Magyar Divatipar, 1934 (16. évfolyam, 1-13. szám)

1934-01-26 / 1. szám

XVI. évfolyam Budapest, 1934 január 26. f. szám .-■»»йояЙЗЙВДЧ Szerkesztőség és kiadóhivatal IV., SÖRHÁZ-UTCA 3. Megjelenik minden hó l-én és 15-én TELEFON ■ Aut 842—55. ELŐFIZETÉSI ARAK N ÖIRUHAKÉSZITÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK FŰZŐSÖKNEK, NŐISZÁBÓK ANYAGBESZERZŐ- ÉS TERMELŐK SZÖVETKEZETÉNEK Egész évre Fél évre HIVATALOS LAPJA Párisi utalás. Iria : FEHÉRVÁRI ALADÁR 1b. főtitkár. Óva intem iparostársaknat azoktól a párisi utazásrendezőktől, akik mindenféle Ígéretekkel a sze­gény kisiparosoknak pénzért ingyen párisi bemutatókat ígérnek és erre kötelezettséget vállalnak. Csak azoknak a kisiparosaknak magyarázom mega következőket,akik Parisban keveset vagy még nem voltak, hiszen új do­log ebben az ügyben semmiképen sem mondható. A párisi modellházak egy egyesületben tömörülve arra az elhatározásra jutottak, hogy csakis általuk és egy ú. ni. komissiioiner által aláirt fényképes igazolvány mellett engedik meg a belépést házaikba. A fényképes igazolvány száma útján minden cég pontosan megtud­hatja 5 percen belül, hogy az illető mely országból van, ki a felelős kcmissfcmer és hol lakik. Ezekben a há­zaikban (a 10 legelső szalon) vásárlás nélkül kollekciót megnézni nem lehet. Vannak ezeken kívül olyan sza­lonok is, amelyek a fényképes igazolvány felmutatását nem kívánják, de ugyancsak ragaszkodnak a vásár­láshoz. És végül vannak olyan szalonok, amelyek min­denkinek Ivö telezett ség nélkül megmutatják kollekció­jukat egyetlenegyszer és ha az illető akikor nem vásá­rolt, másodszor már nem mulatják azt meg. Mint ezekből látható, külön lefizetett díjért egyet­len párisi szalon sem mutatja meg kollekcióját, mert vaigy 2500 francia frank pumáié ellenében teszi meg e:zt, vagy megmutatja ingyen. Egyet azonban sehogy sem lehet : külön lefizetett 30—40 pengőért párisi kollekciót megnézni. Óva intern tehát iparostársaiimal, ne hagy­ják magukat rábeszélni olyan társasutazásrendezőtől, aki ilyen lehetetlen ajánlattal jön, mert bármily szép legyen is ajánlata, azt betartani nem tudja. Annyi társasutazást rendeznek ma már, hogy bárki a saját személyének legjobban megfelelőt kiválaszthatja a me­netjegyirodákban vagy az újságoknál, amelyek elég ga­ranciát nyujtarnak arra, hogy vállalt kötelezettségük­nek eleget is tesznek. Elég sok kellemetlenséget okoztak a múltban ma­gyar részről olyain iparosak, akik újságírói igazol­vánnyal vagy bármily másfajta igazolvánnyal kértek szabad bebocsátást. Ez a magyar női szabó társadalomra nézve kimondhatatlan káros volt és nem kis mérték­ben ennek volt köszönhető az, hogy most egész Euró­pára nézve bevezették a fényképes bevásárló igazol­ványt. Komoly segítséget az iparosságnak Még mindig meg van az aktualitása az adó, OTI. és MABI. hátralékok kérdésének, mert az ezek fizeté­sére nézve adóit kedvezmények nem jelentenek az ipa- rösok részére komoly segítséget. A kibocsátóit rendelietek ugyanis hiányosak és nem váltották be a hozzájuk fűzött jogos várakozást é,$ reménységet. Az iparosság többet várt. A segitségmek a rende- Ietekben megadott mennyisége kevés. Ki kell tehát sürgősen egészítem a hiányokat praktikus rendelkezé­sekkel, melyeknél a szezóniparágak kívánalmaira ok­vetlenül ki kell terjeszkednii. Mi női szabók legfeljebb az év 8 hónapjában tu­dunk csak dolgozni, 4 hónapig pedig rendszerint ke­reset nélkül állunk. Nem igazságos tehát, hogy a keresetinélküliség ide­jén is fizetésre kényteleníttessünk szemben azokkal az iparágakkal, amelyeknél az év minid a 12 hónapjában meg van a kereseti lehetőség. Minthogy a részletfize­tés egyszeri elmulasztása is súlyos következményekkel jár, a női divatiparosság speciális helyzetének meg­felelő kiegészítő rendelkezést kell tehát statuálni. Lényeges hiánya az adóhátralékokra vonatkozó rendeletnek, hogy nem terjed ki az iparosság legfőbb terhét képező ált. forgalmi és egyéb hátralékokra. E 5algó és Sctrsa női ruhadiszek, csipkék, függönykellékek szaküzlefe Budapest, IV., Deák Ferenc-utca 19. Tel.: 81-4-19.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék