Magyar Divatipar, 1935 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1935-01-31 / 1. szám

XVII. évfolyam Budapest, 1935 január 31. У T*fct * j. szám Й^В В ELŐFIZETÉSI ARAK: Egész évre ... 22 P NÖIRUHAKÉSZITŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK. FŰZŐSÖKNEK, NÖISZABÓK ANYAGBESZERZŐ- ÉS TERMELŐK SZÖVETKEZETÉNEK HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal; IV., VÁCI-UTCA 7. Megjelenik 1-én és 15-én, TELEFON ■ Aut 842-55, A NOSz. munkája az árrombolás ellen Meg van állapítva, hogy aki lerontja az árakat, maga részére épugy lehetetlenné teszi a helyzetet, mint iparostársai számára, akiknek megélhetését veszélyez­teti. Az árromboló tehát első sorban jogos magánér­dekeket sért. De sérti a közérdeket is, mert be van bizonyítva sokszorosan, hogy aki eldobja magától az öt munkája után jogosan megillető polgári hasznot, nem Ind eleget tenni a közterhekből reá eső kötelezett­ségeinek, az nem képes teljesíteni a szociális terhekre vonatkozó fizetési kötelezettségét sem, sőt azokkal szemben is fizetésképtelenné válik, akik készpénz vagy áruhitellel igyekeztek őt vállalkozásában segíteni. Az árrombolás tehát káros magára az árromboló iparosra, de a tisztességes haszonnal kalkuláló iparosságra, a kereskedelemre, a hiteléletre, sőt magára az államra is. S mégis dúl és mégis féktelenül tobzódik az elbur­jánzott árrombolás. Hiába hangoztatja szövetségünk hosszú idő óta, hogy legyen vége a szennykonkurren- ciának, az egymás ellen való féktelen alálicitálásnak. Л sok figyelmeztetésnek, kérésnek — valljuk be az iga­zat — nincs, vagy csak nagyon kevés eredménye van. Nem hallgatnak az intő szóra, mindenki halad a maga utján figyelmen kívül hagyva a maga legfontosabb, legjogosabb érdekét és a mi a fentiekből is kétség­telen, a közös érdekeket is. Esztelenül versenyeznek, birkóznak egymással ma a nőiszabók és a füzőkészitők. Kapzsiság, irigység a rugói e nemtelen szenvedélynek és hovatovább még azokat is magukkal ragadják az árrombolás szennyes hullámai, akik eddig tudtak józanul gondolkozni és helyesen számolni. Hol van itt a logika, a következe­tesség, a józan kalkuláció az árak megállapításánál ? Ebben a szenvedélyektől fűtött nagy tülekedésben vállalta a NOSz. a jó és helyes útra vezetés igen nehéz munkáját, mert ma a legnagyobb feladat és a meg­oldásra váró legelső probléma : rendet teremteni a munkavállalásoknál és bizlositani a munka jogán minden legális iparost megillető tisztességes polgári hasznot. A NOSz. vezetősége már hozzáfogott nagy vállal­kozása végrehajtásához és a mai viszonyoknak meg­felelő irányárak megállapítása és kötelezővé tételé­vel akarja, — ha kell erkölcsi pressió utján is, egyelőre azonban még minden külső akció, állami beavatkozás kikapcsolásával — kényszeríteni a szövetség tagjait a teljesített munka jogos ellenértéke és egymás szerzett jogainak tiszteletben tartására. A szövetség e közérdekű, szent törekvését keresz­tül is fogja vinni és ennek üdvös hatása mihamar érez­hető lesz. Meg lesz a szövetségnek ereje ahhoz, hogy az egyes üzemeket kategorizálja és műhelyenként pre- cizirozza az irányárakat. Nagyságuk szerint több osz­tályba fogjuk sorozni a nőiszabó üzemeket, mert az egyes osztályokba sorozottak könnyebben ellenőrizhe­tik egymást és eredményesebben használhatják a meg­torló eszközöket, ha ezek alkalmazására szükség fog felmerülni. Jól tudjuk, hogy ennek az ideának megvalósítása nem könnyű dolog, de nem kivihetetlen. Csak arra kell és fogunk is ügyelni, hogy senkinek jogos érdeke csorbulást ne szenvedjen. A kisiparos ne lásson a nálánál nagyobb iparosban ellenséget, a nagyobb iparos pedig segítse nálánál gyöngébb iparostársát. így mindenki meg fogja találhatni azt a helyet a szakmá­ban, amely őt joggal megilleti. Az a kisember is, aki a legalsó kategóriába kerül, igy megfogja találni sze­rényebb igényeinek kielégítését és meg lesz a módja és lehetősége annak, hogy becsületes törekvő mun­kával ő is felküzdhesse magát a nálánál ma még na­gyobbak közé. Ez a rend és az így teremtendő har­monia viszont megfogja óvni a nagyobb cégeket is at­Gyönyörü csipkevolánok, gallércsipkék, gombok, csattok, klipszek, övék, stb- ruhadiszek rövidáruk dús választékban Salgó és Társa IV., Deák Ferenc ucca 19. Telefon: 81-4-19.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék