Közgazdasági és Közlekedési Tudósító, 1936 (9. évfolyam, 1-26. szám)

1936-01-01 / 1. szám

Bwdagestg'lÍ^É^év^janoAr^l A lapot alapította: DR. HOMONNAY TIVADAR országgyűlési képviselő Felelős szerkesztő: DR. BERÉNYI SÁNDOR Megjelenik minden második szerdán Banktisztviselő és Idegenforgalmi melléklei Téglásy Béla, voll országgyűlési kép­viselő, orvos-igazgatója lett a Hajózási Beteg- pénztárnak A Magyar Hajózási Betegpénztár egyike ■an ország legismertebb szociális intézmé­nyének. Tagjai sorában számos külföldi ál lampolgár-ha jósalkalmazott is van, műkö­dési köre pedig Regensburgtól Galacig ter­jed. A pénztárnál most érdekes személyi változások történtek. Horváth Sándor, az intézet orvos-igazgatója és helyettese, dr. Ráskay Dezső főorvos, az év végével nyuga­lomba vonultak. Helyükbe Téglásy Béla, volt országgyűlési képviselőt választották meg, aki azonban kizárólag az adminisztrá­cióval járó munkakört kívánja betölteni. Fuchs Ariur átcserélte Érdliget parcellázott területeit egy királyutcai bérházra Évekkel ezelőtt a budapestkörnyéki par­cellázást Károlyi Imre gróf érdi birtokai­nak házhelyek céljaira történt feldarabolása indította meg. Többezer kisember vásárolt Érdligeten telket, sokan fel is építették házukat. Kezdetben haszonra! járt }•>:£$*- leä&tiiea'ts inasmezőgazdasági területei­nek házhelyként való értékesítése és éppen az érdi parcellázások nagy sikere csábított más ingatlantulajdonosokat hasonló tranz­akciókra. így született meg Tárnokliget, Tisza István kertváros és egész sereg más parcellázás. Károlyi Imre gróf ingatlanait Fuchs Artur bankigazgatónak egy összegben adta el, úgy. hogy az érdligeti parcellázás már Fuchs Artur üzleti vállalkozása volt. Meg­lepetést kelthet tehát most a Közgazdasági és Közlekedési Tudósítónak az értesülése, amely szerint Fuchs Artúr érdligeti ingatlanait el­adta, illetve átcserélte. A vevő Kalmár Sándor és Gyula, a kecske­méti szeszfőzde két dúsgazdag tulajdonosa, többszörös budapesti háztulajdonosok. Kal­márék a Király-utca 6. számú hatalmas, sok üzletü bérház, az úgynevezett Simonyi- udvar részvénytöbbségét adták cserébe Fuchs Artúrnak az érdligeti ingatlanokért. Angliában próbálják ki az új Gaiiz- container-eket A magyar ipar legújabb teljesítményei sorába tartoznak a container-ek (kocsitar­tályok), amelyekben a gyümölcsöt, barom­fit, általában a fagyasztott, átrakás szem­pontjából kényes árut a termelőtől a ren- deltt r.ési helyig átrakás nélkül lehet szállí­tani. A contained, tudvalévőén a teherautó­ról emelőgéppel teszik át a vasúti teher- ocsiba. A hűthető containerekkel kapcso­latban érdekes kísérleteket folytatott a ,‘Ganz-Danubius gyár. Az angol szabadalom szerint készült containereket nyáron kipró­bálták, értesülésünk szerint igen jó ered­ménnyel és most néhány magyar földön készült contained kiküldtek Angliába, hogy a szabadalom-tulajdonos gyár maga vizs­gálja felül azoknak hűtöképességét, használ­hatósági fokát. A containerek magyar- országi gyártása két típusra fog vonat­kozni. Az egyiknél a hütőanyag — száraz­jég — magában a tartályban cirkulál, a másiknál a kettős falburkolat között helye­zik el. A vállalkozás az Angol-Magyar Bank égisze alatt történik és nagyobb szabásúnak ígérkezik. Jo fián Béla belügyi államtitkár nyilaiko&ilk: a iiszéves népegészségügyi program gazdasági problémáiról Dolgosunk,fiogy gondtalanabb és egészségesebb le fiessen az új nemzedék.. Árván, elhagyottan, a nyomor és a tu­datlanság árnyékában viseli a magyar vidék a pusztító népbetegségek fekete keresztjét. A jelentések, amelyeket immár nyolcadik esztendeje tesz közzé a M. kir. Országos Közegészségügyi Intézet, harctéri tudósí­tásnál izgalmasabb képét tükröztetik vissza a kegyetlen birkózásnak, amellyel az inté­zet a ragálynak és a kórnak elejét akarja venni. Johan Béla egyetemi rk. tanád a belügyminisztérium egészségügyi államtit­kári tisztségébe hívta meg időközbe^ a kormány és a munkásságot, amelyet, t C.r* ■' ;-5 f C'^T «1 f ÍO‘ii7 - V tót • *■. 3*0« talmi eszközök, a közigazgatási apparátus birtokában irányítja Johan Béla. A Közgazdasági és Közlekedési Tudósító munkatársa kérdésére JOHAN BÉLA dr. államtitkár rendkívül érdekes nyilatkozatot tett a kormány ezirányú célkitűzéseiről. — Követi-e az egészségügyi kormány az évekkel ezelőtt lefekteti egészségügyi program munkabeosztását az elkövetkező esztendőbent — A mi programmunkat — válaszolta Johan államtitkár — a belügyminiszter úr állapítja meg. Képviselőházi beszédeiben rámutatott arra, hogy a falu egészségügyét elődje, Keresztes-Fischer által kidol­gozott, tízéves program alapján kí­vánja tovább munkálni. Hangsúlyozta azt is, hogy igyekezni fog a lehetőséghez képest megrövidíteni a pro­gram megvalósítását. — Hogyan egyeztetik össze a falu egészségvédelmét a falu rendkívül sok­helyütt nyomasztó, válságos gazdasági viszonyaivalf — A falun a posszibilis és nem az ideális megoldásokra törekszünk. Ezt hangsúlyoz­tuk a közegészségügyi intézet jelentésében is. Az ideális megoldás módját akármelyik tankönyvben megtalálhatjuk. Megvalósítása nem is volna nehéz, ha lenne pénz. Súlyossá akkor válik a feladat, amikor kevés pénzzel kell megbirkózni nagy problémákkal. Cé­lunk, hogy mindenütt a munkára helyezzük a fősúlyt, míg az intézményeket a lehető legegyszerűbben formázzuk meg. — Csak példaképpen említem: a vízellá­tást vízvezetékkel lehet ideálisan megoldani, a több csőnyílással felszerelt artézi kút már csak egyszerűbb megoldás, az ásott kút nyitott szájat jelent a fertőzések számára. De a magyar nép ezer éven át megélt az ő kerekes kú tja iva l, gémeskútjaival, nekünk tehát ki kellett kutatnunk, hogyan lehet el­kerülni az aknáskútnál a fertőzés veszélyét. Egy artézikút fúrása ugyanis 5000—20.000 pengőbe kerül, de jó ásott kutat 350—700 pengőből is meg lehet oldani. A talajvíz, amely 6—8 méter mélységben található, egészségügyileg kifogástalan szokott lenni, feltéve, hogy nincs felette repedezett, be­szivárgásra alkalmas talaj. Most már kidolgoztuk a rendszert, amelynek a révén az ásott kutnál is elkerüljük a fertőzést. — Majdnem azt mondhatnám: a filléres megoldások lehetőségét és jelentőségét kell a mai idők vidéki egészségügyi szolgálatá­ban szem előtt tartani, med ezen az úton tudunk csak boldogulni. — Milyen rendszer alapján mutatkozik '■‘ainkább orvosolt ’lónak a falu egész­' ■ y ■ - • • — Ezen a téren két szélsőséggel találko­zunk. Az egyik az, amit Budapesten tapasz­talunk: külön intézmény áll minden egyes egészségvédelmi ágazat rendelkezésére. Kü­lön történik a csecsemőgondozás, a tuber- kulotikusok gondozása, az iskola-egészség­ügyi munka, stb. Falun ez lehetetlen. Ezért dolgoztuk ki az úgynevezett egészségügyi mintajárások rendszerét. A rendszer lehe­tővé teszi, hogy évenként és lakosonként 50, helyen­ként 45 fillér költséggel az anya- és csecsemővédelem, tuberkulo tikus gondozás, iskolaegészségügy, szegény betegek otthoni gondozása és a szociális gondoskodás feladatai megoldassanak. En­nek a költségnek egyharmadát fizeti az állam, egyharmadát a törvényhatóság, egy­harmadát pedig a községtől várjuk. — A másik szélsőségről, amely viszont az egészségügy teljes negligálásában áll, nem kell bővebben beszélnem. Sajnos, ennek még ma is megdöbbentő, konkrét példáit látjuk. Hiszen Magyarorszáz 3400 községéből 2800 községben semmiféle egészség- védelmi szolgálat nincs! A magyar falvak kútjainak körülbelül 65%-a rossz, szennyezett! — Ez az a tízéves program, amelynek keretében 800 egészségügyi védőnőt kül­dünk ki az országba és 800 egészségvédelmi körzetet alapítunk minimális költséggel. — Hol történik a kormány részéről gaz­dasági téren is beavatkozásf — Ahol legnagyobb a nyomor, — vála­szolt az államtitkár. Kozma belügyminisz­ter úr megalapította az ország számos pontján az ú. n. zöldkeresztes gyermek. ebédeltetési akciókat: a legkisebb összegből olyan táplálékot kapnak a gyermekek, amely nemcsak a jóllakáshoz elég, hanem a kalóriaszükségletet is 'fedezi és összesen csak 24 fillérbe kerül! A szülők válláról vesz le ezzel terhet a kor­mány. Az orvoskérdésre vonatkozóan kértük ezután Johan Béla államtitkár véleményét. — Itt ismét utalnom kell a miniszterem szar. a. amelyeket a törvényhozás házában mondott. Még nem lehet orvosa túlzsúfoltság­ról beszélni, de ha a négy egyetem továbbra is ily nagy számban bocsátja ki az új orvo­sokat az életbe, akkor veszedelmesen haladunk az orvospro- letáriátns felé. — Ezért az lenne helyes, ha az egyik egyetem orvosképzését felváltaná orvosi továbbképzéssel. 1100 községi és körorvos dolgozik, úgyszólván elzárva az orvoskultura fejlődésétől, húsz-huszonöt évvel ezelőtt megszerzett ismereteivel, a falun. Az idő­t teözben feiuuaU diuiiieYfio>öji'oíf i óngLgensú~ gátról, százféle kutató és gyógyító eszközről alig értesülnek. Könyvet, folyóiratot nem vásárolhatnak. — Milyen irányban halad a tuberkulózis elleni küzdelemt Az otthoni fertőzést meg kell akadályozni. A megoldást most keressük. Ügyesnek és helyesnek tartom a mezőkövesdi minta­járás rendszerét. Egy falusi házat nyáron és ősszel tífuszbetegek izolálására használnak, tavasszal és télen a tuberkulótikus be­tegeket különítik el ott a világtól. — Nyáron ezek az izolált tuberkulótikus betegek, akiknek úgyis mindig a szabad levegőn kell tartózkodniok, egyszerű fa­házakban. húzódnak meg. A megoldás olcsó, egy beteg napi ápolása, ellátása alig kerül napi 1 pengőbe. — Milyen eredményeket produkált eddig az egészségvédelem?- Csak egy példát idézek. Sikerült rá­találni a diftéria ellen olyan preventív ol­tásra, amely évekre kiküszöböli ezt a veszedelmet. — Egy millión felül van az e célból be­oltott gyermekek száma Magyarországon. Azt tapasztaljuk, hogy a betegség 50%-kal csökkent! — Milyen hatást ságod? vár mindettől Méltó­— Tudnunk kell, hogy egyes intézkedések eredménye azonnal mutatkozik, de sok munka csak évek múlva, esetleg az új gene­ráció életében érezteti a hatását. Ugyanezt tesszük, amit az elődeink: fát ültetünk, életerős, sudár törzseket akarunk látni a magyar rónán, de ennek a küzdelmes munkának a gyümöl­cseit már csak a következő nemzedék élvezi. Nem felejtjük el, hogy a kultúra, ami ma körülveszi az életünket, elődeink munkájá­nak eredménye. Épp ilyen kötelézettségeink vannak a jövő Magyarországával szemben, hogy gondtalanabb, egészségesebb, boldo­gabb lehessen majd ez az új nemzedék ...

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék