Kazán- és Gépujság, 1902 (1. évfolyam, 1-11. szám)

1902-07-01 / 1. szám

I. évfolyam. Jl. i. Budapest, 1902. julius hó 1. KAZAN- és GEPDJSA6 Népszerű műszaki folyóirat kazántulajdonosok, gépészek, mozdonyvezetők, fűtők és gépmunkások számára. Megjelenik havonként kétszer. Egyes szám ára 20 fillér. J BeköszSírtör^ő^ A »Kazán- és Gépujság« czélja, hogy könnyen érthető módon terjeszsze azokat az ösmereteket, a melyek szükségesek, hogy kazánjainkat és gépeinket takarékosan kezeljük. Meg akarja ismertetni mindazokkal, a kik kazánok és gépek körül foglalatoskodnak mindazt, a mi újat és hasznosat nyújt nekik a műszaki tudomány és a gyakorlati tapasztalat. Állandóan foglalkozik: a tüzelőanyagokkal, tüzelőberendezé­sekkel, kazánszerkezetekkel, mozdonyszolgálattal, lokomobilok kezelésével, motorokkal, víztisztítással és gépkenéssel. Olvasói műszaki kérdéseit vagy közléseit szívesen veszi és azon igyekszik, hogy hozzáértő és pártatlan tanácsadójuk legyen mindenben. Azzal adom át ezen első számot az olvasóknak, hogy legyenek a »Kazán- és Gépujság« iránt annyi jóakarattal, a milyen becsü­lettel törekszik az majd megfelelni föladatának.---------1 kir. Pfeifer Ignác, műegyetemi magántanár. „ I, iO Előfizetési ára negyedévenként IJutaana. Szerkeszti: PFEIFER IGNÁC műegyetemi magáflAE VI., Izabella-utcza 90. sz.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék