Lakatosok Lapja, 1901 (5. évfolyam, 1-24. szám)

1901-01-15 / 1. szám

V. évfolyam. I. szám. 1901. január 15. A MAGYAR ÉPÜLET , MŰ- ES GÉPLAKATOSOK ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ IPARI ÉS TECHNIKAI ISMERETTERJESZTŐ SZAKLAP EGYSZERSMIND HIVATALOS KÖZLÖNYE A RUDAPESTI EGYESÜLT LAKATOS-, PUSKAMÜVES-, KÉSES. RESZELŐ VÁGÓ-, LÁNCZKOVÁCS-, SARKANTYÜS-, CSATTOS, SZERKOVÁCS-, MŰSZERÉSZ-, KARDMŰVES- ÉS KÖSZÖRŰS- IPARTESTÚLKTNEK. ^ Előfizetési ár: Egész évre Fél évre 10 korona 5 korona Szerkesztőség/ VIII., Baross-utcza 38 ez. Kiadóhivatal7: IV, Váczl-utcza 81. szám. Laptulajdónos és szerkesztő: PAP TAMÁS. Föimmkatárs: PADER NÁNDOR. Megjelenik minden hónap 15»1 utolsó napján f?y)к Az iparos és a munkás adója. Budapest, jan. 15. Adót fizetni nem jó kedvből fizet az em­ber s adót fizetni nehéz, terhes különösen az iparos-mesternek, mikor azután meg különféle szakaturáknak is kiteszik az adófizető iparost, akkor következik az a kedélyes állapot, ami­kor a csillagokat is leszedné a magas egekből. Ezt csak bevezetőnek irtuk ahhoz, hogy a pénzügyminisztériumban az első osztályú ke­reseti adó kivetésére és behajtására nézve. A fönálló törvény szerint ugyanis az ipari mun­kás első osztályú kereseti adóját a munkaadó­nak kell az adópénztárba befizetni, bár jogá­ban van ezt a munkás béréből levonni. A pénzügyminiszter most ezt a törvényt úgy ma­gyarázza, hogy a munkaadó a munkás adó­jáért csupán kezességet vállal, de viszont kö­teles összes alkalmazottjait a kerületi adófel- ügyelönek bejelenteni, aki azután a munkások részére adóiveket küld, amelyekben kitüntetett adóösszegek befizetéséért a munkaadó a fele­lős. Azokat a munkásokat, akik a munka be­vallásnak sem tesznek eleget, szigorúan meg­büntetik. Hát kérdezzüK: micsoda ez, ha nem az egész ország iparos osztályának, az alig élni tudó iparosságnak megdöbbentő újabb megter­helése, kivált ha tekintjük a továbbiakat is. Az 1883. évi XLIV. szerint az első osztályú kere­seti adó minden év április és október havá­ban esedékes. A felelősséggel terhelt munka­adó iparosnak azonban a munkás nevére ki­állított adóivet csak az év második felében vagy az év végén küldik meg, amikor már munkásai nagy része kilépett szolgálatából. Hát hogy felelhessen igy meg az iparos a bir­ság terhe mellett ráparancsolt bejelentésnek. A kellemetlenségek egész lánczolata kerekedik eb­ből. A munkaadó munkása adóivét késön kap­ván meg, nem is tudhatja mennyi adót von­hat le annak béréből. De viszont a munkás sem köteles adólevonást eltűrni addig, amig nem tudja, mily összeg eréjéig van megadóz­tatva. Igen sokszor megtörténik az is, hogy az adófelügyelöségek közvetlenül a munkaadótól követelik, mintha a tulajdonképpeni adós ö volna, az első osztályú kereseti adót és pedig abban a formában, hogy egyszerűen beíratják az adó­könyvébe s azután be is szedik tőle, a nélkül, hogy alaposan tudná: melyik munkást illeti és mennyi a rajta egy összegben összes mun­kásaiért behajtott adó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék