Magyar Kelmefestő Ujság, 1909 (1. évfolyam, 1-43. szám)

1909-03-07 / 1. szám

1?£5 1960 MEGJELENIK HETENK1NT VASÁRNAP. Előfizetési ára: Egész évre .... 12 korona Félévre .................6 korona Negyedévre ... 3 „ Egy hónapra ... 1 HAVONTA EGYSZER MINTÁVAL JELENIK MEG. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, VII. KÉR., BAROSS-UTCA 79. SZÁM. (Kiss Lajos-féle egyesületi helyiségben.) KELME,- KEK,- FONALFESTOK, VEGYI TISZTÍTÓK ÉS FEHÉRÍTŐK LAPJA. = A Magyarországi Kelmefestő és Vegytisztító Munkások és Munkásnők Egyesületének hivatalos közlönye A lapkiadóbizottság megbízásából szerkeszti: CSIKÓS ÁDÁM, KIADJA: KÖRÖSI JÁNOS. y/f& 7 Kéziratokat nem Lapzárta minden :te -8 óra. héten Hirdetések ügyében felvilágosítást nyújtCSIKÓS ÁDÁM BUDAPEST, IX. KÉR., LÓNYANU. 13. TELEFON 62—73. I. évfolyam. Beköszöntő. Meggyőződésünk, hogy hazánkban, úgy a munkaadók, mint a munkások, már régtől fogva szükségét látják egy lapnak, egy oly szaklap­nak, amely közös érdekeiket, iparáguknak fej­lesztését lesz hivatva előmozditani. Gyönyörű óhajtás ez! Régen törekszünk már és sokan ezt az óhajtást megvalósítani. Mert meggyőződésünk, hogy ezáltal nemcsak a saját érdekeinkről gondoskodunk, hanem mind­nyájunkéról, akikkel rokonszakmát képezünk. De távolabbra kell tekintenünk. Nézzük a műveltebb nyugatot, éppen a mi iparunkban mennyire előre haladott és minő gazdag álla­mok azok, amelyekben az ipar jobban ki van fejlődve. Nem titkolják el ipari művészetüket és éppen ez az egyedüli rugója haladásuknak. Tudjuk mi azt is, hogy lesznek egyesek, akik a régi szokásaikhoz ragaszkodnak és féltik az ipari titkaikat. Ezek kevesen lesznek és bár ha lassan is, de bizonyára megfognak győződni arról, hogy újítani, vagyis haladni kell párhu­zamosan az útmutatókkal együtt. Van a ma­gyarnak olyan egészséges esze, mint bármely más nemzetnek, csak alkalma legyen tanulni. Produkált már sok magyar ember világhíres dolgokat. Mi szerény munkások, akik mint egyesü­let lapunkat kiadjuk, a fentemlitett célokat óhajtjuk elérni, lapunknak szerkesztéséhez, kiváló szaktudósokat iparkodunk megnyerni. A külföldi lapok szemelőtt tartásával, a külöm- böző, minket érdeklő gyárak, vegyészek és kézművesek gyakorlati anyagainak feldolgozá­sával iparkodunk a magyar kelme- fonál- kék­festő és vegytisztító, fehérítő iparosok érdekeit előmozditani. Arra törekszünk, hogy szaklapunk egyszerűen, könnyen megérthető magyarsággal legyen szerkesztve, hogy azt mindenki megért­hesse és igy valóban mindnyájunknak hasznára legyen. Súlyt helyezünk az anyagok és eszközök árfolyamának közlésére. Külön levelező­rovatot tartunk fönn, kérdések és feleletekre. Előfizetőinknek igy nyújtunk alkalmat az érint­kezésre, a tanulásra és továbbképzésre. Közöl­jük a szadadalmakat, a szakmánkat érdeklő híreket, a munkások és a munkaadók egyesü­letének közleményeit. Aki helyesli üdvös törek­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék