Közgazdasági és Közlekedési Tudósító, 1938 (11. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-12 / 1. szám

1938 január 12. 3 A külföldi töke új beruházási lehetőségei Magyarországon Irta: Báró Forster Pál Tavaszra magánalkalmazotti kongresszust terveznek A Magánalkalmazottak Szervezeti Blokkja legközelebbi intézőbizottsági ülését szerdán 12-én tartja este 7 óra­kor a szokásos helyen. Napirenden sze­repel egy szociális ankét összehívásának terve, amelyen a magánalkalmazotti problé­mák legalaposabb ismerői szerepelné­nek előadóként. Tárgyalja ezenkívül az intézőbizottság a tavasszal összehívandó széleskörű magánalkalmazotti kongresszus kérdését is. TUDJUK... ... hogy a legtöbb állami intézmény előbb vagy utóbb beleszédül a bürokrá­cia örvényébe és azután nincs hatalom, amely kirántsa onnan. A Külkereske­delmi Hivatal — meg kell mondanunk '■> — kellemes csalódást jelent ebben a vo­natkozásban. Azok a gazdasági körök, amelyek pedig fukarkodni szoktak az elismeréssel, egyértelműen megállapít­ják, hogy a Kunder Antal vezetése alatt működő intézmény az adott körülmé­nyek között érdemben is, formában is igen jót produkál. Elérkezett az ideje annak, hogy a Külkereskedelmi Hivatal szervesen beleilleszkedjék Magyaror­szág termelési és értékesítési feladatai­nak megoldásába és kezdeményezés te­rén is elfoglalja az őt megillető helyet. Sose voltunk hívei a hivataltenyésztés­nek, de azok után, amiket a Külkeres­kedelmi Hivatal produkált, közérdek, hogy hatáskörben, önállóságban, inicia- tivában megadják a Külkereskedelmi Hivatalnak mindazt, ami szükséges ah­hoz, hogy az évtizedeken át elhanyagolt mezőgazdasági export a magyar ipari termelés megfelelő beállításával és együttműködésével arra a színvonalra v emelkedjék, amely nem egynéhány sze- . rencsés koncesszionáriusnak és enge­dély manipulánsnak, hanem a dolgozó milliók számára jelenti a munka meg­szolgált gyümölcsét. # ... hogy egyelőre nem vált valóra a sok pesszimista jóslás a konjunktúra megromlásáról. Mindenki félt a viszo­nyok megváltozásától és tálán éppen ezért — a „jobb félni, mint megijedni” közmondás igazolásaként — nagyobb baj egyelőre ::em történt, amint a tu­dósok, statisztikusok és más társadalom- vizsgáló doktorok megállapítják. De a felesleges aggódás, a vállalkozás túlzott óvatossága, a mobiltartalékok egész­ségtelen felhalmozása, az új üzlettől való tartózkodás élőbb-utóbb olyan mé­reteket ölthet, hogy éppen azok idézik fel cselekedeteikkel a válságot, akik meg akarnák előzni a bajokat. A túl­ságos tartózkodás, visszahúzódás lehet éppen olyan hiba, sőt bűn, mint az elő­relátást nélkülöző, hazárd spekuláció. Az egészséges optimizmusra éppen . annyira szüksége van a gazdasági vi­lágnak, mint a halnak a vízre. Éneikül nincs fejlődés, sőt élet sem ... UM8L GÉPGYÁR R.-T. BUDAPEST 62. Diese I motorok stabil telepek részére. Járműdieselmótorok, mindennemű autók autóbuszok, traktorok' vasúti vontatás, hajó- meghajtás stb. céljaira. Ismételten híre járt az utóbbi napokban, hogy Magyarország rövidesen felszabadul a Népszövetség pénzügyi bizottságának ellenőrzése alól. Ez, — eltekintve a dolog anyagi vonatkozásaitól, — Magyarország pénzügyi konszolidációja szempontjából felette örvendetes lenne és igazolná úgy Fabinyi Tihamér pénz­ügyminiszter, mint Imrédy Béla kitűnő munkásságának eredményeit. Az egész világ előtt dokumentálódna, hogy Magyarország jó adós, kötelezettségeinek igyekszik eleget tenni és pénzügyeit olyan alapelevek szerint konszolidálja, amely nemcsak eredményes, de a külföldi hite­lező nemzetek szimpátiájával is talál­kozik. Ismét itt lesz az ideje tehát annak, hogy Magyarország előtt megnyíljanak a külföldi hitelforrások. Hiszen Svájcban olyan nagy a pénzbőség, hogy — mint ismeretes, némely bank őr­zési dijat szed a létété után. Angliában hatalmas, kihelyezésre váró pénzfelesle­gek vannak és Amerikában olyan olcsó a befektetési tőke, hogy a kamat egyszáza­iéira süllyedt. Ilyen körülmények között, ha a tőke biztonságban érezheti magát, kétségkívül új befektetési piacok felé orientálódik és kézenfekvőnek látszik, hogy az elmúlt évek bizalmatlansági köre eloszlik, Magyarország, mint Közép-Európa egyik legkonszolidáltabb állama önként kí­nálkozik reális kölcsönök felvételi he­lyeként. Ha az államháztartás egyensúlyának megteremtésére és nem kellően lukrativ beruházások céljaira nem is kínálkozik külföldi kölcsönpénz, olyan biztosan jö­vedelmező és értékálló befektetésekre, mint amilyen nálunk tucatszámra kínál­kozik, feltétlenül lehet majd külföldi tő­két kapni. Számos megoldandó feladat között válo­gathatnak a külföldi pénzemberek. A Duna—Tisza-csatorna megépítésétől kezd­ve a lendületesen megindult magyar elek- trifikálásba épúgy bekapcsolódhatik tel­jes biztonsággal az előrelátható rentabili­tást kikalkulálva a nyugati tőke, mint például az öntözéssel kapcsolatos tervek realizásába. Az elsősorban agrártermelésre hivatott Magyarországon nehány különleges lehe­tőségre kívánom felhívni a nyilvánosság figyelmét. Számos külföldi fogyasztópiao most ismerte meg a magyar agrártermé­kek különleges tulajdonságait. A vitamin- dús paprika, az ízes szőlő, a jól konzervál­ható főzelék, a különleges hűtőberendezé­sek segítségével Angliában is frissen fo­gyasztható őszibarack, — hogy csak né­hány példát említsek, — állandó és egyre nagyobb fogyasztópiacot jelenthet agrár feleslegeink szempontjából. A külföldön amugyis nagy a hajlandóság arra, hogy vitamindus növényi anyagokkal táplálkoz­zanak, sőt a biztosítótársaságok szerint az emberi bor átlagos meghosszabbo­dásának az egészségesebb életmódok és sportolás mellett a vitamindús táp­lálékok fokozottabb fogyasztásának is része van. Egy kaliforniai barátom állapította meg, mikor bámulattal szemléltem az ot­tani soktízezer holdas gyümölcstelepíté­seket, hogy az egyfajtájú gyümölcsök termelésé­nek sokkal kézenfekvőbb lehetőségei mutatkoznának Magyarországon. Kalifornia és Oregon sem kiima, sem pe­dig talajviszonyok szempontjából nem al­kalmas annyira például alma és kerté ter­melésére, mint a Kárpátok medencéje. Ha tehát megfelelő tőkével és szakértelem­mel az Alföld szikes talajait, a Nyírség kellően ki nem használt homokos terü­leteit használnák fel nagykiterjedésű gyümölcsösök létesí­tésére, hosszabb időn belül feltétlenül megtalálná számítását a pénzember. Az így termelt magyar gyümölcs még csak komoly ver­senytársa lenne az amerikainak, hiszen a fogyasztópiac úgyszólván korlátlan. A másik idea amit felvetek & magyar exportkereskedelemmel kapcsolatos. Régi törekvésük a politiku­soknak, hogy a Duna középső folyásánál tehát Magyarországon alakítsák ki a nyu­gatról keletre és keletről nyugatra irá­nyuló exportforgalom főgyüjtőállomását. Nemcsak természeti adottságok szólanak emellett, hanem Magyarország ősi kultú­rája. rendelkezésre álló pénzintézetek, ke­reskedelmi szervezetek, kiváló mérnöki karunk stb. Fordnak régi terve volt már a háború után, hogy Magyarország terü­letéről lássa el a Balkánt az ottani vi- viszonyoknak legmegfelelőbb kisatutókkal. De ezenkívül nemcsak az ipar terén találko­zik a realizálható lehetőségek garmadájá­val a külföldi tőke, hanem az export-ke­reskedelem is jóformán szabad terület és hogy ott lehet tenni valamit, azt éppen az autarktikus idők export-rádiuszt ki­terjesztő eredményei bizonyítják. Igaz, hogy ezt jórészt nem a magánkereskede­lemnek köszönheti az ország, hanem a szabadforgalmat egykézbe összefoglaló szerveknek és intézkedéseknek, de a kor­szellem ebben az irányban halad, amit tudomásul kell venni minden reális lehe­tőséggel számoló szakembernek. Sajnos, még messze vagyunk attól, hogy Ügy látszik, nem akarnak elülni az iz­galmak az illatszer szakmában. Az újpesti Baeder-gyár nagy aktivitást fejt ki, hogy újonnan fellépett versenytársaival fel­vegye a harcot. Legújabban a világhírű Lenteric-gyár budapesti lerakatának fog­paszta-készítménye körül készültek össze­csapni. Ezt a fogpasztát ugyanis világ­szerte Orkidol fogkrémnek hívják és a Baeder-gyár egyik tulajdonosának véle­ménye szerint — ez a név könnyen össze­téveszthető az Odol fogpasztával. A legélesebben egykori alapítójával, Bader Hermannal harcol a Baeder- gyár Azokról a beadványokról, amelyeket be­adott az újpesti gyár újonnan támadt ver­senytársa ellen, annakidején már beszá­molt a Tudósító. A legújabb per a napok­ban indult meg Bader Hermann ellen. Az újpesti Baeder-gyár azt kifogásolja, hogy a Thököly-úton Bader Hermann és Fiá­nak Lenor szappangyára címtábláján Az utóbbi hetekben semmivel sem eny­hült Magyarország tüzifaproblémája sőt a hirtelen beköszöntött kemény hideg ter­mészetszerűen tovább apasztotta a kész­leteket, amelyek most már egészen miwi- mdlisak. A földművelésügyi minisztérium tovább tárgyal a fabehozatal szabályozá­sáról és most újabb javaslat megvalósítá­sán fáradozik az importőrökkel és azok finanszírozóival együtt. Ugylátszik azonban, hogy a fakitermelést igen lukrativ üzletnek tekintik a budapesti tüzifakereskedők. Ezt bizonyítja, hogy a szakmában elter­jedt hírek szerint a Winter Hermann cég továbbá Rosenberg Hugó a Honig testvé­rekkel együtt a háború és a békeszerződések gazda“ sági csapásait kiheverjük. A Magyaror­szágot környező állomok óriási kincsek­hez, új adófizető rétegekhez és más nagy értékekhez jutottak, viszont a múltak adósságterhe sokkal kisebb mértékben ne­hezedett rájuk. A nagy handicap ellenére, — hála érte az ismeretlen adófizetőnek is, — a magyar közélet gondolhat végre nem­csak a mindennapos élet súlyos köte­lezettségeire, hanem a holnapjára is. Nagyon vigyázni kell azonban, hogy azo­kat a hibákat, amelyeket az 1920-as évek álkonjunkturájában elkövettek hivatalos és nem hivatalos helyeken, most ne ismé­teljük meg és tényleg országépító' célra használjuk fel azt a külföldi tőkét, amely hitem szerint rövid időn belül elhelyezést keres majd Magyarországon. Ehhez azonban megfelelő propagandára is szükség van, mert minden eszközzel fel kell világosítani a külföldet a magyar föld1 és a magyar nép feltáratlan értékeiről. túlságosan nagy betűkkel szerepel a Bader szó. A bíróságok majd eldöntik, hogy e betű­nagyság körül elkövetett-e valaki a tisz­tességtelen versenyt. Úgy látszik azonban, hogy a két főrészvényes, Fuchs Oszkár és Steinfeld Sándor között sem túlságo­san nagy az egyetértés. Állítólag Steinfeld kifogásolja Fuchs Osz­kár bizonyos gestióit, aki hetek óta nem is jelenik meg az újpesti gyár irodájában. A szakmában elterjed hírek szerint rövi­desen benyértörésre viszik a dolgot. Vagy Fuchs Oszkár veszi át Steinfeld Sándor részvénypakettjét, vagy pedig for­dítva, Steinfeld fizeti ki- Fuchsot. Úétsíig- telen, hogy néhány héten belül a főrészvé­nyesek vagy megegyeznek egymással, vagy pedig az egyik kiválik a cégből és a Baeder-gyárban ismét olyan tranzakció lesz, amelyről sokat beszélnek majd gaz­Csehszlovákiában nagyobb erdősége­ket vásárolt és ott sürgősen fakiter­melési üzemet kíván felállítani. Előre egyik cég sem hajlandó azonban ga­ranciát vállalni arra, hogy a Felvidéken kitermelt fát kizárólag Magyarországon értékesíti. Nyitva kívánják hagyni azt a lehetőséget, hogy a csehszlovák piac ked­vező áralakulása esetén ott helyezzék el a kitermelt tűzifát. Egy személyben tehát fakitermelők és kereskedők lennének Winterék, akik az elmúlt éveikben olyan tapasztala­tot szereztek, hogy az erdőtulajdonos sok­szor jóval előnyösebb helyzetben van, mint a kereskedők. KALODONT FOGKŐ ELLEN - ­Kiválik az egyik főrészvényes-csoport a Baeder-gyár bél A legújabb Baeder-Ba<?er*per egy címtábJa miatt dasagi és pénzügyi körökben. Csehszlovákiában termel ki lá budapesti importőr cég

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék