Lakatosok Lapja, 1898 (2. évfolyam, 1-24. szám)

1898-01-15 / 1. szám

j y; A MAGYAR ÉPÜLET-, MU- ES GÉPLAKATOSOK ÉRDÉKÉIT KÉPVISELŐ IPARI ÉS TECHNIKAI ISMERETTERJESZTŐ SZAKLAP EGYSZERSMIND HIVATALOS KÖZLÖNYE A RUDAPESTI EGYESÜLT LAKATOS-, PUSKAMŰVES-, KÉSES-, RESZELŐ VÁGÓ-, LÁNCZKOVÁCS SARKANTYUS-, CSATTOS -, SZERKOVÁCS-, MŰSZERÉSZ-, KARDMŰVES- ÉS KÖSZÖRÜS­IPARTESTÜLETNEK. Előfizetési ár: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Megjelenik Egész évre . 5 frt — kr. Budapest, Vili., Baross-utcza 38. szám. Fél évre 2 frt 50 kr. Laptulajdonos és szerkesztő: Tamás. Főmunkatárs: r*í'icl©r Nándor. minden hónap 15-ik és utolsó napján A fegyenczmunka és a kisipar. Köztudomású dolog, hogy az iparosok már évek óta panaszkodnak a miatt, hogy a fegyencz- ipar igen érzékeny versenyt támaszt, kivált a kisiparnak, a mennyiben, a fegyencziparnál a termelési költségek úgyszólván teljesen megtaka­rhatnak, minek folytán ez a használati czikkeket oly olcsón állítja elő, a mint azt az előállítási költségeken kivül súlyos közadókkal terhelt kis­iparos előállítani képtelen. Nem mondjuk, hogy a fegyenczipar egymagában alkalmas volna kis­iparunk megrontására, de joggal sorozhatjuk azt azon tényezők közé, melyek együttvéve állják útját a kisiparos boldogulásának. A nemzetgazdák már régen foglalkoznak e kérdéssel, régen gondolkoznak annak helyes meg­oldásán, de eddig nem voltak képesek a czélhoz vezető eszközöket megtalálni. Eddig nem történt több e tekintetben, mint hogy az iparosok min­den államban azzal a kéréssel fordultak a kor­mányhoz: szüntesse meg a fegyenczipart, vagy annak legalább azt a részét, mely a belföldi fogyasztás számára dolgozik. Ezen kétségen ki­vül igen jogos es méltányos kérelemnek ily ér­telemben való teljesítése igen nagy akadálya az a tagadhatatlanul figyelembe veendő körülmény, hogy a fegyenczeket foglalkoztatni kell, hogy ez által lehetőleg a társadalom hasznavehető tag- jrivá válhassanak. Szomorú, de úgy van, hogy sokkal több a fegyencz, semhogy a belső szük­séglet fedezésére irányuló munkálkodás eléggé lekötné munkaerejüket vagy állandó foglalkozta­tást biztosítana. A fegyenczmunka elhelyezéséről tehát a kormány úgy akart gondoskodni, hogy a fegyenczipar termékeinek külföldön keresett pia- czot. Ámde a külföld is védi saját tisztességes iparát és számos akadályt gördít a fegyenczipar készítményeinek eladása elé s a mint ezt Erdély igazságügyminiszternek a képviselőház igazság­ügyi bizottságában tett nyilatkozásából tudjuk, a fegyenczipar készítményeinek csak 30—40 szá­zaléka megy külföldre a többi pedig itthon rontja az árakat, súlyosbítja a kisiparos helyzetét. Ám mi elismerjük, hogy a fegyenczeket a fent említett okokból foglalkoztatni, valamely ke­nyeret adó tisztességes foglalkozásra kitanitani szükséges, de nem tartjuk szükségesnek, sőt ká­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék