Közgazdasági és Közlekedési Tudósító, 1937 (10. évfolyam, 1-23. szám)

1937-01-13 / 1. szám

A lapot alapitottai DR. HOMONNAY TIVADAR •iniiptlM kip viselt Felelő« szerkesztő: DR. SERÉNYI SÁNDOR Megjelenik minden második szerdán Banktisztviselő és Idegenforgalmi melléklet Uj Dana-tengeri hajét rendel a Ganznál a kormány A Magyar Királyi. Duna-tengerhajózási Rt. első, csonka üzletéve igen kedvező eredménnyel zárult. Magyarország kül­kereskedelmi forgalma a levantei. kikötők­kel és Egyiptommal mind nagyobb lesz, úgyhogy a most. üzemben lévő .hárem hajó, a Ganz. által által épített Budapest és Szeged, továbbá o, Burgerséktől vásárolt Duna. csaknem minden útján teljes rako­mányt vitt. A kormány mindezeket a kö­rülményeket figyelembevéve elhatározta, hogy negyedik Duna-tengeri hajót állít be a forgalomba, amely nagyobb lesz, mint a Ganz-nál ké­szült eddigi hajók és ennek következtében az ára is meghaladja, az egymillió pengőt. A végleges tárgyalás a pénzügyminiszté­rium és a Ganz között még néni jött létre, minden valószínűség szerint azonban a megrendelést már január közepén kiadják. úgyhogy az új hajó a nyár folyamán mór üzembe is kerülhet. Megszűnt az addicionális export Amerikába hz Északarnerikai Egyesült Államok, toiüt ismeretes, még a múlt esztendőben azzal az alternatív kívánsággal fordul­tak a magyar kormányhoz, hogy Ameri­kába irányuló semmiféle magyar export­cikk ne részesüljön a hivatalosan de-kta- rált 50 százalék fölött exportprémiu in­ban. A dollár tehát 50 százaléknál ma­gasabb felárral ne kerüljön pengőben ér­tékelésre. Az USA prepozíciója következ­tében tehát az addicionális export Ame­rika felé új, súlyos akadályba ütközött. Az alternatív elgondolás az lett volna, hogy Magyarország változatlanul foly­tathatja az Amerikába irányuló addicio­nális kivitelt, de az USA dömpingvámo- kat alkalmaz a magyar áruval szemben. A Magyar Nemzeti Bank az USA kor­mányának ilyen fellépése következtében 1036 december 29-től beszüntette az USA-ba az addicionális export-engedé­lyek kiadását. A folyamatban lévő ilven természetű -üzleteket 1937 február 15-ig kell lebonyolítani. Eqymilliő pengőből rádiumsznnalórium épül Budapesten A legközelebbi napodban érdekes rész­vénytársaság létesül egy nagy pénzintézet támogatásával. Rádiumszanatóriumot akar felállítani a magántőké, mert az. eredmé­nyek, amelyek a fővárds rádiumkórházával kapcsolatban jelentkeztek, valószínűvé teszik, hogy ilyen célú magánvállalkozásra is szüksége lenne Budapestnek, ahová a Balkánról is sok beteg érkeznék. Százágyas rádium szanatói mmot tervez Gál Félix egyetemi magántanár, napi 14—16 pengős díjért ápolnák, esetleg operálnák is a bete­geket. Az Istenhegyi-úton már ki is sze­meltek a megfelelő [ingatlant. A szükséges radíümmennyiség ejgyrészet vásárolná, a •T.ásik neszét pedig fbérelné a szanatórium. Hala előtt egy hónappal lemondott Frigyes fűherceg Albrecht javára a hííbizományáról A nyugati határvidéken valószínűleg két és (él millióért vásárol földet a hitbizománytól telepítési célokra az állam A törvényhozás 1937 I. 15-ben jelölte meg az 1935, évi .1. törvénycikknek, a hitbizományró! szóló törvénynek az életbeiéjwsét. Mivel a törvény a hithizo- mány 1 ula jdonjogi viszonyaival kapcsola­tos változásokat annak a tulajdonosnak a személyéhez f/izi, aki a törvény életbe­lépésekor bírja a hitbizományt, például ennek a tulajdonosnak a halála után ke- riilhe a sbr felszabadító rendelkezés 'itt;Kilépésére; elidegenítésre,. stb„ — a; orv* • v*-á>lkofói s?,ámol tok, azzal, • gye; hitbizoiuáiiyok haladottabb korú tulajdonosai fiatalabb várományos ja­vára, 'aló lemondással tolják ki eset­leg évtizedekre a liithizományi reform­unk családjukra vonatkozó teljes ér­vényesülését. A Tudósító információja szerint öt ilyen önkéntes lemondás valóban be is következett, tehát nem több, mint amennyire az illetékes minisz­teriális tényezők már- a törvény megalko­tásakor számítottak. Lemondott a hitbizomány tulajdonjogá­ról a fóti Károlyi hitbizomány ura, gróf Károlyi László, aki közben meg is halt. A nyilvánosságot azonban még közelebb­ről érdekli az az önkéntes lemondás, amelyről most, közvetlenül a törvény életbelépése előtt értesült a Tudósító. felszabaduló birtokot, is megvédi a hite­lezők elől a hitbizományi tulajdonos élete fogytáig. Albrecht főherceg természetesen megte­heti azt, hogy a fennmaradó hitbizomány terheinek rendezése, művelési színvonalá­nak esetleges emelése érdekében a földmívelésiigyi kormány engedélyé­vel a felszabaduló 18.000 hold egy ré­szét értékesíti-JVIágátöl értetődik, hogy. n hitelezők, sze­i. .’[ l.ainártl.0 hozzá-.! ui ni u J*; • I vetélésükhöz. Nagy reménységet fűztek ah­hoz az. elgondoláshoz, amely szerint az ál­lam Frigyes főherceg Mtbizományának egy részét, megvásárolja, telepít esi célra. Errol még Frigyes főherceg életében szó volt. A baranyai birtokok értékesítése került elő­térbe, a tábornagy' azonban élesen ellenezte a. tervet.. Már az ő beleegyezésével is talál­kozott azonban az elgondolás, hogy Moson, Magyaróvár, Mosonszentjános, Mosonszént.jaUab határában lévő föld­birtokokból vegyenek cl egy részt telepítésre. Frigyes főherceg 1936 december 8-án lemondott a hitbizomány tulajdonjo­gáról a várományos javára. Ezen a napon Albrecht főherceg lett a hitbizomány ura. A főhereegi hitbizomány 42.000 hold területet foglal magába. Mivel a törvény szerint 30,000 aranykorona kataszteri tiszta jövedelemnek megfelelő mezőgazda­sági ingatlannak, de minimálisan az egész hitbizomány 30 percentjének kell megmaradnia to­vábbra is hitbizományi birtoknak, mivel továbbá az erdőt és a nádast ki­vette a törvény a felszabaduló vagyon­részek sorából, a főhercegi hitbizomány- ból kb. 18.0Ö0 hold szabadul fel. A főher­cegi hitbizomány tudvalevőm Maier zár­gondnok vezetése alatt igyekszik kihe­verni a gazdasági válság súlyos követ­kezményeit. A hitelezők azonban a 18.000 hold felszabadulása ellenére sem juthat­nak hozzá túlságosan gyorsan a pénzük­höz. A felszabaduló ingatlanok a tör­vény előírása szerint -hat évig sem meg nem terhelhetők, sem el nem idegeníthe­tők. Mivel a törvény életbelépésekor Albrecht főherceg a hitbizomány tuláj- donosa, ez a felszabaduló 18.000 hold is a tör­vény szerint csak Albrecht főherceg halála után válik valójában szabaddá. Emlékezetes, hogy a törvényhozás előtt a fokozatos átmenet fontos szempontjával okoltak meg azt a rendelkezést, amely a Ebben az esetben 2 és félmillió pengő értékű földet ad* tak volna el, ami a hitelezőkre rendkívüli megkönnyeb­bülést jelentett voter.. Már tervezetet is dolgoztak ki az állam által meghatározóit részletekben fizetendő vételár felosztására. A felszabaduló 18.000 hold sorsa tehát- sokkal kötött ebb, semhogy a hitelezők mész* mmenő remény? ég<-í;e> táplálhatnának ez­zel kapcsolatban. A törvény, még arra az ’ tokra megityíh'k .t,> öröklés lehetősége A felszabaduló birtok kétötöd részét, kapja: a várományos, tehát az, aki c hitbizomány tulajdonjogát is kapja. Kétöíödrésze jut. a többi ivadékoknak és egyötöd' része a’:test- véreket- és azok ivadékait illeti. A főhercegi hitbizomány anyagi ügyei­nek a rendezése előreláthatóan a birtok takarékos, szigorú kézbentartása és a me­zőgazdasági termékek árának javuló kon­junktúrája révén nem túlságosan nagy idő alatt, ingatlanok radikális eladása nélkül is bekövetkezik. fl textilipar exporttámogatása az ipari budgetben 1.669.000 pengővel támogatta a, múlt költségvetési évben az ipari kormány az ipari kivitelt. Ennek a támogatásnak az előnyei és eredményei részben az ipari fellendülésben jelentkeztek, részben pedig a. külföldi piacok fokozott, biztosításában. Az egyik legfontosabb export-iparágunk azonban, a, textilipar nem részesült az ipari tárca részéről ebben a támogatásban. Az ipari kormány döntött a közelmúlt­ban abban az elvi kérdésben, vájjon tá­mogatásba,) kell-e részesíteni a textil­ipart olyan külföldi piacokra való export­nál is, amelyek Magyarországgal kliring- vissonybán állnak. Az ipari kormány úgy döntött, hogy a kliringes export után is kell adni támogatást. Ezért az ipari tárca 200.000 pengő külön kiviteli támogatást szeretne biztosítani a textilipar részére az új költségvetésben. Kétszeresére kell emelni a háziipar fejlesztésére szánt százezer pengőt Százezer pengővel támogatta az elmúlt költségvetési évben az ipari minisztérium a háziipart. Páratlanul erős mértékben fokozódott az érdeklődés az áldásos, élet­képes háziipari foglalkoztatás iránt. Szak­körökben éppen ezért arra akarják kérni Bornemisza Géza iparügyi minisztert, tegye ’lehetővé en­nek a keretnek a kétszeresére való emelését, hogy ilyenmódon az ország számos pont­jára adhasson a niinmtériym a .háziipari vállalkozás alátámasztására, elindítására, anyagi segítséget. Szükségesnek mutatkozik azonban kívül az exportképes ruházati ipar éri propagálása is. A minisztérium — információnk — költségvetésében goüdoskodn arról, hogy a vásárlóképes kül nél szélesebb rétegek előtt rétessé as exportképes ipar prodvMmmi, ; j .. _ ■éléi

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék