Magyar Divatipar, 1936 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1936-01-31 / 1. szám

XV111. évfolyam Budapest, 1936 január 30­и» £s~4o/ 1. szám A NOSz. 1935-ben. Azok a remények, amelyeket minden évfordulóhoz fűzött a szak­ma, 1935-ben sem valósultak meg. A fogyasztói krízis nemcsak csökkent, hanem fokozódott is. A középosztály vásárló képességének csökkenése óriási eltolódást idézett elő az összes kategóriák üzletköré­ben. Ez a társadalmi réteg fokról- fokra összezsugorodott és az igényei először az öltöz­ködés minőségében, majd mennyiségében csökkentek, végül pedig annyira leszálltak, hogy a szalon részére teljesen elvesztek és hogy a konfekciós, végül pedig a házivarrónők vásárlói lettek. Ezzel szemben újabb vagyonképződést nem ta­pasztaltunk, mert újabb fogyasztó réteget nem igen látunk. Az anyagi romlás elsősorban a kultúrszükségletek redukálásában érvényesül és ez okozza azt, hogy a színházak és tömegversenytermek jobb helyein is két­ségbeejtő rossz ruhában jelennek meg hölgyeink, szin­te hivalkodva azzal, hogy ők is házivarrónővel dolgoz­tatnak. Kétségtelen, hogy elsősorban a divatipar szerve­zetének feladata, hogy ezen káros jelenségekkel fog­lalkozzon. Szövetségünk elnöksége és igazgatósága, nem is mulasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy en­nek hangot adjon. Sajnos egyrészről anyagi eszkö­zeink elégtelensége, másrészről pedig az illetékesek meg nem értése állott eddig legjobb szándékainkkal szemben, pedig nagyon fájdalmas látni és tudni, amig a legális ipar sorvad a súlyos köz és szociális terhek alatt ugyanakkor a kontárkaszt éli világát mentesülve minden kötelezettségtől, vígan végzik romboló mun­kájukat, nem zavarva hatósági személyektől és adó­intésektől. Mind ennek dacára valami végzetes sötét közöm­bösség ülte meg a lelkeket és a legértékesebb, minden­kinek az üzleti gestiója érdekében jelentőséggel biró akciók sem bírták a szakmát megmozgatni. Ez a kö­zömbösség sokszor bénította meg az igazgatóság mun­káját és a vezetők nagyon sokszor kétségbeesve kons­tatálták, hogy a szakma végzetes közömbössége, mi­lyen átka az érdekképviseleti munkának. Bebizonyo­sodott tény, hogy eredményeket csak az erőteljes köz­hangulat, csak a közügyekbe való komoly bekapcso­lódás, csak az érdekeltek lelkes együttes fellépése hozhat. Hiszen elég példa volt erre 1935-ben is. Sikerült a szakmának és a kereskedelemnek a francia behozatalt biztosítanunk. A külföldi üzleti uta­zások fontosságának elismerését és a nehéz valutáris viszonyok dacára minimális figyelő eszközöket kapni. A szociális és közterhek csökkentése, illetve rendezését kieszközölni. A Fővárosi Operett Színházban megren­dezett divatrevü, mely messze az ország határain túl is elvitte a magyar nőiszabó ipar képességeinek tisztele­tet parancsoló hírét. Nagy és hasznos munkát fejtettünk ki a sajtópro­paganda, a divatipar érdekeinek és nívójának biztosí­tása érdekében, hiszen köztudomású, hogy a sajtó­propaganda nem állott megfelelően rendelkezésünkre, állandóan küzdenünk kellett a divatellenes áramlatok­kal. Az olcsó szellemeskedéssel dolgozó felelősség nél­Gersli &Ladrer’8 Modellzentrale Wien, I., Schauflergasse 2. Tel.: U. 26-2-55 Wienben, sajáf helyiségeiben, a lapunk legközelebbi számában megjelölendő időben rendezi meg ezidei párisi m odellbe m utalóját IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII Belépd dij albummal együtt 50 Seb. A NOSz. iiódájában előre váltva 45 P Felvilágosítással a NOSz- irodája szolgáld Telefon : 84-2-55­g NÖIRUHAKÉSZITÖK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK, \ § FŰZŐSÖKNEK, NŐISZABÓK ANYAGBESZERZŐ- ÉS \ g TERMELŐK SZÖVETKEZETÉNEK \ ö HIVATALOS LAPJA ^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék