Magyar Sütők Lapja, 1925 (23. évfolyam, 1-24. szám)

1925-01-01 / 1. szám

XXIII. évfolyam. Budapest, 1925. január 1. 1. szám <3 (UNGARISCHE BACKERZEITIJNG) A magyar sütőipar egyetlen független közgazdasági és iparpolitikai szaklapja A Magyar Sütők Országos Szövetségének hivatalos lapja ffllS'öffl SSÓ 1-ÉBÍ ÉS 15-ÉW Szerkesztőség: BIBAPEST, VII, BAROSS-TÉU 15. SZ. Telefon: Józseí 49—78. Kiadóhivatal: VIII, Kákóczi-ut 65. Kenyérmező-u. sarok. Tel. Józseí 88-97. Sürgönyeim : SÜTŐBANK. Felelős szerkesztő; S.TEIMB II GYULA Társszerkesztő: Her. STRAS8EÍI ERNŐ HlÖFIJiETÉSI .ÁRAK: Egész évre..................... 120.000 kor. Félévre .......................... 60.000 „ Negyedévre..................... 30.000 „ Románia részére egész évre . 350 lei S. H S.......................................125 dinár Köszönetnyilvánítás. Leányunk esküvője alkalmával, velem és csalá- áommal szemben tanusitott jóakaratért és szerétéiért, ismerőseinknek és jóakaróinknak hálás köszönetünket fejezzük ki. De nem mulaszthatjuk el különösen köszönetét mondani az összes szak- és napilapok szerkesztőségeinek, a Magyar Sütők Országos Szö­vetségének, a Fővárosi Siitőipartestiiletnek és a Siitö- kaszino vezetőségének épen úgy, mint az ország összes sütőszakosztályának. Steiner Gyula és neje. XXIII. Életóránk mutatója megint egygyel előreugrott. 23 év óta szolgáljuk hűségesen a sütőipart. Tehát majdnem egy negyed század kitartó és be­csületes munkája a köznek. Olvasóink, kik figyelemmel kisérték önfeláldozó munkánkat, megtudják bírálni, hogy mit jelent ez a működés a sütőiparban és megmondhatják, hogy teljesitette a Magyar Sütők Lapja mindazokat a kö­telezettségeket, melyeket a lap megindításakor ma­gára vállalt. Miután tökéletesség a mai világban nem létezik, egész őszintén bevalljuk, hogy van a Magyar Sütők Lapjának is egy nagy hibája, igaz, hogy ez csak egy egész kis párt előtt hiba, a nagy többség előtt azonban érdem. T. i. az a hibánk, hogy szakkifeje­zéssel élve, nem vagyunk az a bizonyos többször használt mazsola, mely mindenben tiszta benne van csak azért, hogy szerepeljünk mindenáron. Nem voltunk, nem vagyunk és nem is leszünk hajlandók soha másnak az eszejárása után dolgozni, másnak a szekerét tolni és bizonyos rögeszméknek szolgálatába állni. Magyarán modva: saját fejünk­® Boldog újévet kivan minden jóakarójának és ismerősének kel gondolkozunk és saját eszünkjárása szerint cse­lekszünk. Ez a nagy bűnünk, amit egyesek nem tudnak nekünk megbocsájtani. Nem tehetünk arról, hogy azért, mert többet tanultunk és többet láttunk és talán mélyebben érzünk iparunk és kartársaink iránt, hogy minden kérdésben nem csak a fején ta­láltuk a szöget, hanem a diagnózis mellé tettük az orvosságot is. Nem tehetünk arról, hogy minden egyes esetben órapontossággal bekövetkeztek az általunk előre megjósolt következmények. Nem tehetünk arról, hogy a vergődő sütőiparos­ság nem akarja az általunk előirt orvosságot alkal­mazni és csak akkor eszmél fel, amikor már késő és rezignáltan bevallják, nem tudjuk hányadszor: „Megint igaza volt a Magyar Sütők Lapjának.“ Ez 23 éven keresztül mindig igy volt. Hogy 1925-ben mi lesz, azt is előre megmond­hatjuk : Számtalan bukást, fizetésképtelenséget és még több tönkretett exisztenciát fog a statisztika az év végén kimutatni, ha a jó Isten nem fog csodát művelni és a sütőiparosság nem fogja az utolsó csepp önérzetét, akaraterejét és életösztönét össze­szedni, hogy a szaklap és az Országos Szövetség utasítása szerint még az utolsó percben is felveszi a védelmi harcot a közeledő veszély ellen. Felesle­ges mondani, hogy mi is ott leszünk az első raj­vonalban és védelmezni fogjuk a gyöngéket és te­hetetleneket, gyógyítani a sebesülteket, de irgalmat­lanul ökölcsapásokat fogunk osztogatni ott, ahol az élet-halálharcot vívó sütőiparosság érdeke ezt meg­kívánja. Amikor ezt tudtára adjuk mindazoknak, akiket megillet, nem akarjuk az alkalmat elmulasztani, hogy az új év kezdetén ne adjunk programmot. hogy mire fogunk ezen évben törekedni: Elsősor­ban a harácsolási járványnak úgy gondolunk gátat vetni, ha úgy a fővárosban, mint a vidéken, a kül­földön oly szépen bevált „vevővédelmet“ (Kunden­schutz) megteremtjük. Ha ez meg van, akkor a ma elharapódzott piszkos verseny magától megszűnik STEINER GYULA §

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék