Magyar Lakatosmesterek Lapja, 1912 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1912-07-07 / 28. szám

6 MAGYAR LAKATOSMESTEREK LAPJA 1912 julius 7. ШФФФФФФ+ФФФФФФФ**Ф*Ф¥¥щгфФ$ФФФФфФФФФФ<*'гФц>%1 l Faludi Henrik és Társa, műszaki nagykereskedők i ^ Budapest, V., Ferencz József-tér 5 (Gresham-palota). Telefon 137-99 jjj HÍREK. Elöljáróság! ülés. Ipartestületünk elöljárósága f. hó 11-én, csütörtökön délután 5 órakor rendes havi ülését tartja. Rajzkiállítás. A Technológiai Iparmúzeumban az elmúlt tanévben megtartott tanfolyamok hallgatóinak rajzaiból és számtani kalkulációiból kiállítást rendezett az igazgatóság, amely az elmúlt vasárnap nyílt meg. Belépő dij nincs. Állami kedvezmények. Hosszú hallgatás után a kereskedelmi miniszter az Országos Ipartanács előter­jesztésére a következő gyáraknak adta meg, vagy bőví­tette ki az államsegélyt: Magyar motor- és gépgyár r.-t. Szombathely, amely 1.300,000 К újabb tőkét fekteti be s 300 új munkást állít üzemébe; a Vulkán gépgyár Írógépek gyártására. Kamarai jelentés. A debreceni kamara legutóbb megtartott közgyűlésén osztották ki az ottani műpártoló egyesület által május havában megtartott iparművészeti kiállítás kitüntetéseit. A kiállítás- ezüst érmeit, mint első­rendű kitüntetéseket, a következő műlakatosok kapták : Drágus István nagykárolyi és Sáfár Miklós debreceni mülakatosmester. Új aluminiumgyár. Kovács és Riesz cég alatt Budapesten, а VIII., Kőris-utca 31. sz. a. aluminium- fémöntőgyár létesült. A cég tulajdonosai: Kovács Miksa és Riesz Henrik. Fémipari tömegáru- és szerszámgyár rész­vénytársaság, Budapest, II., Retek-utca 22. folyó évi junius hó folyamán vidéki érdekeltségek bevonásával újonnan alakult. Alaptőke egyelőre 100,000 korona. Foglalkozni fog mindennemű speciális huzó-, vágó-, nyomó-, stb. szerszámoknak (Schnitten, Stanzen) gyár­tásával és javításával, továbbá préselt, húzott stb. tömeg­cikkek, szabadalmi minták készítésével, egyszerű és különleges maratási, gyalu- és esztergamunkálatokkal. A gyár vezetését Halmai János és Makrai Teofil e téren előnyösen ismert mérnökök vállalták. E vállalat hazánk fémiparában hézagpótló és sok tekintetben úttörő és teljes joggal számít arra, hogy a külföldi szállítókat gyártmányaival kiszorítja. Könyvtári órák. Szakkönyvtárunk, amely ipar- testületünk épületében (Nyár-utca 6) van, a tagok ren­delkezésére áll minden vasárnap d. e. 9-től 12 óráig. Győző Béla és Társa szivattyúspeciálisták ez úton is értesítik a t. viszontelárusitókat, hogy 5-ös számú árjegyzékükre vonatkozó engedményeket a t. érdeklődőkkel készséggel közük. Engedményeik igen jelentékenyek és ellentétben a bel- és külföldi versenycégekkel, felárakat nem számítanak. Versenytárgyalási hirek. Magánépítési engedélyt nyertek a fővárosban : Sachinis Sándor nevén Karsaly Gyula, а IV., Hajó-utca 14. sz. a., négy- emeletes házra. Dummel Adolf, az 1., Márvány-utca 7. sz. a., háromemeletes házra. Építi: Schultzberger Ignác. — Freund Dezső, а IX., Ráday-utca 4. sz. a, négyemeletes házra. — Vértes Hugó, a Vll., István-út 2896. hrsz. a., kétemeletes házra. Építi: Gaál Bertalan. — Lederbauer Jenő nevén Ránczinger János, az 1., Hantos-út 12,970 hrsz. a., négyemeletes házra. —Jungfer Testvérek, Vili., Berzsenyi-utca 6, gyári épületre. Építi: Kalina Géza. Concordia Gőzmalom, IX., Dandár-utca 9529. hrsz. a., emeletes ráépítésre. Budapest. A főváros a III., Lajos-utcai iskola asztalos-, lakatosmunkáira julius 18. határidővel pályázatot hirdet. Bánat­pénz az asztalosmunkára 2000 K, a lakatosmunkára 1400 K. Aján­latok a Központi városházán, III., em. 333. ajtó alatt nyújtandók be, ahol a föltételek is megtekinthetők. Almásfüzitő. A Máv. emeletes lakóház építése. Határidő julius 13. Bánatpénz 4000 K. Ajánlatok a Budapest-jobbparti üzletvezetőségénél nyújtandók be. Bősárkány. (Sopron m.) Jegyzői lak építése. Határidő julius 9. Előirányzat 21,864 K. Bánatpénz 5°/o. Ajánlatok a községházán nyújtandók be, ahol a föltételek is megtudhatók. Gombosszentgyörgy. Iskola építése. Határidő julius 10. Bánatpénz 5%. Ajánlatok az eperjesi m. kir. államépítészeti hiva­talnál nyújtandók be Marosvásárhely. Kétemeletes iskola építése. Határidő julius 12. Előirányzat 600,000 K. Bánatpénz 5%. Ajánlatok a városi tanácshoz nyújtandók be, ahol a tervek s föltételek is megtekint­hetők. Ugyancsak a város egy kétemeletes internátust építtet, határidő szintén julius 12, bánatpénz 5%. Miskolc. A törvényszéki épület javítási munkáira pályázati határidő julius 18. Ajánlatok az ottani ügyészségnél nyújtandók be, ahol a föltételek is megtudhatók. Tárcái. Iskola építése. Határidő julius hó 15. Bánatpénz 5°/o. Ajánlatok a sátoraljaújhelyi m. kir. államépítészeti hivatalhoz nyújtandók be. Szerkesztői üzenetek. L. I. Fertőszentmiklós. Kovácsmester nem javíthat gépeket segéd még annál kevésbbé. Tessék följelenteni az illetékes első­fokú iparhatóságnál, Önre nézve a járás főszolgabirája az első­fokú iparhatóság. Javításokat a saját tulajdonát képező gépen bárki végezhet, ha rosszul végzi az ő baja. Az előző esetben kontárkodásért tegye meg a följelentést. L. I. Ráckeve. 1. Hirdetheti, az ellen senkinek kifogása nem lehet. 2. A gyármegnevezést használhatja, azért külön megadóztatva — a címért nem lesz. A gyár fogalma az, ha az illető üzem munkagépekkel van ellátva vagy ha húsz munkásnál többet foglal­koztat kézi üzemben. Sch. I. Budapest. A névmagyarosításért a belügyminiszter­hez kell folyamodni. Születési, illetőségi és erkölcsi bizonyítvány kell hozzá. A kérvényre egy koronás bélyeg kell. K. I. Décs. Iparigazolvány nélkül munkát nem lehet vállalni, különben kontárkodás címén lehet följelenteni az illetőt. L. F. Székesfehérvár. Az illető Budapesten, VII., Almássy- tér 4. sz. a lakik, illetve itt van a műhelye. Nincs semmi újság arra felé, hogy oly régóta hallgat ? Üdvözlet 1 KIHIRDETÉSEK. Megvételre kerestetik: használt, de jókarban levő egy db 4—6 HP nyersolajmotor, egy gyorsfúrógép 13 mm-es, esetleg lu- kasztóval, egy ventillátor tüzhajtásra vagy villanyfejlesztésre világí­táshoz. Ajánlatokat továbbít a kiadóhivatal. 318. Megvételre kerestetik egy használt, de jókarban levő 2—3 lóerős gázmotor. Barna Márton, Budapest, VIII., Szerdahelyi-u. 4. 323 Különlegességi gyér: Acéllemez, esslingeni fa- redőny, vászonroletta, nap- ellenzö gyártáséra. Pick Ede utödai BUDAPEST, VI., Lehel-utca 8/a szám görredőny-gyár. TELEFON 28-62. Kérjen árjegyzéket. Szab. Píck-féle szabadalmazott szellőző, 7PNlTUr önműködő MÍ.LHIin ajtócsukó. Mindennemű vasablak, vasszerke­zeti és épületlakatos munka.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék