Lakatosok Lapja, 1902 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1902-01-15 / 1. szám

VI. évfolyam. 1902. január 15. 1. szám HIVATALOS KÖZLÖNYE. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre ________ 10 korona. Félévre _____ — 6 korona. ! LAPTULAJDONOS ÉS SZERKESZTŐ i PA P TAMÁS FŐMUNKATÁRS PÁDERNÁNDOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL^ ^ Budapest, VIII., Baross-utcza 3£jJ^ Megjelenik minden hó 15-ik és utolsó napján. ELENö Az aczél-király. január 15. Európának s ebben Magyarországnak neve­zetes amerikai vendége van. A neve Schwab M. Károly. Foglalkozása: az amerikai aczél-gyárosok szövetségének elnöke. Életkora: 36 esztendő. Vagyoni állapota: 25 millió korona évi jöve­delme van s ennek megfelelő tőkéje. Ez a milliár­dos ember, a ki pedig egykoron postakocsis, majd egyszerű lakatos-munkás volt, tehát eljött az uj világból meglátogatni az ó-világot. Külön vonatokon utazik s miniszterek, fejedelmek, császá­rok fognak vele kezet. És, hogy Schwab M. Károly az emberi társadalomban ily magasra emelkedett, azt mind a saját munkájának köszönheti. Nálunk Magyarországban nincsenek milliárdos emberek, csak milliomosok. De az is szinte elkép­zelhettem hogy itt egy egyszerű munkás valaha milliókat szerezhessen szorgalmával, tehetségével, sőt a kik ötven vagy százezer forintig fölviszik vagyoni tekintetben, azok is ritkaságszámba men­nek. — Ennek egyik oka kétségtelenül az az óriási különbség, mely az amerikai vállalkozások óriási nagysága és a mi vállalkozásaink, válla­lataink aránylag nagyon szűk körre terjedő volta között vagyon. — A másik különbség az, hogy az amerikai ember szinte veleszületik az előre való törekvéssel, ha egyik pályán nem boldogul, keres magának másikat, mindaddig, mig meg nem találja a neki megfelelő tért, melyen lerakhatja jövendőjének alapjait. Nálunk a ki mit tanul, megmarad annál, de hiszen itt az előremenetelnek is meg vannak a maga akadályai. Itt nem azt kérdik, mit tudsz, mire vagy képes, hanem azt, hogy van-e diplo­mád. A kinek erre vagy arra a szakra oklevele nincs, az elöl az a tér el van zárva. Amerikában azonban nem diplomát, hanem tudást, tehetséget, szorgalmat követelnek az embertől, s ha ez meg van, megfizetik érte busásan, sőt utat nyitnak neki az előrehaladásra. íme, Schwab M. Károly gyermekkorában, mint íp A ГГАСЛ’АН ÉPÜLET, Д1.П- ÉS GÉPLAKATOSOK A. Hl. ^rdj:ijkit KÉPVISELŐ 11 ARI BS TECHNIKAI SZAKLAP tccli.' T!i:.EGYSZEiSMINT1) А В IDAIjESTI EGYESÜLT LAJÍATO I-, PUSKAMÜVES-, RESZELŐ VÁGÓ-, kés JS-, LÁisrGzKÓV'Ács-, Farkat tyus-, csattos-, szerkovács-, MÜ3ZERÉSZ-, KAKDTlfffiVES- ÉS CÖSZÖRÜS-IPARTESTÜLETNEK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék