Magyar Czipész-Ujság, 1901 (11. évfolyam, 1-24. szám)

1901-01-01 / 1. szám

XI. évfolyam. Budapest, 1901. Január hó l-én. 6, ,'уы*** ry-o-^4­I. szám. >=z^23=s MAGYAR CZIPESZ-UJSAG A MAGYAR LÁBBELI- ÉS BŐRIPAR KÖZLÖNYE ? BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS CZIPÉSZ-IPARTESTÜLETENEK HIVATALOS LAPJA. Fi Előfizetési aij: Negyedévre 2 Kor. félévre i Kor. egész evre 8 Kor Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztősége és kiadóhivatala : BUDAPEST, VIII. kér., József-körut 3. szám. pvet I ' Boldog újévet! / fcllxNOí (L) Boldog újévet! Ezzel a jólismort üdv»y léssel kezdjük mai vezérczikkünket az ideje van most. Ez is azok köze a szólás- formák közé tartozik, amelyek régiéi ugyanié mindig újak maradnak, illetőleg leg ilább 4nin-' den évben egyszer felujulnak. к q / v És mivel folytassuk? Folytassuk-2 azzal, mi az elmúlt év folyamán is miniig iluptime nyomon kisért bennünket, ami folytonosan fü­lünkbe cseng, vérig bosszantva, és a legmaga­sabb fokig felcsigázva — és méltán — elkese­redésünket ? Panasz, panasz és újra csak pa- naszszal ? Avagy felejtsük el a múltak minden buját- baját, borítsunk fátyolt reájuk és élesszük inkább a jövő reménységit? Bizony jobb is lesz az utóbbit cselekedni, mert mi kisiparosok már csak­ugyan nemsokára úgy állunk, hogy már kezd nemcsak frázis, hanem komoly valóság lenni az, hogy maholnap már csak a remény táplálja az embert. Avagy állítsuk össze a letűnt évnek mérle­gét? Bizony ez sem sok kedvezőt mutat. Ha­csak úgynevezett iparpártoiási jelszavak tekin­tetében nem. Szándékosan emeljük ki e két szót. „Ipar­pártolási jelszavak“. Mert a legutóbbi idők csak is ezeknek papagályszerü hangoztatásában tün­tetnek fel rohamos haladást. Két tényező van, amely ezeket a jelszava­kat, ha akarná, nem csak hangoztatni, de meg­valósítani is tudná. Az egyik a kormány, másik a társadalom. De nézzük csak mit csinál a kor­mány ? Mióta a mostani resszortminiszter Hegedűs került az ipar- és kereskedelemügyi kormány élére, azóta csakugyan, tagadhatatlanul eleve­nebb >éríiertégés 1 üktét Magyarja* szag iparügyi ég kereskedeTuri—életének ereiben. Csakhogy iwgyun fonáli módon. Ahelyett, hogy minden CTéjéva^ ar^a arekedne Hegedűs, hogy a nem­zet zömét,á dsiparosságot állítsa már mielőbb talpra, ő is a2 an van, hogy az úgyis a legke- stoteßettb életi üzdelmek közt vergődő kisiparosok 1?á ftityfensa. lyargatott földmivesnéptől kisajtolt ЬПщкЬо! a nagyipart támogassa. Ezért jár-kel, ttítiuuh ulu'jsifrP bankettezik, szónokol az egész országban, ma itt- holnap amott, közbe-közbe egy újabb gyárnak a megnyitásával, amelyek mindegyike egy halálos csapás a kisiparra. Mi lesz ennek a vége? Micsoda hajmeresztő gazdálkodás, micsoda vértforraló logika ez? A nagyvállalkozót, aki amúgy is majd megful a saját zsírjában, kedvezményekkel, adóelengedé­sekkel, szubvencziókkal stb. támogatják és a szegény kisiparossal az állam hatalom jótékony kezét csak az adóvégrehajtóval éreztetik. Az újév alkalmából a sok keserű tapaszta­láson okulva és mint szaklap, feladatunk ma­gaslatán állva, tőlünk telhetőleg mint mindig támogatni akarva olvasóinkat, csak egyetlen jó tanácsot adhatunk szaktársainknak. Xe várjanak semmit sem a kormánytól, miután számtalan­szor keserűen tapasztalhatták már, hogy ez úgyis hiábavaló, hanem ehelyett inkább saját egyéni tevékenységükre fektessék a fősulyt, csakis evvel kíséreljék meg boldogulásukat. Dolgozzanak szorgalmasan, takarékoskodja­nak és főleg arra fektessék a súlyt, hogy. min­dig lehetőleg minél kevesebbet költsenek el annál, mint amennyit keresnek. A mellett művelődjenek, olvassák szorgalmasan a szaksajtót, mert ezáltal is versenyképesebbeké lesznek. Akkor bizonyo­san be fog teljesedni őszinte jókívánságunk: Boldog újévei! Fim/alma7taf liil/ mindaion előfizetőinket, a kik hátralékban vannak, hogy az esetben, ha előfizetésüket Г lyyollllC&LU'JUlv nem rendezik, a további lapküldést beszüntetjük

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék