Magyar Energiagazdaság, 1949 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1949-01-01 / 1. szám

JELENTÉS AZ ENERGIA VILÁGKONFERENCIA NEMZETKÖZI INTÉZŐ RIZOTTSÁGÁNAK STOCKHOLMI ÜLÉSÉRŐL ÉS AZ EHHEZ CSATLAKOZÓ TANULMÁNYÚTRÓL DR FONÓ ALBERT Az ülést 1948 jűn. 7. és 8-án Stockholmban a Svéd Műszaki Tudományos Akadémia tanácster­mében rendezték. 19 tagállam képviseletében 29 kiküldött vett részt, az elnökön és a titkáron kívül. A nemzetközi összejöveteleknél megszokott udva­rias köszöntő beszédekről, a szívélyes kartársi han­gulatról, kölcsönös szolgálatkészségről, a szigorúan politikamentes tárgyalásokról nem kell itt referál­nom. Csak a közérdekű tárgyakról fogok megemlé­kezni. Ezek: 1. Tüzelőanyag hasznosítására vonatkozó adat­gyűjtés, amelynek célja, egyenlő alapon a különböző eredményeket összehasonlítani és megismerni, hogy a legjobb eredményeket milyen módon érték el : Ennek a Hágában ki­jelölt témának a kitűzése előkészítés stádiu­mában van. 2. A 4. teljes Energia Világkonferenciára vo­natkozólag bejelentik, hogy az Institution of Civil Engineers, London, erre a célra rendel­kezésre bocsátja székházát. Időpontja: I960 július. Témája: A világ energia forrásai, energia termelés. A tárgyalások folyamán, az energia átvitel kér­désére vonatkozólag az alakult ki, hogy ez a Cigré témaköréhez tartozik, tehát avval itt nem foglalko­zunk. Három fő tárgyköre lesz a konferenciának: I. Minden ország egy jelentést ad ismert energia készletéről, továbbá egyrészt ener­gia készlete megismerése, másrészt ener­gia termelő berendezései fejlődéséről az utolsó 25 év alatt. Ez az anyag lesz a be­vezetése a további 2 főtémakörnek, tüzelő­anyag előkészítés és energia termelésnek. A dolgozatok kizárólag műszaki és gazda­sági kérdésekkel foglalkozzanak, távol minden adminisztratív és politikai vonat­kozástól. II. Tüzelőanyag előkészítés. III. Energia termelés. Az energia termelésre vonatkozó dolgoza­tok jórészt abból a tényből indulnak ki, hogy a nagy energia elosztó hálózatok, nagy telepek felé irányítják a figyelmet. Megvizsgálandó pl. ilyen telepek legmeg­felelőbb helye. A tüzelőanyag-szerzési nehézségek növeke­dése, a tüzelőanyag minőségének a folyto­nos romlása arra vezet, hogy a gazdaságos megoldásokra különös gondot fordítsunk, a rossz tüzelőanyag okozta bajokat kikü­szöböljük. — A nagy telepek gép és kazán­egységeinek a legmegfelelőbb nagysága, a súlyegységre vonatkozólag elérhető leg­nagyobb teljesítőképesség tanulmányo­zandó. Minden dolgozat a tárgyalt kérdés mai ál­lásának a megvilágítása mellett, a fejlő­dés kilátásaira is mutasson rá. Remélhető, hogy az egész kongresszusi anyag a tárgyalt kérdések mai állásáról és kilátásairól teljes képet fog adni. Ez a három tárgykör, 48 alcsoportra osztva je­löli ki a tárgyalandó kérdéseket. Az 1949-ben BruxfeHes-ben tartandó intézőbizottsági ülés fog részletkérdésekre vonatkozólag határozni. Felmerült francia résztől az az elfogadott óhaj, hogy a műszaki fejlődésnek a dolgozók jólétére gya­korolt hatása is vizsgáltassék. Ezután tárgyalásra került 3. A Nemzetek Szövetségének tudományos kon­ferenciája a nyersanyagok megőrzéséről és hasznosításáról. Tárgyalások folynak, hogy ez a konferencia ne tárgyalja az Energia Világkonferencia témáit. Az Energia Világ- konferencia a tárgyalásnál hivatkozik 24 éves tapasztalataira az energia kérdés tárgyalá­sában, hivatkozik arra, hogy az Energia Világkonferencia a Nemzetek Szövetsége ré­széről elsőnek elismert nemzetközi tudomá­nyos tanácsadó szterve. Ez a szerv alkalmas arra, hogy a Nemzetek Szövetsége számára, a szakmájába vágó kérdéseket tárgyalja. Hajlandó bármikor felvetődő, szakmájába vágó problémák tárgyalására külön rész-kon­ferenciákat rendezni. A levélváltással még mindig folyó tárgyalások lépésről-lépésre kö­zeledésre vezetnek és rövidesen teljes egyet­értés remélhető. 4. Az Energia Világkonferencia szervezetéhez tartozó Nagy Gátak Konferenciája rendsze­rint egyidejűleg ugyanott tartja üléseit, ahol az Energia Világkonferencia. Az 1950-ben Londonban rendezendő konferenciára is meg­hívta ezt a szervezetet. A Nagy Gátak Kon­ferenciája azonban úgy döntött, hogy 1951- ben Indiában fog ülésezni. 5. A statisztikai évkönyv ügyében bejelentették, hogy a most megjelent 4. kiadás 11 év anya­gát gyűjti össze, a világ energiakérdéseire vonatkozó adatoknak. A kiadás biztosítására a konferencia legalább 1000 példány átvéte­lére kötelezte magát, amelyet a tagállamok tagsági díjuk arányában vesznek át. Nekünk 10 példányt' kell átvennünk. 1 példány el­adási ára 2 £ 5 sh és 8 d szállítási költség. A további évkönyv előkészítése már meg­indult, tez újabb 2 év adatait fogja közölni. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék