Magyar Sütők Lapja, 1928 (26. évfolyam, 1-24. szám)

1928-01-01 / 1. szám

XXVI. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1928 JANUAR 1. 1. SZÁM. DC L SHagyar Sütők (UNGARISCHE BÄCKER-ZEITUNG) A magyar sütőipar egyetlen, független közgazdasági és iparpolitikai szaklapja. A Magyar Sütők Országos Szövetségének hivatalos lapja. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VII., Baross-tér 15 Telefon: József 349—78. FELELŐS SZERKESZTŐ: STEINER GYULA ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre .... 14.— P, Félévre ..................7.— „ Negyedévre .... 3.50 „ Románia részére 1 évre 600 lei, S. H. S. . . s . . 300 dinár. 1928. Ismét ugrott egyet életünk óráján a mu­tató és midőn tizenkettőt üt az óra, agyunk­ban elvonulnak előttünk az elmúlt esztendő keserűségei, csalódásai s magától vetődik fel bennünk a kérdés, vájjon mit hoz számunk­ra. az új esztendő? Azt a gigantikus küz­delmet, amelyet a siitőipa- rosság szomorú helyzete reánk kényszerít, a súlyos kritikákat, amelyeket kény­telenek vagyunk egyesek működése felől az ipar és a kartársak érdekében elmon­dani, sohse vegyék az illetők személyes támadásnak, mert nem pályázunk másnak az állására, csak egy cél lebeg mindig szemünk előtt: a sii- ipar fejlesztése és a sütők boldogulása. Huszonhat év óta küz­dünk ezért a szent célért és hogy tisztelt ellenfeleinkkel nem tudtunk mindig kez- tyűs kézzel bánni, ez csak azért volt, mert mindig csak síiket füleknek beszéltünk és el- lakatolt ajtókat döngettünk. őszintén bevalljuk, hogy bennünket sem kezeltek mindig érdemeink és feláldozó mun­kánk szerint, sokszor igazságtalanul sebezték Tankovics János országgyűlési képviselő íz ipari blokk elnöke meg jóérzésünket, de most, amikor már hu­szonhatodszor búcsúztatjuk ezen a helyen a múló esztendőket, nem akarjuk haraggal, bosszút lihegve, keserűséggel telt szívvel át­lépni az új esztendő küszöbét. Amikor a Fő­városi Sütőipartestület ma már ugyanazokért az elvek­ért küzd, amelyekért lapunk évek óta harcol és végre szintén a korai kezdésért és az amnesztiáért való küzde­lemben velünk egy úton ha­lad, akkor lehullott ez a vá­laszfal is és hinni akarjuk, hogy tisztelt volt ellenlába­saink végre be fogják látni a közös újjáépítő munkának a szükségét a tönkretett ma­gyar sütőipar megmentése érdekében. És midőn az elsötétí­tett díszteremben elütötte a tizenkettőt és újra kigyul­ladnak a fényes csillárok, szívünkben is felragyog az a remény, hogy az 1928. év sok jót fog hozni a magyar sütőiparosoknak is és ezen remény hatása alatt engesztelő szívvel boldog új évet kívánunk minden kartársunknak, barátunk­nak, jóakarónknak és tisztelt ellenfeleinknek is, A Magyar Sütők Lapja szerkesztősége,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék