Magyar Festőipar, 1932 (28. évfolyam, 1-12. szám)

1932-01-01 / 1. szám

Budapest, 1932. január hó. XXVIII. évfolyam I- sz. Magyar Festőipar A BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI SZOBAFESTŐ, CIMFESTÖ, MÁZOLÓ, ARANYOZÓ ÉS FÉNYEZŐ IPARTESTÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA ELŐFIZETÉSIÁRA 1 ÉVRE: Budapesten — ................... — 4 P Vidéken— ... — ~ — ... 5 P Megjelenik minden hónapban SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Budapest, VII, Wesselényi-utca 73, sz, 2-ZZZY Meghívó. A Budapesti szfőv. szobafestő-, cimfestő', mázoló-, aranyozó-és-fényező ipartestület rokkantpénztár egye: sütete az ipartestület székhazában, (VIL Wesselényi-u. 73.) 1932 év február 7-én, vasárnap d. e. 9,órakor tartja XXXI. évi rendes közgyűlését a melyre í. tag urat ezennel meghívjuk. ; '; Tárgysorozat: 1. Az 1931. évi zárószámadások be- mutatása. 2. A felmentvény megadása, 3. 1 ellenőr és 4 igazgatósági tag választása..4, Esetleges indítványok. Budapest, 1932- év január 23-án. KULINYI JÓZSEF LOVÁSZ GYULA jegyző. elnök. Meghivó. Tisztelettel meghívjuk a t. ipartestületi tag urat testületünk­nek f. é. február hó 7-én, vasárnap d. e. 10 órakor, az ipartestület székházéban (VII. Wesselényi-utca 73.) tartandó XLVI-ik évi rendes közgyűlésére. Ha e napon a t. tagok határozatképes számban nem jelen-, nek meg, úgy a közgyűlés február 14-én, vasárnap délelőtt fél 10 órakor ugyanott lesz megtartva és az alapszabályok 11-ik §-a értelmében, a jelen lévő tagok számára való tekintet nélkül, érvényes határozatokat hoz. TÁRGYSOROZAT: 1. Az elöljáróság jelentése az 1931. évről. 2. Az 1931. évi zárószámadás és vagyonmérleg bemuta­tása. 3. A felmentvény megadása. 4. Az 1932. évi költségvetés megállapítása. 5. A székházépület kölcsöneinek a Láb. utján való konvertiós rendezése. 6. 3 számvizsgáló, 8 rendes és 8 elől járósági póttag választása. 7. Indítványok* Budapest, 1932. év január 23-án. KULINYI JÓZSEF LOVÁSZ GYULA jegyző. elnök. * Indítványokat csak az esetben tárgyal a közgyűlés, ha azok 10 tag aláírásával, 8 nappal a közgyűlés előtt benyujtattak az elöljárósághoz. A zárószámadások 1931. év január 30-ától kezdve a testü­let helyiségében betekinthetők. Az 1931. évről szóló íelentés.- - Tisztelt Közgyűlés!- Az 1931.-ik- év a további romlás és pusztulás éve volt! Azok 'ä biztató-kilátások, amelyek az év kezdetén a nagy beruházási és- közmunkák, valamint a lataro-zési rendelet végrehajtásának-, a magánhitelek könnyítésének beigérésével reménytkeltőeh csillantak meg ellőttünk, hamarosan csaló­dássá váltak. A murikéi hozó tavasz helyett döbbenetes munkiátiiamság, pénzügyi viharok jelentkeztek, amelyek ál- lambázfartásúnk egyensúlyát veszélyeztetve, újiabb terheket, szűrte elviselhetetlene ke t rólak reánk akkor, amikor évti- zed&s. tküzdplmeink; .során azt vártuk, hogy azok alól las­san. felszabadulunk. Nem ezt. vártuk, nem ezt reméltük! Nagy a mi csa­lódásunk, meri bár hazafias érzésünk minden mélységével és. nemességével csüngünk, hazánk .sorsán, aggódó erőt­lenséggel tekintünk a jövő elé, mely semmi biztatót nem Ígér azon a térülőién, amelyen remény tkel tő munká­nak kellene fakadnia. Mi, akik mindenkor két kezünk mun­kája után éltünk és teljesítettük polgári kötelességeinket, most tétlenül nézzük, hogy amikor fokozottan nagyobb ter­hek hárittattak reánk, munka és kereseti lehetőség nélkül állva, senki sem segít rajtunk. A magyar kézműiparosság végzetszerű tragédiáját lát­juk kialakulni azokban a ténykedésekben, amelyek a mun- kaz'Silipek kinyitása helyett azok elzárását; a pénzforrások elé gátak emelését, a külföldi érdekeltségekkel való üzleti összeköttetések előmozdítása helyeit devizakiulalások kor­látozását célozzák. Azután, sötét hullámhegyekként sorakoz­nak a különféle adók emelései, a tisztviselők csökkentett illeiményei, amelyek mind egy-egy darab kenyeret sodor­tak el a mi sovány .asztalainkról, mert általuk is fogyóbbá lett számunkra a munka. S a hullámsír mélyén ott pihen­nek az elnémult gyárak, a vállalkozási lehetőség nélkül sínylődő vállalatok, a tönkrement középüzemek, a százával lecsukott redönyű üzletek és nyomukba sorakozunk mi, a tartaléktőkével nem rendelkező kézműiparosok, akiknek 70—80%-a minden munka nélkül tengeti életét — mint adó­alany. Nem érhet vád bennünket, ha ily kétségbeejtő viszo­nyok közepeit a nyilvánosság színe előtt arra kérjük az Illetékes tényezőket, hogy a minimális kereseti lehetőségre Ilii—m,i—»j>i ~nan"~ III — iAi ~ iil<<|l»< ■lii* 'II ~ ~ 1 iü»1 '# A ^Tiniiuulllpiiuriiiil^iiiiinMilniiiiiiiullTriiiiiiiiimHiiiiiiiiirTiiiiiiiiirlIiiiiiiiiiiHlTiiiiiiiiirmiiiiiiuiilTiiiiiiiiiilliiiiniiuiW ..... ” A MAGYAR 9 SMELTING HORGANYFEHÉR KITŰNŐ i I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék