Magyar Sütők Lapja, 1927 (25. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-01 / 1. szám

XXV. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1927. tZHo lANUyR;; I SHagyaa , (UNGARISCHE BÄCKERZEITUNG) 0/ 0 | I i*‘ 8a A magyar sütőipar egyetlen, független közgazdasági és iparpolitikai szaklapja. A Magyar Sütők Országos Szövetségének hivatalos lapja. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. £UjlNO$!ZVli ELŐFIZETÉSI ARAK: Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., BAROSS-TÉR 15. FELELŐS SZERKESZTŐ: Egész évre _ ______ __ 14.— Pengő Félévre ............................ : ... 7.—• „ Negyedévre _ ________ 3.50 „ Románia részére egész évre _ 800 lei S. H. S. ________________ 300 dinár Telefon: József 49-78. STEINER GYULA XXV. „Sors nyiss nekem tért, hadd tehessek Az emberiségért valamit . . . Ne hamvadjon ki haszon nélkül e / Nemes láng, mely úgy hevít . . .” Petőfi. Egv negyed évszázad. Nagy idő ez közérdekű munkában. Mennyi fáradság, harc, keserűség és csalódás. Huszonöt évig a sütő­iparért dolgozni nem csekélység. Különösen akkor, mikor ez nem' iár az illő hálával és elismeréssel. Haszonöt év alatt sok kartárs- £sk és hozzátartozóinak a keny- nyeit szárította fel a Magyar Sü­tők Lapja, amelynek megalapítása magában véve is olyan maradandó alkotás a magyar sütőipar szá­mára, mely becsületes munkával, bátor szókimondással, bölcs előre­látással és helyes irányítással már is hozzánőtt 3000 becsületesen gondolkodó sütőiparos szivéhez. Azt a csekély számú ellenséget, mely a szaklapnak becsületes tö­rekvését meg akarja hiúsítani, na­gyon könnyen meg tudjuk érteni. Ellenségek azért, mert nem akar­juk önző céljaikat szolgálni, anti- talentumot, balkezességet és tehetetlenséget nem tudunk dicsérni és nem akarjuk a vizet az ő mal­mukra hajtani. Haragszanak lapunkra azért is, mert a megkísé­relt vesztegetésnek nem dőltünk be és megsértett hiúságuknak szépségflastromot nem ragasztunk. Itt állunk 25 éve tisztán, szeplőtlenül és álljuk is a har­KALLÓS KAROLY sütőmester, Szentendre. cot, melyet az ellenség elenyészően csekély száma tehetetlen dühében ránk kényszeritett. Tiszteletben tartjuk másnak a nézeteit is. Lehe­tetlen mindenkinek a kívánságát kielégiteni és száz­féle irányban tapsolni. Lehetnek tisztességes ellen­feleink is, akik velünk nem egy el­vet vallanak, de büszkék vagyunk arra, hogy lelkiismeretünk nyu­godt és tiszta és aki huszonöt évi önzetlen és feláldozó munkánkban mást lát, mint igazi lángoló haza- szeretetet, rajongást a legrégibb magyar ipar iránt és tántoríthatat­lan ragaszkodást a vérbeli sütő­iparosokhoz, az semmiesetre sem lehet tisztességesen gondolkozó ellenfél. S amidőn átlépjük huszonötödik évfolyamunk küszöbét, fogadal­mat teszünk arra, hogy tovább ha­ladunk emelt fővel ugyanazon az utón, amelyre 25 év előtt léptünk Megvédelmezzük utolsó csepp vé­rünkig a halálraítélt kisiparossá­got, terjesztünk szaktudást és kul­túrát olvasóink között és becsü­letesen szolgáljuk mindazokat az eszméket, amely a régi becsületes sütőiparnak és szerencsétlen ha­zánk újjáépítését célozzák. Kérünk minden önérze­tes, becsületes és tisztességes sütőiparost, hogy bennünket eme törekvésünkben támogassanak, hogy az ipari békét végre helyreállíthassuk. Ez volna 25 évi munkánk legszebb jutalma. STEINER GYULA. Boldog újévet kívánok minden kartársamnak, barátomnak és jóakarómnak! STEINER GYULA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék