Magyar Építőművészet, 1928 (28. évfolyam, 1-12. szám)

4. szám - Kotsis Iván: A zalaegerszegi templom

28. oldal Magyar Építőművészet T\ zalaegerszegi II. római katholikus templom. H zalaegerszegi 11. róm. kath. templom Építési Bizottsága 1925. évi április hó 30-iki lejárattal szabályszerű nyilvános tervpályázatot hirdetett a templom és a vele kapcsolatos Szent Ferenc-rendi kolostor terveinek beszerzésére. H bíráló- bizottság egyhangú döntése alapján alulírott szerencsés voltam az 1. díjat elnyer­hetni és ezt követőleg a megbízatást a kiviteli tervek elkészítésére. Hz építkezés 1925. évi július havában kezdődött; a templom megáldása és a kolostor használatbavétele 1926. október havában történt, végül a templom ünnepélyes felszentelése gróf Mikes János szombathelyi megyéspüspök úr által annak teljes elkészülte után 1927. szeptember 25-én. Hz építkezés előkészítését és az adminisztratív munkálatok megszervezését és lebonyolítását Petim József zalaegerszegi apátplébános úr végezte hatalmas lendü­lettel és példátlan energiával, amellett mecénásként őrködve az artisztikus szem­pontok felett. Munkájában egyetlen emberként állott mögötte a Templomépítő Bizottság és rajta keresztül Zalaegerszeg és Zala vármegye kdtholikus társadalma, annak minden rétegével. H munkálatok lebonyolítása, az építkezés bonyolult voltának és az időközben felmerült számos nehézségnek dacára, mindvégig oly ideális harmóniában folyt le, amely úgyszólván párját ritkítja. Intencióim kivétel nélkül minden egyes esetben megértésre és elfogadásra találtak, amely körülmény nemcsak megkönnyítette munkámat és fokozta kedvemet, de biztosította az építkezés sikerét is. Hz építkezés során tömérdek kéz hordta össze munkájának legjavát. H meg­érdemelt köszönet adassék érte mindenkinek. H tervek elkészítésében régi munkatársaim: Kracsun Virgil és Krón Ferenc építész urak működtek közre. H vasbeton szerkezeteket Jemnitz E. Zsigmond főmérnök úr tervezte. Hz építkezés helyszíni ellenőre Moidonányi Béla kir. műszaki főtanácsos úr volt. H fővállalkozó Müller István oki. mérnök volt, aki kiválóan oldotta meg a nagy gyakorlati tudást igénylő szerkezetek kivitelezését. Vállalatának keretébe tartoztak a föld-, kőműves-, elhelyező-, szigetelő-, vas-, vasbeton-, ács-, tetőfedő-, burkoló , rabitz-, parafaszigetelő-, bádogos-, vízvezetéki és csatornázási munkálatok. Ezek közül, mint alvállalkozó a parafaszigetelő-munkákat a Parafakögyár Tt.-T. (Budapest), az ácsmunkákat Eckhardt Ferenc (Zalaegerszeg), a bádogosmunkákat (benne a toronysisak és a laterna vörösrézfedését is) Steiner Hrmin és Ferenc (Budapest) kivitelezték. H dekoratív műkőmunkák kivitelezői: az elhunyt VögerI Hlajos és Szaké Rezső (Budapest). H belső gipszmunkák kivitelezője: Szabó Rezső (Budapest). Műkőlépcsők és lábazatok: Horváth István (Zalaegerszeg). Díszkovácsmunkák: Berkes Kálmán és fia (Budapest). Hsztalosmunkák: Lendvay László és fia és Lendoay Pál (Zalaegerszeg). Szegezőlakatos-munkák: T). Horváth Imre (Zalaeger­szeg). Mázoló- és szobafestőmunkák: Klosovszky Ernő és Társa Péntek Ernő (Zalaegerszeg). Üvegesmunkák: Grünwald Ernő (Zalaegerszeg). H zárda bádogos­munkája : Portisch János (Zalaegerszeg). Villanyvilágítás és villámhárítóberen­dezés : örsovszky István (Budapest). H főoltár műmárvány-munkái: Neuhauser János (Budapest). H főoltáron lévő szobrok készítője: Meyer Sándor szobrász (Szombathely). H főoltár felszerelését szállította: Ecclesia Egyházművészeti Tt.-T. (Budapest). 1\ szószék készítője: Kraft István faszobrász-mester (Budapest). H fő­bejárati Szent Ferenc-szobrot és az Immaculata-szobrot készítette: Visnyovszky Lajos szobrász (Budapest). * H fényképfelvételek zömét alulírott készítettem, a 3., 14., 15., 16., IS. és 19. oldalakon lévőket pedig Serényi Árpád zalaegerszegi fényképész. T)r. Kotsis Iván.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék