Magyar Sütők Lapja, 1929 (27. évfolyam, 1-24. szám)

1929-01-01 / 1. szám

4 ÍwA<i VAK SLICK iJkl'JA' Az ország iparossága évtizedeken keresz­tül kiizködött az ő érdekképviseleti szervéért. Régi, elavult ipartestiiletei nem alkalmasak arra, hogy osztályérdekeiket országos viszony­latban képesek legyenek megvédelmezni. Az ipartestületi törvény megalkotásánál is' már hiányos volt az iparosságnak alkotmányos szervezete, ^.z ipartestületekből csupán mun­kakönyv kiállító lés tanoncszerződést kötő iro­dák lettek, sőt az ipartestület mellett még ital­mérés akkor egyenesen iparos kaszinóvá vált az ipartestület. Az iparosságnak tehát szük­sége van egy modern érdekképviseleti szervre, amiely az iparosság lakóhelyén, mint helyi ér­dekképviseleti szerv, de országos viszonylat­ban van, mint az ipartestület fölé rendelt köz­ponti érdekképviseleti szerv működjék. A kor­ben soha meg ne szólalhasson. Nem érdeke az iparosságnak az, hogy a kereskedelmi kama­rák szétválasztassanak, mert sok olyan felada­tot kellene átvenni, amelyekre az iparosság nincsen még kellőképpen felkészülve. A Kéz­műves Kamara is csupán az összes ipartestü­letek fölé rendelt érdekképviseleti * szervnek van elgondolva, de az egyes helyi feladatokat, a kereskedelmi kamarák által eddig is végzett lokális munkát, az iparosság érdekében to­vábbra is a kereskedelmi kamaráknak kell elvégezniök. Az a törekvés pedig, amely a ke­reskedelmi kamarákat át akarja szervezni és a kereskedelmi és ipari osztály mellé kézmű­ipari osztályt is akar létesíteni közös kalap alatt, céljaiban helyes és szerintem tökélete­sebbé teszi a kereskedelmi kamaráknak eddigi ínányzat székhelyén, ahol a törvényhozás szé­kel, ahol a pénzügyi és szociálpolitikát intéző központi hatóságok viszik az ország dolgait, ott kell működnie a központi érdekképviseleti szervnek is. így tehát, ha az iparosságnak a befolyását a kormányzati tényezőkre biztosí­tani akarjuk, akkor elsősorban egy, az egész országot átfogó központi érdekképviseleti szervet, Kézműves Kamarát kell létesítenünk. Az iparosságnak ezt a gondolatát néhányszor már elbuktatták olyanok, akiknek érdekük az, hogy az iparosság ebben az országban mint Önálló osztály gazdasági és szociális tekintet­szerkezetét. Ez által az iparosságnak nagyobb befolyása iesz a kereskedelmi kamarákra. Ez a konstrukció-változás azonban nem pótolja az önálló ipartestületek fölé megalkotandó központi érdek kéviseleti szervet Az ipartes­tületeket összefogó központi organizáció nél­kül nem hagyhatjuk, mert az iparosság aka­rata, kívánságai (“lvesznek lés nincs egy szer­vezet, amelyiknek kötelessége és feladata az iparos osztályérdekeket képviselni, a szakmai és általános műveltséget terjeszteni, az inas- nevelést gondozni és általában az iparosság­nak szorosan vett közéleti érdekeit istápolói. Döntsön Ismét l az iparosság Irta: Friihwirth Mátyás, országgyűlési képviselő.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék