Iparvédelem, 1909 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1909-01-01 / 1. szám

^z V, évfolyam 1909 január 1. %zv, ,. ,1. szám. IPARVEDELEM A „TULIPÁNSZÖVETSÉG MAGYAR VÉDÖEGYESÜLET“ HIVATALOS LAPJA T. Olvasóinkhoz. Közel hat esztendeje már, hogy a Magyar Védöegyesülelnek első alapköveitleraktukremény- nyel egy biztosabb, szebb jövő iránt, a mely meghozza a magyar munkásnak és keze mun­kájának megbecsülését. A lobogó mellett, melyet kibontottunk jó és balsorsban tántoríthatatlanul kitartottunk, magyar lelkünk, szivünknek osz­tatlan melegével. A Tulipánszövetséggel való egyesülés a jobb jövőben való hitet csak erős- bítette mi bennünk, hirdettük Kossuth Lajos 1844-iki védegyletének szent hagyományait szerte édes hazánk minden vidékén, hogy a magyar társadalmat a magyar iparnak megnyerhessük és a magyar iparnak Magyarországot biztosítsuk. Az «Iparvédelem» utján kerestük az össze­köttetést a nemzetnek lelkes iparpártolóival és a gyakorlati iparpártolásnak megteremtésére a Kérdés feleletek rovatát nyitottuk meg hivatalos közlönyönkben. Fáradságot nem ismertünk, elismerést nem kértünk a becsületes munkáért, mert a hazáért, a nemzetért küzdeni minden magyar embernek kötelessége. A becsületes, önzetlen munkát és nem az egyéneket honorálta egyesületünknek igazgató tanácsa, a mikor 1908. decz. 19-iki ülésében az Iparvédelem szerkesztését Csongor Györgyre, a Kérdés-felelet rovat vezetését Pálfy József tb. titkárra bízta. Tudatában vagyunk ama nehéz kötelesség­nek, melyet magunkra vállaltunk. Vállaltuk szívesen és díjtalanul a nehéz munkát azért, hogy az eszményi törekvést, melyet egyesületünk czélul kitűzött fentartsuk, biztosítsuk; és más­részt a lap szerkesztéséért eddig kiadott évi 1800 koronát az egyesületnek megtakarítsuk. Fogyatékos erőnket, a munkában való lan­kadatlan kitartást csak a lángoló hazaszeretet­től ihletett tagtársainknak támogatása, szere­tettel teljes buzdítása fogja fokozni arra mér­tékre a melyet megkíván a jövendő. A magyar társadalomnak összességéhez fordulunk kéré­sünkkel: legyenek velünk, mentsük meg a hazát a magyar iparnak mindnyájan, kivétel nélkül. A magyarok istene segítse diadalra jutni azokat az eszméket, melyeket a Túl. sz. M. V. Egyesület hirdet és a melyeknek mi hűséges katonái maradunk. Budapest, 1909. január 1. Csongor György Pálfy József felelős szerkesztő. főmunkatárs. Stowasser J. hangszergyára. A budai gőzsikló mellett a zenekedvelők által sűrűén látogatott régi hírű hangszergyárral kezd­jük meg a hazai gyári telepeknek ismertetését. Virágzó telep, melyet idősbb Stowasser János alapított 1867-ben, a kinek már dédatyja is hangszerkészítő volt. Ritka példa, hogy apáról fiúra szállva az iparág, immáron a negyedik generáczió folytatja a tisztes ipart. Megszoktuk, hogy az iparos a fiából jogászt, lateinert nevel és daczára a terjedő közgazdasági törekvések­nek még mindig a suszterinas rémképe kisért a rossz tanulók sorában. Intelligencziát, szorgalmat és lankadatlan buzgalmat követel ma az ipari páya az ipa­rostól, mert a folyton növekvő versenynyel szemben a legnagyobb fokú éberség és a hala­dás az egyedüli eszközök a prosperálásra. A kincsesházba illő üzleti helyiségben a kész hangszereknek óriási raktára ragadja meg a szemlélőt. Gondos kezeknek remek mun­kái ezek egytől-egyig. IQ. Stowasser János fele­sége a jól iskolázott kereskedőnek rátermett­ségével magyarázza a kényeskedő vevőnek a hangszerek jeles tulajdonságait, ő vezeti a A legtökéletesebb Toalett-asztal ^ A toalett-asztal dísze XYRIS-PARFÜM (Sásliliom) kétségen kívül az, mely Lux-féle pípereczikkek- W GSillOS dobozban 4 kOFOHH SO fillér« kel van fölszerelve, mert ezek tapasztalat azé- ^ ^,, rint a legjobban felelnek meg hivatásuknak. ^ ■ ■ ■• ■ KapnatÓK:--------------------------------­Kölni viz \ (Eau de Cologne) ) 1 kis üveg K —’70, S ÜTeg K 1-80. -r­1 kOsép « « 1’—, 8 t < 3’80. ® 1 nagy « « 3’—, 8 « < B'OO. ^ Lux Mihály drogériájában I korona; Crém-XYRIS (Sásllliom)-Pouder: 1 korona 20 fill. g BudaPest> IV- Muzeum-körút 7/z sz. alatt. 3 szinben, fölülmúl minden ilynemű készítményt, ára K l'20. fa Részletes árjegyzék ingyen és bérmentve. Lapunk 13.000 példányban jelenik meg. v>

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék