Jó Egészség, 1908 (7. évfolyam, 1-24. szám)

1908-12-15 / 24. szám

VII. évfolyam. Budapest, 1908 deczember hó 15-én. 24. szám. NÉPSZERŰ EGÉSZSÉGÜGYI ÚJSÁG. MEGJELENIK MINDEN HÓNAP 1. ÉS 15-ÉN. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, V.,NAGYKORONA-U. 14. TELEFON ! 08—84. SZERKESZTŐ : DR NAGY ALBERT ELŐFIZETÉSI ÁR I EGY ÉVRE............................3 KORONA. A JÓ EGÉSZSÉG, mely az 1909. évvel 8-ik évfolyamába lép, ezentúl is híven és kitartóan az orvostudomány és az egészségügyi ismeretek népszerűsítésére fog törekedni. Tisztelettel felkérjük a JÓ EGÉSZSÉG előfizetőit, hogy az előfizetés megújítása iránt azonnal intézkedni szíveskedjenek. Fontos és méltányos kérelem ez ily rendkívüli elterjedtségü újságnak kiadó' hivatala részéről, mert az év végén rendkívül összetorlódik a nyomdában és a kiadóhivatalban a munka, s a lap pontos küldése fennakadást szenvedhet. Az újság megrendelésére ezúttal is postai befizetési lapot mellékelünk. A JÓ EGÉSZSÉG KALENDÁRIUMA küldését a jövő számmal megkezdjük, a melylyel egy' idejüleg megkapják azok, a kik az érte járó 50 fillér kedvezményes árat az előfizetéssel együtt beküldik. Budapest, 1908 deczember 15. Mostanában nagyon sok sző esett az ifjúság Nick Carter, Sherlock Holmes-féle olvasmányairól. Kétségtelen, hogy az ifjú szellem és lélek fejlődésére sokkal nagyobb befolyást gyakorol az olvasott mese vagy történet, mint a legtöbb peda­gógus gondolja. Fökép a titokban olvasottak nagy hatásúak. Az első nagy izgalmas titkok rejtegetett könyvekből lopózkodnak a gyermek leikébe. Csak suttogva beszélhet róluk azokkal, a kik szintén lopva olvasták. A kis bűntársak tekintetében megjelenik az első hazugság, az első óvatoskodó szinlelés, mert jaj, ha rájönnek a kegyetlen nagyok. Akkor vége a titokban tovább olvasásnak, pedig most jön az apache-ok titkos éjjeli gyülekezetének leírása. A titkolt olvasás és az olvasmány borzongató titokzatossága úgy össze- kuszálódik, egybeolvad, hogy a gyermek szinte úgy érzi, hogy ö is elmegy az éjjeli gyülekezetbe, el kell mennie minden áron: ügyes furfanggal félre kell vezetnie üldözőit, a nagyokat, hogy észrevétlen elsurranhasson, olvasmányába temetkezhessék. A titokban olvasók lelkében csakhamar kifej­lődik valami titkos összetartás, a mely kicsiben ugyanaz, mint a detektivtörténetek üldözött hősei­nek összetartása. Épp oly üldözötteknek érzik magukat, mint amazok, épp úgy nem a lelki- ismereti furdalás, de az okos óvatosság viszi őket a titoktartásba. A képmutató titkolás, az okos furfang, a lelkiismeretfurdalás nélküli bűn­tudat észrevétlen foglalja el lelkűket. A moral insanity rendszeres iskolája ezek az olvasmányok. Előbb piszkos fátyolt vetnek a lélek nyíltságára és ez alatt a fátyol alatt meg­termékenyítik a gyermeki fantáziát glóriában tün­döklő gonosztettek sokaságával. Csoda-e, ha a gyermek játszik? Csoda-e, ha tettre sarkaló képzelete hőseinek utánzására készti? Azok az ifjak, a kikről olvashattuk, hogy tolvajszövetkezetet alkottakés sikerrel „dolgoztak" lelepleztetésükig, szintén csak játszottak. Habár tettüket a büntető bíróság nem minősítette játék­nak, mégis játék volt. Bebizonyította ezt a fővezér lakásában eldugva talált Nick Carter könyvtár. A bűnös játék lelki forrása ez a könyvtár volt. Egyszer már Írtam róla, hogy robbanó anyagokat, mérgeket csak hatósági engedélylyel lehet árusítani; ezerszer veszedelmesebb erkölcsi mérgek és robbanó anyagok pedig közkézen forognak. Fájdalom, ezek a kezek többnyire gyer­mekek kezei. Sapienti sat. Elég erről ennyit beszélni és Írni. Tenni kellene valamit. Dr. Hajós Lajos idegorvos. Az orr egészségtana. Az orr hivatása ugyanaz, a mi egy tapasztalt hygienistáé. Megmelegiti, megnedvesiti és tisztítja a leve­gőt, a melyet belehelünk. Fogalmat alkothatunk magunk­nak ezen levegőtisztitó funkczió mértékéről, ha meg­nézzük orrlyukainkat p. o. egy vasúti ulazás után. A vizsgálat azt mutatja, hogy roppant mennyiségű bak­tériumot fog föl az orrlyukak külső részének nyákszövete. De azonkívül az orron át való légzés fontos faktora az agy táplálásának is. Maga a szagló érzék rendkívüli fontossággal bir hygienikus szempontból. Összes érzékszerveink között ő teljesiti az egészségügyi ellenőrzés feladatát, mert figyelmeztet bennünket ha egészségtelen környezetbe jutottunk, próbájául szolgál a fölvett táplálék és a belé­legzett levegő egészségességének. Orrunknak minden oly fogyatkozása, mely ebben a funkcziójában hátráltatja, komoly fenyegetést képez az egyén egészségi állapotára nézve. Az orr eme fontos funkcziójából következik, hogy vigyáznunk kell, nehogy gyermekeink idegen tárgyakat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék