Magyar Kelmefestő Ujság, 1913 (5. évfolyam, 1-51. szám) - Fehérnemű és Vegytisztitók Szaklapja, 1913 (1. évfolyam, 1-16. szám)

1913-01-05 / 01. szám

1913 január 5. ELLENŐRIZVE KELME-, KEK- És FONÁLFESTŐK, VEGYTISZTÍTOK és FEHÉRÍTŐK LAPJA Alapítási év 1909 március hó. A M. K. V. M. M. E. KÖZLÖNYE — Megjelenik hetenkint vasárnap. — Előfizetési ára: Egész évre . 12 K Félévre . . . 6 K Negyedévre . . 3 K Egy hónapra . 1 K Havonta egyszer mintával jelenik meg. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, I. kér., Attila-utca 13. A lapkiadóbizottság megbízásából szerkeszti: kiadja : CSIKÓS ÁDÁM KÖRÖSI JÁNOS = Kéziratokat nem adunk vissza. = Lapzárta minden szerdán este 8 óra. Hirdetések ügyében felvilágosítást nyújt: a Kiadóhivatal és szerkesztőség I. KERÜLET. ATTILA-UTCA 13. SZÁM. TELEFON : 108-29. Előfizetési felhívás! Felkérjük lapunknak azon tisztelt előfizetőit, akiknek évi, 1h évi, 1U évi vagy havi előfizetése január hó 1-ig lejárt, hogy azt mielőbb meg­újítani szíveskedjenek. Lapunk fenntartásához kötelessége minden kartájunknak a pontos elő­fizetéssel hozzájárulni. Az előfizetési ár egész évre: 12 korona, félévre: 6 korona, negyed évre: 3 korona, egy hóra: egy korona. Oly csekély az előfizetési dij, hogy azt a legszerényebb anyagi körülmények közt levő munkás is köny- nyen áldozhatja egyedüli magyar szaklapunk megrendelésére. Felhívjuk egyuttal kartársainkat újabb elő­fizetők szerzésére. Igen fontos, hogy mindenki arra törekedjen, hogy lapunkat állandóan ter­jessze. Tisztelettel a kiadóhivatal. Válasz E. F. S, cikkére. Megszívlelni való eszmét pendit meg, múlt évi december hó 15-iki lapunkban E. F. S. Az eszme életre való és könnyen kivihető. Es hogy ki is vigyük, ehhez járuljon hozzá csekély erejével, minden becsületes kelmefestő munkás. Az apró erőkből hatalmas energia válik. Csak vegyünk példát a kis hangyáról vagy a szorgalmas kis méhről. A közös mun­kából mindegyik kiveszi a nagy részét; és mindegyik képességeihez mérten és egyik sem egyéni érdekének megfelelően, hanem a köz érdekében. Kis szervezetünk, Egyesületünk, hasonlít a dolgos méhcsaládhoz. Herének nincs köztünk helye. Kiki gyűjtsön, dolgozzon, hogy az utánunk jövők erős alapokra építhessenek. Várrá kell hogy építsük ami Otthonunkat, azért, hogy az esetleges támadások ellen kel­lően védve legyünk, hisz tudjuk, hogy osztály­harcra osztva állunk és számottevők csak akkor lehetünk, ha erősek leszünk. Első és legfontosabb kötelességünk tehát, hogy széleskörű agitációt indítsunk szaktársaink körében az egyesület otthonába való belépésre. Minden becsületes kelmefestő munkásnak ott a helye. Jelszavunk legyen: Aki nincs velünk, az ellenünk! Aki a szép szóból meg nem érti, hogy köztünk a helye, hogy ami küzdő tábo­runkat kell erősítenie, az viselje magatartása következményeit. Második kötelességünk aztán, hogy meg­felelő egyesületi helyiségről gondoskodjunk, ahol fejleszthetjük az összetartozandóság érzé­sét, ahol eszméinket megvitathatjuk mert minden ügyet a különböző vélemények visznek előbbre. Mindezek részletes kifejtése azonban nem e cikk keretébe való. Erről majd máskor.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék