Magyar Lakatosmesterek Lapja, 1909 (4. évfolyam, 1-36. szám)

1909-01-01 / 1. szám

(X штошш Mm A LAKATOSMESTEREK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. — A BUDAPESTI LAKATOS STB. IPAR. TESTÜLETNEK ÉS A „BUDAPESTI KÉSMŰVES ÉS MÜKÖSZÖRŰSÖK SZÖVETSÉGE“ HIVATALOS LAPJA. ELŐFIZETÉSI ÁR: {Lakatos és rokonszakmája iparosoknak): Megjelenik havonta háromszor, minden hó 1., 10. és 20-án. Kgészévre 8 kor. Felelős szerkesztő: Félévre . Negyedévre RUDAS BÉLA. TELEFON 25—91. (Intézetek, hatóságok stb. részére): Kgészévre 16 kor. Félévre 8 kor. Negyedévre 4 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal VI., Sziv-utca 17. I909. A magyar lakatos, puskamüves, késes, mű­szerész és vele rokonszakmáju iparosok egyet­len magyar szakközlönye, a mi lapunk 1909. évvel negyedik évfolyamába lép. Ezen aránylag rövid idő alatt lapunk meg­szerezte a barátok százait és az ellenfél tisz­teletét. Nélkülözhetetlen hű barátja, harcosa és érde­keinek szószólója lett a lap valamennyi vas és acélárut feldolgozó iparosnak. Szigorú pártat­lanságunk, elvszilárdságunk, felszólalásainkkal nem egy jó eredményét értük aránylag ily rövid idő alatt el. Késhegyig üzentünk harcot a lakatos és országos érdekeket mélyen sértő vaskai teli ellen és eredményünket ellenségeink sem képesek lekicsinyelni. Halottaiból feltámasztottunk egy régi ipar­ágat : a magyar késes ipart. Az uj ipartörvénytervezet, az adóreform ki­növéseit ostoroztuk, de az érdekeinknek meg­felelő intézkedéseket méltattuk, anélkül, hogy látszatját kelthettük volna, hogy álláspontunkról egy paraszthajszálnyira is eltávolodtunk. Kívánjuk és sürgetjük oly intézkedések meg­tételét, mely a tisztes, becsületes munka elis­merését és az iparűző megélhetésének alapját képezik. Hoztuk a kereskedelmet és ipart érdeklő valamennyi fontosabb híreit. Szakcikkeinket első forrásból merítettük és a jövőben kettőzött igyekezettel fogjuk kiépíteni és országosan szervezni a lakatosmesterek szö­vetségét. Tudjuk és érezzük azon kötelessége­ket és azok súlyát, amelyek ezáltal vállainkra nehezednek. Nem riadunk tőlük meg, hanem visszük ügyeinket előre. Lapunk kell, hogy gondolatban egybe for­rassza a magyar lakatosságot. Helyt adunk minden igaz érdekű felszólalásnak, hogy az igaz ügy bajnokai lehessünk. Mert a sajtó nemcsak arra jó, hogy alkalom- adtán kihasználják és azután mint dögöt, rúg­ják félre. Kijelentjük, hogy becsülettel fogunk visszaverni minden ily irányú közeledést. A sajtó nem azért hatalom, hogy a közvéle­ményt előnyére kihasználja, hanem azért lett azzá, mert megbecsülhetetlen, tántorithatatlanul hü barátja az igazságnak. Az igazság ellen küzdeni szélmalom harc. Ereje letör minden álnokságot, gazságot. Fé­lelmetes hangjával kér a szaksajtó érdekelt iparosai számára igazságot. Ezért a sajtó erő, a sajtó kincs, a sajtó ha­talom, a sajtó hű szolga, nemes barát, a sajtó — apostol. És mégis a magyar lakatosmesterek sajtója egy elhagyott mostoha gyerek. Ütött-kopott, rongyos apostol, aki hiába kel vándorútra, hiába járja minden tiz napban az országot körül, hogy hirdesse az igazságot, hogy felvilágosítsa, kitartásra buzdítsa az elma- radtat, a csüggedőt, anyagi érdekhaszon nélkül. Mi vagyunk az az ütött-kopott apostol. Szolgáljuk a magyar lakatosmesterek és vele rokonszakmáju iparosok érdekeit, híven, oda- adóan. Nem kérünk érte áldozatok hozását. Áldozni csak mi áldozunk, mikor kinyitjuk szivünket, hogy vérünkkel tápláljuk ezt a szegény, elhagyott apostolt. Tőletek nem kérünk egyebet, mint jó szót, egy karéj kenyeret. Ezt is azért kérjük, hogy a köz javát szol­gálhassuk és Nektek az életet megkönnyítsük. Ezért az uj év első napjain bizalommal for­dulunk a magyar lakatosipar tagjaihoz, a buda­pesti egy lakatos stb. ipartestület érdemes Elöl­járóságához, jó akaróink és barátainkhoz, akiket oly híven, oly szeretettel, oly lelkiismerettel, oly becsülettel szolgálunk, ne zárják el előlünk

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék