Magyar Közgazdaság, 1936 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1936-10-29 / 44. szám

12 Budapest, 1036 október 20. (Az 19 tudósítójától.) Az utóbbi eszten- dpk legnagyobb valutabünügyének letartóz­tatottjai: Fengö Zoltán, Vidor Jenő, Fórból Imre és Fekete Imre a Markó-uccai fog­házban várják sorsuk eldőltét. A valutaügyészség Kotsis Miklós ügyész­iégi alelnök irányítása mellett megfeszített erővel dolgozik, hogy végre tiszta képet kapjon Fenyő Zoltán és társai valuta­machinációjáról. A terhelő bizonyítékok az abbáziai szállodatulajdonos és pesti pénz­ügyi tanácsadói ellen egyre szaporodnak. Fenyő. Zoltán, az abbáziai Atiantic-száUó tulajdonosa, ez év elején elhatározta, hogy megválik Olaszországban lévő vagyonától, likvidálja szállodáját, eladja ingatlanát s a pénzen nosztrijikálatlan kötvény szelvé­ny eket vásárol. Szándékát bejelentette a IMagyar Nemzett Banknál, amely áprilisban adott végleges elvi választ, közölve, hogy amennyiben Fenyő igazolni tudja vagyon­tárgyainak értékesítését, a befolyó nosztri- fikálailan kötvényszelvényeket vásárolhat, azokat Magyarországra behozhatja s valuta- jogszabályaink értelmében ezeknek a köt­vényeknek az ellenértékét száz százalékban megkapja, természetesen nem készpénzben, hanem csak részletekben, mégpedig a kül­földi tőketulajdonosoknak Magyarországon maradt, úgynevezett zárolt pengöszámlu terhére. Ezt a pénzt is csak úgy kapja meg, lia azt idegenforgalmi célra fordítja, neve­zetesen megépíti a balatonföldvári részvény- társaságtól vásárolt ingatlant, a kilátásbi helyezett s a Balaton idegenforgalmának fellendítését célzó, modern larusseállót. Fcngő Zoltán az építkezést meg is kezdte, közben azonban a valutaügyészség meg­állapította, hogy Fenyő Zoltán olaszországi ingatlanát nem értékesítette, hanem buda pesti pénzügyi tanácsadóival egyetemben, Magyarországról 500.Ö00 pengőt síbolt ki részben effektiv, részben pedig egy svájci tőkés befagyott pengőinek megvásárlásával s ezek után vásárolta meg az inkriminált nosztrifikálatlan kötvényszelvényeket és fgy ezzel a körmönfont tranzakcióval sike­rült elérnie, hogy a külföldi pénzpiacokon fiiáron vásárolt kötvényszelvényeket ide haza a Nemzeti Bankkal teljes értékben fizettette ki s ez a különbözet a jelek szerint egyelőre több mint 500.000 pengőt tesz. A nyomozás legújabb fázisában kiderült, hogy a letartóztatottakon kívül súlyos gyanú terheli az építő és szállóberendezési vállalatok egy részét, amelyek összeköt­tetésben állottak Fenyő Zoltánnal, illetve azoknak jórészét, akik bármilyen vonatkozásban Is érdekelve voltak a balatonföldvári luxusszálló építésénél. A nagy eréllyel folyó vizsgálat során ki­derült, hogy Fenyő Zoltán milyen feltétel lel kap pénzt a Nemzeti Banktól, illetve tisztában voltak azzal, hogy a Nemzeti Bank ez építkezés előrehaladásával arányban fo lyósit szaldirozott számlák ellenében mun­kabér és a szállított áruk kiegyenlítése cél­jából bizonyos összegeket az építkezésnél érdekelt vállalkozók és a szállítók számára. Ezért, hogy elősegítsék a szállótulajdonos vafutaüzérkedését, a szállítók közül négy közismert vállalat teljesített nmn- kabérösszegeknéU Illetve a leszállított ára értékénél jóval magasabb Összegről állított ki szaldirozott számlákat, amelyeket Fenyő prezentációja után a Nem ffdftGYAR WEKCMEIi M R.-T. * BUDAPEST, VII., károly-király-út 3/t zeti Bank ki is fizetett, amivel a valutaüzér társaságnak sikerűit újabb és újabb tökéhez jutnia, mégpedig olyképpen, hogy a bizal­mas megállapodás után a kiutalást felvett vállalkozók a fiktiv számla és a valóságos követelé­sük között fennálló kUlönbözetct eset- ről-esctrc visszafizették Fenyő Zoltán­nak, illetve Vidor Jenőnek. Ez a meglepő adathalmaz természetesen egy csapásra megváltoztatta a valutaügyész­ség munkájának irányát és most már teljes erővel a bűntársak kinyomozására feküd­tek. Miután Fenyő Zoltánt és társait a va­lutaügyészségen kedden délelőtt előzetes le­tartóztatásba helyezték, a detektívek most mór kizárólag a bűnügy kulisszatitkait ku­tatja és ennek során újabb meglepő intéz­kedések következtek. Elsősorban házkuta­tást tartottak a balatonföldvári lutusszál- loda építkezésénél érdekelt szállítók közül négynél, majd lefoglalták Üzleti könyveiket és átvizsgálás céljából beszállították a va­lutaügyészség Lipót-körút lő. szám alatti helyiségébe. A valutaügyrszség megállapí­totta azt is, hogy a balatonföldvári szálloda- építkezés egyik érdekeltje egy budapesti banknál hitelkeretet nyitott a valutaüzér társaság javára, mégpedig olyan feltétellel, hogyha a luxushotel elkészül, a kölcsönt nyújtó elsőhelyi bekebelezést fog majd kapni, ezzel szemben Fenyő Zoltán és tár­sainak 500.000 pengős folyószámlahitel ál­lott rendelkezésükre, amelynek egy részét a szóbanforgó svájci tőkés Magyarországon lévő zárolt pengőinek megvásárlására for­díthatták. Miután a szállító cégek egy részé­nek bűnössége bizonyíthatónak látszik, Kotsis Miklós ügyészségi alelnök intézkedé­sére a cégfőnökök útleveleit elvették, hogy a gyanúba vettek ne hagyhassák el az ország területét. A nyomozás az új irányban tovább folyik s ha a valutaügyészségnek sikerül perrend- szerűleg bizonyítani a gyanúsítottak bű­nösségét, szenzációs letartóztatások követ­keznek. Közvetlen tárgyalásokba kezd a vegyészeti és gydgyárú ipar a további kivitel biztosítása érdekében (Az SS tudósítójától.) A magyar vegye­st! és gyógyárugyárak hatalmas munkát "ejtenek ki a külföldi piacok megszerzése érdekében. Mint a Magyar Közgazdaság '.egutóbb megírta, a meglévő jelentékeny exportterrénumok mellett új távolkeleti dacok meghódítását tűzték ki céljukul a •egyészeti gyárak, de a külföldi valuta­eseményekből előállott felárveszteségek kö­vetkeztében a legutóbbi napokban váratla­nul megakadt az export eddigi zavartalan lebonyolítása. Miután külkereskedelmi ha­lóságaink ezideig nem tudták rendezni eze­ket a valutaproblémákat, a vegyészeti és tyógyszerárugyárak most azzal a tervvel foglalkoznak, hogy maguk indítanak tár­gyalásokat a külföldi átvevő cégekkel, a további kivitel biztosítása érdekében. A francia és svájci frank átértékelésével kapcsolatban ugyanis olyan súlyos felár­veszteségek érték a vegyészeti és gyógyszer- árugyárakat, hogy csakis az exportpiacok­kal kapcsolatos gyors és kielégítő megegye­zések révén tudják némileg behozni a már eddig elszenvedett károkat. Az egész szakma érthető érdeklődéssel várja az akciót, amely­nek eredményeképpen — előreláthatólag — a vegyészeti és gyógyárugyárak a saját ere­jükből teremtik majd meg a további kiviteli lehetőségeket. Tovább folytatja a telepítést a TEBE Újabb birtokot vásárol nyugdíjpénztára Balmazújváros környékén (Az ET tudósítójától.) A TÉBE nyugdfj- pénztára tavaly vásárolta meg a balmazúj­városi 3700 holdas birtokot, amelyen telepí­tést hajtott végre 60 holdas, 20 holdas és 8 holdas tanyaparcellákban. Eddig már 127 '.anya létesült, amelyeken a legjobb tapasz- álatokat szerezték nemcsak a bérlő gazdák, lanem a TÉBE is, sőt agrárkörökben fel­ügyeltek az újszerű telepítési kísérletre. Volt egy 600 holdas parcella e birtokon, ímelyen továbbra is Semseg gróf gazdálko­dott, mert erre a szerződésben lehetőséget biztosítottak neki mindaddig, amíg megfelelő bérlők nem jelentkeznek. Arról értesülünk most, hogy ezt a 600 holdas birtokrészt is az eddigi eljárás szerint telepítik be, ameng- nyiben arra gazdák jelentkeztek. Értesülésünk szerint különben a TÉBE nyugdíjpénztára újabb birtok megvásárlá­sáról tárgyal. Ez a birtok szintén Balmaz­újváros határában fekszik, a Semsey gró­fok tulajdona és csatlakozik a már tavaly CONTINENTAL SzaPagszövögyár Rt. BUDAPEST. V. SASIT* A 8 TELEFON; 1-802-44 Gyár: Pestszenílflrmc vásárolt birtokhoz. Ezt az új birtokot, amely rövidesen a TÉBE nyugdíjpénztárának tu­lajdonába kerül, szintén a már bevált mód­szerrel hasznosítják. varailan name! verseny miau megakadt svaid zsirszamtasunk (Az ST tudósítójától.) A hónapok óta szünetelő németországi zsírkivitelünk mel­lett a szakma érthető érdeklődéssel és vá­rakozással tekintett a nemrég még biztatóan alakuló svájci zsirszállítások felé. Sajnos, ezek a reménységek nem váltak valóra, mert — értesülésünk szerint — a MAHUSZ kétvagónos próbaszállítmánya után abba­maradtak . az exporttárgyalások és olyan érdekes körülmények működtek közre, amelyek a zsírexport további folytatását egyelőre lehetetlenné teszik. Németország ugyanis Hollandiától nagy- mennyiségű zsírt vásárolt, azonban nyo­masztó devizaszükségleteinek fedezésére a hollandiai szállítmányokat továbbította Svá‘c felé, ahol megfelelő áron sikerült piacot találniok. A váratlan német konkur- rencia következtében szakadt meg az új svájci relációnk és így a kétvagonos próba­szállítmányok után egyelőre nem lesz foly­tatása a svájci zsírszállitásöknak. XHWtBKZ>%«»aBK«nB Megkezdi tizemét a sashalmi nyerslilmgyár (Vi;, fit tudósítójától.) Megemlékeztünk arról hogy Sashalmon filmgyár létesült, amely külföldi tőke segítségével kezdi majd meg a gyártást. A tárgyalások máris előre­haladott stádiumban vannak. Az alapító el­járást az illetékes tényezőknél és sikerült az iparügyi, illetve kereskedelemügyi mi­nisztériumokban a vám- és adókedvezmé­nyeket megkapnia. Szenes László, aki a szakmában már ed­dig is dolgozott, alapítja Sashalmon ezt a filmgyárat. Lengyel tőke, az egyik nagy len­gyel filmgyár vesz részt az alapításban, e* azonban kifelé nem domborodik majd ki. A céget ugyanis Szenes László egyéni alapon akarja megalapítani, tehát sem részvénytár­saságról, sém k. f. t.-r'ől nincsen szó. A gyártási program eléggé jelentős. Foto- lemez és nyersfilm gyártására rendezkedik be Szenes László a sashalmi gyárban. Nyers- filrabehozatalunk igen nagy összegeket tesz ki és ennek egy részét fogja a hazai gyárt­mány pótolni. Egyelőre még nem állítja elő az összes filmfajtákat az új gyár, hanem csak a legfontosabbakra rendezkedik be. ErősenIgénybeveszl a közlekedési vállalatokat a bdzaszállitás (Az E! tudósítójától.) Az idei nagyobtí termés nagy feladat elé állítja a .V/ÍV-ot és a MATEOSz-t. Egyes vidékeken olyan nagy kereslet mutatkozik különösen teherautók iránt, hogy alig bírják a szükségletet kielé­gíteni. A MFTR is kellően foglalkoztatva van, ami áz idei üzletév eredményeiben megfelelően visszatükröződik majd. Különösen a búzaszállitásoknál mutatko­zott jelentős emelkedés, úgyhogy a MFTR hajóparkja teljes mértékben ki van hasz­nálva. Alaptőkét emel a Vadásztöltény (Az £31 tudósítójától. A Vadásztöltény, Gyutacs és Fémárugyár R.-T., amely a Ke­reskedelmi Bank konszernjéhez tartozik, november 5-re rendkívüli közgyűlést hívott össze eddigi 1,500.000 pengős alaptőkéjé­nek 900 ezer pengővel 2,i00.000 pengőre való alaptőkefetemelése tárgyában. A Va­dásztölténygyárnak már régebben volt 2,400.000 pengő az alaptőkéje, azonban ak­kori foglalkoztatása nem kívánta ezt a ma­gas alaptőkét és leszállították. A mostani alaptőkefelemelésre azért van szükség, mert a gyártelepet lényegesen ki­bővítik, nagyobbszabású építkezésbe kez­denek, azonkívül egész sereg új iparcikk gyártását honosítják meg. A vállalat továbbra is tömegcikkeket fog forgalombahozni. n nemzetközi csűkartei le i ia masztasaroi neszeinek (Az Qt tudósítójától.) Sok harc volt ta­valy a nemzetközi csőkartel körül és ered­ményként a körtei felbomlott. Arról értesülünk most, hogy újból meg­kezdődtek a tárgyalások a nemzetközi cső­kartel feltámasztásáról. Annak idején, ami­kor ez a nagy szervezet még életben volt, a magyar gyárak jelentős szerepet vittek benne és most előreláthatóan újból meg­felelő szerephez jutnak. Felelős szerkesztő és kiadó: BÉRÉNY IMRE Szerkesztő: TÁBORI LAJOS NYOMATOTT A GLOBUS NYOMDAI Mü INTÉZET R. T. KÖRFOBGÓGÉPEIN, BUDAPEST. VL ARADI UCCA 8. NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M. Súlyos vadak négy ismert vállalat ellen a Fenyő-féle nagy valutabíinügyben Fiktív számlákkal segítették elő a Nemzeti Bank félrevezetését? Lefoglalták a gyanúba vett vállalatok könyveit, elvették a cég­főnökök útleveleit — Sorozatos letartóztatások várhatók

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék