Magyar Sütők Lapja, 1929 (27. évfolyam, 1-24. szám)

1929-01-01 / 1. szám

XXVII. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1929 JANUÁR 1. 1. SZÁM. SMagyar Sütők £apja (UNGARISCHE BÄCKER-ZEITUNG) A magyar sütőipar egyetlen, független közgazdasági és iparpolitikai szaklapja. A Magyar Sütők Országos Szövetségének hivatalos lapja. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VII., Baross-tér 15 Telefon: József 349—78. FELELŐS SZERKESZTŐ: STEINER GYULA ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre .... 14.— P, Félévre ..................7.— „ Negyedévre . . . . 3.50 „ Románia részére 1 évre 600 lei, S. H. S ....................... 300 dinár. XXWÍ. Huszonhét év óta állunk a sütőipar szol­gálatában, de ezalatt az idő alatt nem múlt el esztendő anélkül, hogy ne kellett volna harcot vívnunk a sütőipar érdekében. Megjelentünk mindenhol, ahol a kartár­sak és az ipar érdeke ezt megkívánta, nem kíméltünk fáradságot és költséget, dolgoztunk nappal és éjjel; mindezt azért, mert szeretjük az őseink által űzött tisztes sütőipart A korai dagasztás és az amnesztia érdeke­ljen moist győzelemmel befejezett 7 éves hábo­rút is csak azért küzdöttük oly lelkesen végig, mert nem tudtuk tétlenül nézni, hogy egy tisz­tes iparág teljesen leziilljön, hogy iparosok azért, mert dolgozni akarnak, börtönbe kerül­jenek és hogy azok a szadisták, akik élvezeti1! találtak abban, hogy saját kartársaikat tönk retegyék és börtönbe vigyék, tovább kéjeleg- jenek az ipa rostestjére kot érő korbácsát ések hatásán. Isten és néhány országgyűlési képviselő segítségével el is értük célunkat, de azért mun­kánk és ambíciónk nem fog szünetelni a jövő­ben sem, mert még elég sérelme van a sülő­iparosságnak, amelyek mind orvoslásra szo­rulnak. Itt vannak elsősorban az iparba betolako- dottak, akik soha sütőtanoncok nem voltak mégis elszedik a sütőiparos vevőit, sőt vezér- szei’epet vindikálnak abban az iparban, amely­hez nem értenek. Hamis lobogó alatt és még hamisabb jelszavakkal vezetik félre a sütő­iparosokat és ipari egységet kiabálnak, habár tulajdonképpen nem tesznek mást, mint a gyűlölet magvát hintik el a tisztességes iparo­sok között. Összetartás helyett széthúzást szí­tanak és a legaljasabb fegyverekkel dolgoznak a 27 éves szaklap és a 23 éves Országos Szö­vetség ellen. Reméljük, hogy a józanul gondolkozó ta­nult sütőiparosság fel van vértezve igazi ipa­ros önérzettel és szeretettel ezek ellen az akna­munkák ellen és vissza tudják verni ezeket a kommunistaízű kűtmérgezéseket. De nagy munka vár még a szaklapra, hogy a sütőipart romboló többi kinövéseket is kiküszöböljük és ami a legfontosabb feladat, a valóságos orgiát ülő árúpocsékolást és sláj- derolást megfékezzük, illetve teljesen kiirtsuk. Ehhez a munkához kérjük minden kar- társunk segítségét és jóindulatú támogatását. Ne legyenek hálátlanok azokkal szemben, akik egy egész emberöltőn keresztül a leg­nagyobb áldozatok árán, de a legnagyobb szeretettel és kitartó buzgalommal küzdöttek a sütőipar, a kartársak és hozzátartozóik bol­dogulásáért. Reméljük, hogy az újesztendőben egy szebb jövő fog virradni a magyar sütőiparra és az elmúlt esztendők viszontagságai ra csak mint egy rossz álomra fogunk visszaemlé­kezni. Kezdjük meg tehát az új esztendőt a sze­letet és a megértés jegyiében. így legyen! Steiner Gyula. Boldog újévei Kíván a Magyar SüíőK Lapja sxerKesxiösége.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék