparvédelnm» az egyesület ürök- alapító, alapit'), pártfogó és rendes tag­jainak minden külön díj nélkül jár. Minden iparos és kereskedő tag hirdetése elsfj Ízben díjmentesen közöltetik. További hirdetések csak honi árukról fo­gadtatnak el a kiadóhivatalban kifüggesz­tett árszabály szerint. SZERKESZTI : LUKÁÍ^S LIPÓT inéi nök. SZEKKESZTÜSÉti ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest, VIII., liezerédij-a.O., 1.28. AZ .IPARVEDELEM., minden hó 1-ón és 15-én jelenik meg. Előfizetési díj a tagdíj. A lap állandóan jár valamennyi törvény- hatósáíaiak, továbbá a társadalmi egyesü­letek- és körüknek, mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi szakegyesületek és tes­tületeknek és minden tanintézetnek. Kiadja : a «Magyar Védöegyesület». Az egyesületi „Yédöjegy“, „Kirakati Yedőtábla“ és a „Czímtár“. A Magyar Védöegyesület a valódi lioni ipar készítményeinek biztos felismerésére és minden, valamelij honi árút tartó üzletnek megjelölésére a következő egyszerű, az üzleti szokásokhoz és a özönség köznapi életéhez alkalmazkodó eszközöket állapította meg: 1. Az eíjyosületi Védőjeíjy. E védjelzést kisebb vagy nagyobb alakban, készítményeire minden gyáros és iparos alkalmazhatja. E jelzés a fonó- és szövő-ipar, az élvezeti és a Fiúméba érkezett hajók rakományai­ból származó gyarmatáru czikkeken a czímkelapra, a dobozra, a papir- burkolatra stb. reányomható. A védőjegy használatáért az egyesületnek minden különböző czélú árúnemért (csoportért) egyszer s mindenkorra 2 korona díj fizetendő. 2. A Kirakati Vé'iőtálda. (Rajza a 15-ik lapon.) E díszes táblával minden üzlet kirakata, me'.ijben valameli] honi drnezikk vásárolható, megjelölhető. A védötáblának szövege elősegíti azt, hogy a honi iparpár­tolás hazafias eszméjének jelentőségét mindenki megértse. A hazafias vásárló közönségnek a nijilt üzletek ily megjelölését annál is inkább meg kell követelnie, mert elszomorító az, hogy míg az üzleti kirakatokban a külföldi ipar minden készítményét díszes táblák és feliratok hirdetik, honi iparunk termékeire kereskedőink c.sak elvétve hívják fel a jzflggelmet. Egy darab ily védötáblának kiállítási ára egyszer s mindenkorra 2 korona. Á Védője'iyet és a Védőtáldát az egyesület engedélye nélkül használni mindenkinek s. Ezen eszközeinket jogosulatlan használat ellen védi az 1884. évi XII. t.-cz. (Az ipartörvény.) 3. Az egyesületbe belépő hazai iparosokról és azon kereskedőkről, kik valamely valódi hazai iparterméket árusítanak, az egyesület Czíiiitcirt állít össze és azt valamennyi tagjának és a ható­ságoknak díjtalanul küldi meg. A Czímtár betűsoros árujegyzékébe csak valódi hazai származású árúk vétetnek be. Kérjük a hazai gyárosokat, iparosokat és minden hazai kereskedő ezéget, kik üzletükben valamely valódi hazai iparczikket árúsítanak, csatlakozzanak eggesületünkhöz.Sziíntessük meg a hazai ipar ter­melése felöl az országban elterjedt sajnos előítéletet és azt a nemzet önérzetét sértő szégyenteljes álla­potot, hogy számos igen jó készítmény csak idegén név alatt juthat hazai piaczainkon kelendőséghez. A hazai munkának védelmezése és a honülársak szorgalmának jutalmazása mindnyájunk hazafias kötelessége. Az árúkon keressük védjelzést és vásároljunk ott, hol a Védötáblát látjuk. A honi iparpártolás elsőrendű hazafias kötelességét ne hanyagoljuk el, mert iparos honfitársaink súlyosan küzdenek a létért. A hazai ipart fejlesztő és erősítő keresettel ne tömjük ezentúl is könnyelműen a külföld zsebét. Az ország gazdasági jólétét védelmezzük meg egyetértő erős akarattal és lelkes, áldozatokra is kész kitartással mindnyájan. Egyesületünk a gazdasági önvédelem zászlaját kibontotta, sorakozzék köréje mindenki, ki hazánkat igazán szereti.'*^ Dobieczki József, A Magyar Védöegyesület, Beniczkij Lajos, iUjijvezclö igazgató. YIIL, liezerédg-u. (i. sz. elnök. * A «Maggar Védöeggesülcta tagja lehet minden feddheilen midlú honfi és honleány. Tagsági dijak : Orökalapitó ■ ij 1000 korona, alapító díj .'>00 korona, a pártfogó tag évi 20, a rendes tag 4, a vidéki iiéjitaiiítók, a kisgazdák, kisiparosok ))edig2 korona dijat fizetnek. Az alapszabály-kivonat és aalielépési» nyilatkozat mellékelve. _______________________ l*íirtoljak a hazai ipart!!! Ne szavakkal, de tettekkel!!! hfiíílA'-glo.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék