Magyar Festőipar, 1933 (29. évfolyam, 1-12. szám)

1933-01-01 / 1. szám

4. oldal MAGYAR- FESTÓIPAR . szám részére rövid gyakorlat után engedélyezte a szoba­festő, vagy mázoló ipart, de akkor is szakbavágó gyakorlathoz kötötte azt. Most egyszerre felesleges lett, minden törvényes látszat? Most tömegesen lehet ezekre az abszolút letört iparokra rászabadítani az egész mérnöki kart?! Nem tudjuk, csak sejtjük, hogy milyen befolyások érvényesültek ezen a téren, hiszen az építészmérnököknek eme törekvései, hogy a szobafestő, mázoló, fényező iparokat szabadon űzhessék, nem újkeletű. Most olyan alkalmas idők, olyan kibirhatatlan munkatömegek vannak, hogy nem győzik iparosaink a rettenetes sok munkát, tehát segítségül kell hívni a minden szakképzettség nélküli mérnöki kart? ... Vagy a diplomának m;a már csupán csak annyi ér­téke van, hogy egy nyomorgó kisipari ág keretében helyezkedhet el annak tulajdonosa?... Valóban nem tudjuk, hogy önmagunkat szánjuk-e, akik ellen ké­szül ez a kisiparellenes tendenciájú rendelet, vagy azokat a diplomásokat, akik a mi keserű küzdel­meink árán megszerzett sovány kenyerünkön akar­nak osztozni? Bárhogyan legyen is, a magyar kézműiparosság sorai között, mi, akik eddig szakmáinkban csak szak­képzett iparosokat ismertünk és engedtünk érvé­nyesülni, minden rendelkezésünkre álló utón és mó­don tiltakozunk az ellen, hogy a mérnöki kart min­den szakképzettség nélkül iparainkra szabadítsák és 1 a többi ipari érdekképviseleteket hívjuk segítségül, hogy sem más, s\em a mi iparunk gyakorlását ne engedjük odavetni szakképzettség nélküli egyének­nek, bírjanak bár azok dr. mérnöki oklevelekkel is. E kérdésben országos szövetségünk és ipartes­tületünk azonnal lépéseket tett és úgy a kereskedelmi minisztériumhoz, mint a budapesti kereskedelmi és inarkamarához sürgős beadványokkal fordult. És reméljük, hogy éppen a kereskedelmi minisztérium ki hivatva van a kézműipari érdekeket a leg,nesz szebbmenőleg védeni, úgy az ipari érdekképviseletek mint az ország minden ipartestületének tiltakozásé» 3-z utolsó percben megszívleli és, ha a mérnöki k.a! számára kevesebb gyakorlati időt fog is kikötni mégsem történhet meg az, hogy szakképzettség nél­kül gyakorolhassák iparainkat és tegyék tönkre az; t 4000 szobafestő, mázoló, cimfestő,, aranyozó és fényező iparost, akik éveken keresztül tartó szak képzettségük megszerzésével, gyakorlati tudásuk fej icsztésével, adófizetői készségükkel nem szolgáltattak okot arra, hogy ily méltánytalan elbánásban része süljenek. *alán más irányban lehetne terelni a diplomás végzettségű munkanélküliek táborát, akik egészen bizonyos, hogy nem az ipari szolgálatokra szánt fes- tékes pitlit és ecsetet tekintették életcélul. A kézmű­ipart tessék meghagyni a kézmüiparosoknak és az egyenlő elbánás elvénél fogva semmiféle rendelet ne tegyen különbséget a törvény által képesített iparok között. Tiltakozásra hívtuk fel az ország összes szakmabeli kartársainkat. — Állásfoglalásunk a mérnök-iparos rendelettel szemben. Január 3-án a budapesti Kamara ipartestületünk­nek és az országos szövetségnek hozzászólás végett megküldte a kereskedelmi minisztérium által kiadott rendelettervezetet és annak »Függelék«-ét, melyek értelmében, mint azt az alanti beadványaink meg­világítják, iparaink a legteljesebb mértékben ki van­nak szolgáltatva a különböző képesítésű mérnö­köknek. Ipartestületünk vezetősége és az országos szö­vetség elnöksége felismerve a reánk háramló nagy veszélyt, azonnal akcióba lépett és úgy a kereske­delmi miniszterhez, mint a budapesti kamarához sür gős beadvánnyal élt és egyben az országos szövetség­emé beadványok szövegét megküldve a vidéki kama­rai körletek székhelyein levő szakosztály elnökségek­nek és ugyancsak tiltakozó állásfoglalásra hívta fel azokat. Amint értesülünk a vidéki szakosztályok kama­ráik és ipartestületeik utján szintén erőteljes állás- foglalással élnek és igy hihetőleg a kereskedelmi minisztériumot sikerülni fog jobb belátásra bírni. Felterjesztéseinket teljes terjedelmükben itt kö­zöljük : KUßZWEI L-féIe PORFESTÉKEK 45 év óta márkás külföldi anyagokkal egyenrangúak, minden jobb festéküzletben kaphatók puderfinom - tüzes - szinálló minőségben, szobafestési, mázolási diszletezési célokra. Autéfestékek - cégtábla - cement - freskőfes- = _________ tékek - nap- és viharálSó homlokzatfestékek. Kérjünk mindenütt urzwaii festéket.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék