Magyar Divatipar, 1937 (19. évfolyam, 1-12. szám)

1937-01-31 / 1. szám

XIX. évfolyam Budapest, 1937. január 3J. \. szám Elnököt választ az Ipartestület Nevezetes dátum lesz az ipartestület életében feb­ruár hó 15-ike, a budapesti nőiszabók és luzőkészítő iparosok nagy napja. Összeül ekkor a szakma, hogy fejet válasszon a nagy család élére, melynek sorsát irányítani az elnök, a pater familias van hivatva. A Nőiruhakészítők Országos Szövetségének igaz­gatósága elnökül, ipartestületi családfőül Nágay Bé­lát, a szövetség igazgatóságának érdemes, mindenki által tisztelt tagját jelölte és kívánja megválasztatni, mert benne mindazon tulajdonságokat, tudást, képes­séget cs elhivatottságot összpontosítva látja, amelyek e fontos pozíció betöltéséhez múlhatatlanul szüksé­gesek. A szakma most hajnalhasadás előtt van és várja a megvirradást. Ügyeljen ezért mindenki, hogy legjobb lelkiismerete szerint válasszon a jelöltek között. Meg­győződésünk. hogy fejlődést, boldogulást, szebb jövőt a szakma csak a Nágay pártjától remélhet, az egyol­dalúságból, tehetetlenségből és üres hangoskodásból pedig már valóban elég volt. A Nőiruhakészítők Országos Szövetségében tömö­rült öntudatos, komoly iparosság meg van győződve, hogy a nagy többség egy véleményen van vele és ez biztosítani fogja Nágay tagtársunk győzelmét. A párt szervező bizottsága egyébként a következő kiáltványt küldte szét az ipartestület összes tagjaihoz: Kedves nőiszabó és füzökészítő Kartársak! Az ipartestületünk által a Katholikus Kör hely­ségeibe folyó hó 15-én esti 6 órára összehívott ez évi rendes tisztújító közgyűlés sokkal nagyobb jelen­tőségű, mint az eddigiek voltak. Az ipartörvény re­formja egyrészről kiszélesítette az ipartestületek jog­körét, amit egy ilyen nagy taglétszámú ipartestület­Gersli & Ladrer** Mostellzeniraile Wien, I., Schauílergasse 2. Tel.: IJ. 26-2-55 február hó végétől tartja Wienben saját helyiségeiben 50 darabbél álló kiváló kollekciójával Belépti díj albummal együtt 50 Sch. A NOSz. irodájában előre váltva 45 P. NomUHAKESZlTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK, } KÖZÖSÖKNEK, NÖISZABóK ANYAGBESZERZŐ- ÉS J TERMELŐK SZÖVETKEZETÉNEK 3 HIVATALOS LAPJA ^ <; j Szerkesztőség é9 kiadóhivatal; ( V., ERZSÉBET-TÉR 14. j j Megjelenik 1-én és 15-én. | j TELEFON • 1' S07 84. j

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék