Magyar Festőipar, 1926 (22. évfolyam, 1-12. szám)

1926-01-08 / 1. szám

XXII. évfolyam. Budapest, 1926. január 8. 1. szám. MAGYAR FESTŐIPAR MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, Yll., Wesseléoyi-u. 73. sz. TÜLET Telefon J. 46—15. Jobb, boldogabb uj esztendőt kívánunk olvasóinknak ! A szerkesztőség. Az Ipartestület tisztikara ezúton kíván a tisz­telt tagoknak boldog uj esztendőt. Meghívó. A „budapesti szobafestők és mázolok szö­vetsége" *1926. évi január hó 31-én, vasárnap d. e. pont 10 órakor az ipartestület székházában (VII. kér., Wesselényi-utca 73. sz.) Rendes évi össziilést tart, melyre t. tagtárs urat tisztelettel meghívja. TÁRGYSOROZAT: 1. A végrehajtó bizottság jelentése, 2. A végrehajtó bizottság évi zárszámadásának felülvizsgálása, felmentvény megadása az 1926. évi költségvetés megállapítása, 3. 1 elnök, 2 alelnök, pénztáros, egy ellenőr és tíz végrehajtó bizottsági tag választása. 4. Munkaközvetitő kötelező felállítása, 5. Munkabérek kötelező megállapítása, 6. Esetleges indítványok. Alapszabályaink 7. §-a értelmében minden szö­vetségi tag köteles az ülésen megjelenni, Budapest, 1926. évi január hó. Lowetinszky János Volentik János szöv. titkár. szöv. elnök. Harminc év az ípartestület szolgálatában. December 19-én d. u. az ipartestület feldiszitett nagytermében díszközgyűlés keretében róta le elisme­rését, háláját és szeretetét testületünk és a meghívott ipari és kereskedelmi egyesületek képviselői Wohl- muth Gusztáv kartársnak, abból az alkalomból, hogy immár 30 éve viszi a pénztárosi állás felelősségteljes tisztét testületünkben, Bensőséges meleg hangulatban nyitotta meg Köl- ber Jakab elnök a díszközgyűlést. E hangulat Haus­wirt Ödön ünnepi szónok beszéde alatt mindjobban kimélyült. Memento homo! A szónok ajkáról megin­dult a visszaemlékezés meleg esője, megfogta az ünneplők lelkét s visszavitte messze-messze időkbe. A magyar ipar immár történelmi távlatba borult fény­korát a céh időt hozia elénk, annak szükségét, elmú­lását és nagy polgári erényeit. Majd az ipartestületek megalakulásának idejét vetíti, ahol az ünnepelt már jelen van s néhány év múlva a köz bizalmából elfog­lalván ipartestületünk pénztárnokságát, a mai napig a legnagyobb odaadással vezette és vezeti. Evek múltak, évek jöttek, sokszor felhullámzott a harc, ve­zetőségek buktak, uj emberek uj harci kedvvel, uj programmal jöttek, közben-közben ki-ki dőltek régi vezetőemberek. Wohlmuth Gusztáv az emberek és az élet e harcait mind átélte, az ő egyéniségéhez a harc hullámai föl nem értek a gondviselés bölcses­sége törhetetlen erővel ajándékozta meg, hogy a Fehér színét olajban és lakkban, sötétben és világosságban csak Smelting hófehér (Zinkwetss) ddod tartja meg változatlanul, oona !! Nem sárgul utánna !! Hasonlítsa össze, vvv // ** % 9 W f Győződjek meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék