Magyar Sütők Lapja, 1930 (28. évfolyam, 1-24. szám)

1930-01-01 / 1. szám

XXVIII. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1930 JANUÁR 1. ti iy A slotm SUagyar Sütők £apja (UNGARISCHE BÄCKER-ZEITUNG) A magyar sütőipar egyetlen, független közgazdasági és iparpolitikai szaklapja. A Magyar Sütők Országos Szövetségének hivatalos lapja. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VII., Baross-tér 15 Telefon: József 349—78. FELELŐS SZERKESZTŐ: STEINER GYULA ELŐFIZETÉSI ARAK: Egész évre .... 14.— P, Félévre .................7.— „ Negyedévre .... 3.50 „ Románia részére 1 évre 600 lel, S. H. S ...................... 800 dinár. XXV111. Huszonnyolc éve áll a Magyar Sütők Lapja a magyar sütőipar szolgálatában. Talán egyik év sem volt olyan mozgalmas, olyan vi­haros, de olyan válságos sem, mint az elmúlt esztendő. Úgy mint mindig, most is a helyzet ma­gaslatán állt a magyar sütőipar egyetlen füg­getlen sajtóorgánuma, a Magyar Sütők Lapja és bátorsággal, talpraesett szókimondással mindig a sütőiparosság többsége érdekében harcolt. Teljesen megértjük, hogy a kis- és közép­sőtök ellenségei nem nézték jó szemmel a Ma­gyar Sütők Lapja és a MagyarSütők Orszá­gos Szövetsége előtöréseit és sikereit, mert a beteges féltékenységnek csak egy cél lebegett évek óta szeme előtt, hogy az országos sütőipa­rosság szervezkedése és összetartása épp úgy megsemmisüljön, mint maga az élni és boldo­gulni akaró kissütőiparosság. Akármilyen rosszmájúság vezette is ellen­feleinket önző cselekedeteikben, mégis szíve­sen fogadták maguk részére az általunk kiví­vott amnesztiát, mert alig volt közöttük egy- kettő, aki ne lett volna megbüntetve annak a törvénynek az áthágása miatt, amelynek élet­belépését ők annyira forszírozták. Nem kívánunk ellenségeinktől hálát vagy köszönetét azért, hogy ők is élvezték az am­nesztia áldásait, és megszabadultak attól a szé­gyentől, hogy bevonuljanak a toloncházba, mert egyik-másik „vezér“ is nyolc napi jog­erős elzárás! büntetéssel volt sújtva. De jog­gal elvárjuk még legvadabb ellenlábas szak­társunktól is, hogy ne üljön fel semmiféle ipa­runkon kívül álló méregkeverőknek és ne te­kintse írásainkat rosszakaratú rágalomnak, ha­nem a vergődő és élet-halálharcot vívó kisipa­rosság jogos panaszainak. Iparunk méregkeverői nagyítóüveggel ku­tatják írásainkban, hogy hogyan lehetne jó „zaftos“ porokét“ tenyészteni, hogyan lehetne megkaparintani a derék vidéki iparosságot sa­ját céljukra, hogyan lehetne a 24 év óta fenn­álló és a legnagyobb önzetlenséggel működő országos szövetséget aláaknázni és hogyan le­hetne a 28 éve fennálló Magyar Sütők Lapja előfizetőit mindenféle hazugsággal és rágalom­mal elcsábítani. A becsületes és tisztánlátó magyar sütő­iparos azonban már nem hagyja mSgát félre­vezetni, mert nagyon jól ismeri ennek a de­struktív munkának kútforrását és mozgatóit. Ma már mindenki tisztán látja a helyzetet és az utat, amerre haladni kell, ha a sütőipa­ros társadalom boldogulni akar és így kilátás vari arra, hogy az új esztendő inkább a ko­moly munka, mint az erőszakosan felidézett pereskedés és civakodás jegyében fog lefolyni. Midőn minden egyes khrtársunknak és ba­rátunknak egy boldogabb újesztendőt kívá­nunk, emelt fővel lépjük át az 1930. éiv kiiszö- küzdelmeiok az igazság jegyében győzni fog­nak. Steiner Gyula. Boldog ojévet kíván lapunk olvasóinak a Szerkesztőség és Kiadóhivatal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék