Közgazdasági és Közlekedési Tudósító, 1933 (6. évfolyam, 4-24. szám)

1933-02-20 / 4. szám

Budapest, 1933. február 20. 4. szán OR. A lapot alapította: IKOMOSTNAY TIVADAR omággj üléal képviselő Felelős szerkesztő : DK. SERÉNYI SÁNDOR Megjelenik havonta két aj Külön kőnyomatom kis DIRtíítort qz idesenforsalom éléri A magyar idegenforgalom problémája sok hányattatás után elérkezett végre a remény­telen egyhelyben topogásnak abba a stádiu­mába, amelyet talán kevesebb költséggel1, rö- videbb szónoklatokkal hamarább is el lehe­tett volna érni. Ügy él ez a magyar idegen- forgalom, mintha halott lenne, mintha ellop­ták volna belőle a lelket. Trója fellegvárá­ban őrizték a Palladiont, Pallas Athene szob­rát. Odisseus kilopta Trójából az Istennő képmását és Trója elesett ... Állam és tár­sadalom beledöntött mindent a magyar ide­genforgalomba, amit csak tőle várhattak. Adott pénzt, sok pénzt, embert, helyiséget, adott szabadjegyet kilószámra, nyilvánossá­got, sajtót, propaganda házat, külföldi expozi- turát, hatalmat és a közönség, az adófizető polgár, a kereskedő, a szállós, mindenki a taxisoffőrtó'l a Hitelbank elnökéig azt hitte, hogy a hatalmas apparátusnak a csúcsán rónol az egészet összefogó, messze ellátó, iztos kezekkel irányított koncepció, az egységes irányításért felelős szerkezet, a köz­ponti Ész. A gazdasági élet, amely az idegen­forgalomtól — éppen az aposztrófált urak dolatai alapján — életet, vérkeringést, svájci frankot, dollárt és márkát, üzletet, összeköttetést várt, most megdöbbenéssel "átja, hogy az idegenforgalom szívéből ismeret­len tettesek kilopták a koncepciót. z egységes irányításból sem az egység, sem z irányítás nem található sehol és a mitho- ogikus példa nyomán a magyiar idegenforga- m verejtékesen megépített várára az össze­omlás veszedelme súlyosodik. Ahová az idegenforgalom terén tekin­tünk, vigasztalan jelenségekkel találjuk ma­gunkat szemben. Különböző érdemes taná­csok, bizottságok és ellenbizottságok vitat- znak azon, hogyan kell csinálni az idegen- forgalmat. Az egyik párt úgy véli, hogy ide [kell csábítani az idegeneket, azok itt sok pénzt költenék, abból remek szállókat, für­dőket, kényelmi berendezéseket lehet létesí­teni s ekként beláthatatlan perspektíva vár e Ihonra. A szolid alapok megteremtését han­goztatja a szembenálló csoport, amelynek az a nézete, hogy a csalogatás előtt a belföldi tőkét és vállalkozó kedvet kell becsalogatni olyan befektetésekbe, amelyek például a ma­gyar vidék egyes pontjain a mai viszonyok között lehetővé teszik az idegenek elhelyezé­sét és szórakoztatását. Közben prog és ellenprogramok születtek, Tem valósításában meglen. *1 a különhÖ7Ó cv'r'rv',.!'­A nagy hatásköri féltékenykedés azon­ban egy pillanat alatt megszűnt, amikor arra kellett volna feleletet adni, kitől kapta Laskai Dénes a svájci borházak drága hírnévre vergődött hőse, az idegenforgalmi propaganda 10.000 svájci frankját. Ennek az intézkedésnek nem akadt gazdája, sőt még azt sem tudja a közvélemény, kik utalták ezt ki Laskainak, milyen költségvetési fedezet alapján, mi volt ennek a közelebbi rendeltetése és ki ellenőrizte annak a felhasz­nálását. Kevesen tudják, hogy Magyarorszá­gon minden egyes vasúti jegyre egy fillér surtaxe-ot fizet az utazóközönség és ebből az egyfilléres többlet bevételből az idegenfor­galmi propaganda kiadásait fedezik. Jó néhány ezer vasúti jegy surtaxe-át nyelte el a Laskai 10.000 frankos juttatása ... E cseppet sem vigasztaló kitérés után joggal vetődik fel a probléma: tisztázzák végre elvileg, milyen alapon csinálják Ma­gyarországon az idegenforgalmat. pénzért, vagy anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Napidíj- szerzési lehetőség az idegenforgalom, vagy[ pedig nemzeti ügy? Ha önzetlen amatőrökre bízzák ezt a felette súlyos feladatot, akkt ne utaljanak iki számukra, az önzetlenség gyében aránylag egészen tisztességes na díjaikat és költségmegtérítéseket. Az ic forgalom elsősorban üzlet, ha viszonjj nek tekintik, akkor szintén valljuk másnak, hogy valamennyien részi vagyunk a magyar természeti szépsq kultúrértékek anyagi és szellemi sára alakult idegenforgalmi válli Az üzletből azonban ki kellene e| azokat, akik csak keresni jtkt semmit sem rém okán tűj tehetetlerl megkötőt nyüzsgésé? hot Ma, az idegenjj tizennegyedik tudjuk, hova mi történik és Tfl történik? Fontos 1 vei épúgy, mint a amire a munkávj Géza, az idegenfoij szerint, minden. képes olyan lenne. A szétfola helyett, amelj és intézőbií elleniroda napi délutá Diktá Ennek vergőq irodát nak energy ritást ben. ami seii bi hí

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék