Iparvédelem, 1911 (7. évfolyam, 1-11. szám)

1911-01-01 / 1. szám

w ■ (7o / tttwöMzvE / /• /0O ' 15 í; >0 / J X y Vfe h, VII, évfolyam. 1911. január 1. A „MAGYAR VÉDŐ EGYESÜLET“ HIVATALOS LAPJA 1911. Az új esztendő küszöbén szívből köszöntjük mindazokat, a kik ernyedetlen táborunkban a hazai iparnak elszánt liarczosai. Legyen áldás, legyen béke sokat zaklatott magyar hazánkon, legyen velünk a nemzet összessége a végnélküli küzdelemben, melyet sem megszüntetni, sem enyhíteni szándékunk, vágyakozásunk nincsen, de nem is lehet addig, a míg a fel nem szántható anyaföldből minden talpalatnyi hely iparte­lepekkel be nem népesült, a míg az utolsó tétlen magyar kézben is vígan nem suhog a pöröly. A csata hevében megállít egy pillanatra a kegyetlen halál munkája. Cserháti Jenő al- elnökünk, Tutsek Sándor volt orsz. képviselő, a kőrösfői és kalotaszegi fafaragók apostola hirtelen halállal végezték nemes életük mun­kásságát. Vaj on kik pótolják majd a veszte­séget a sivár jelenben? Jól érezzük, hogy mi, a kik a M. V. E. zász­laját fennen lobogtatjuk, nem kerüljük ki az élet sorsát, de gondolni erre nincsen időnk, nem is lészen, a míg a magyar társadalom velünk van, a míg egy igaz lélek még serkenteni tud bennünket nehéz, fárasztó munkánkban. Felczipeljük a mérhetlen követ, a melyre a honi iparnak győzelmét irandjuk, a lejtőn. Többször és legurult erőtlenné vált karjainkból a mélységbe, de mi újra- meg újrakezdjük a munkát — majd csak felérünk előbb-utóbb a hegytetőre. Az elmúlt esztendő sok és nehéz munkát rótt reánk ; becsülettel teljesítettük kötelességünket a hazáért és annak iparáért . . . dobszó nélkül. Munkásságunk zajtalan, de annál sikeresebb és ezek a sikerek adnak újra erőt sokszor elfáradó testünknek és lelkűnknek. De vájjon lesz-e szőlő, lágy kenyér és küzdel­münknek lesz-e sikere? Erre a biztató választ csak azok adhatják, a kik szerte a széles hazá­ban hirdetik eszméinket és kitartanak velünk a legutolsó katonáig. A gyávaság, a kishitűség legyen távol a társadalomtól és akkor győzünk, mert győznünk kell. Adjon erőt és kitartást eszméink érdekében mindenkinek az a lesújtó tudat, hogy véreink kivándorolnak, népünk elfogy, ha önön jólétünket hajhászszuk minden­koron és támogatásunkat a hazai iparosságtól könnyelműen megvonjuk. Serkent a munkára bennünket az a tudat, hogy csak a gyávák hagyják cserben a lobogót, csak a konczot lesők váltakoznak az áramla­tokkal. Egy új esztendőnek küszöbén állva kérjük az egek Urát, segítse meg nemzetünket, segítse ennek minden hűséges fiát, a ki küzd a honi iparért és legyen áldás a mi munkálkodá­sunkon, hogy a sanyargó munkásnép, a szenvedő iparosság a hazában lelje teljes boldogságát. Reményekkel szivünkben, a honszerelem tüzével szemünkben köszöntjük az új évet. Nekünk csak újabb munkát és harczot hoz, de szívesen fogadjuk, mert hitünk szerint boldog új évünk lészen nekünk is, ha a magyar iparra virrad egy boldog esztendő. Adja az ég, hogy úgy legyen! '^d Az ujonan létesített debreczeni □□ MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁR R. T. □ □ gyártmányai. a n JfjgST A nyíregyháza,! gazdasági kiállításon első \ éremmel és oklevéllel kitüntetve. 39------------------------------------------------------------­-----------­Hazai Drill párossorú vetőgép. Hortobágyi Drill páratlansorú vetögép. rendszerű, valamint egyetemes szabadalmazott csavarrendszerű ekék, egyetemes aczélekék magasított aczél- fejjel. kétbarázda hántó-eketestek, kettős aczélekék, «Ideál» kapálóekék, répavágók, szecskavágók stb. legszolidabb kivitelben. Kérjen árlapot és költségvetést ! J __________________________________________ Magyar Papíráru- és Vignettagyár, Budapest, VI. kér., Szondy-utca 93. I Gyárt mindennemű függő czimkéket, árujelző, ragasztó és malomczimkéket, I papírzacskók, tea-, kávé- és czukorkazacskókat csinos, ízléses kivitelben. Kő- és könyvnyomda. SIS Telefon: 59—él. A hazáért semmi áldozat sem sok!

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék