Magyar Sütők Lapja, 1930 (28. évfolyam, 1-24. szám)

1930-01-01 / 1. szám

4 MAGYAR SÜTŐK LAPJA 1930. A jövő iránt táplált reményünk keserű csalódásának sűrű ködtengeréből, fájdalmas menetben, számban megfogyatkozva, az 1930 tisztására értünk. Mi!... akik annyi viszon­tagság után ideértünk, újév napján sok sze­rencsét és boldogságot kívánva egymásnak, — újra elindulunk, nekivágunk a ködös útnak, rójjuk az emberi rendeltetés mérföldjeit, hogy mirajtunk is beteljesedjen Madách örök­életű művéből a Végzet. 1930, ez a szám egy sorsjegy száma, amellyel az emberiség egy évig játszik. Irgal­mas Istenem! Mennyi nyereséget, — de még mennyi veszteséget, fájdalmat, csalódást, anyagi és erkölcsi halált rejt a csirájában, drámai ereje és sokasága tökéletes műve a Végzetnek. Mi elindulunk, visz az idő a vég felé, különböző egyéni felfogások, indulatok, ötletszerű lépések, avagy balsikerű árnyak kí­sérnek bennünket különböző irtainkon, jelezve az élethez való ragaszkodás titáni küzdelmét, hogy végeredményben mindannyiunk elérhes­sük egyetlen vágyunkat, a testi és lelki jólétet. Az emberiség tragikuma, hogy abban a korban, amikor repülőgépet, rádiót, léghajót, bámulatos technikai csodákat, sőt legújabban holdjáró műveket alkotnak, szellemi téren ott tartunk, ahol az első emberpár: Ádáni és Éva. Bűnözünk önön magunk és embertársaink végtelen anyagi és lelki kárára, hogy a bűn elkövetésével kiűzzön a sors a jólét paradicso­mából, holott mi gyarlók azért bűnözünk, hogy a bűn útján vélünk a megtisztult erkölcsi és anyagi jólét országába jutni. Hát mi ez? Szel­lemi tökéletesedés? Örült kacagás! és fájda­lom, megtébolyodott elmék bábeli zűrzavara. összeroskadnék a végtelen fájdalom súlya alatt, mert amit 38 éves korommal itt látok, vigyorgó, rút bizonyítéka annak, bőgj’ álmaim meghazudtolnak. Ám legyen vezérfonalunk a mai társa­dalmi rend és beosztás. Nézzél széjjel kedves kartársam! Mit fogsz találni a mi iparunk belső életében? Élő példák szörnyű eseteit, kétségbeejtő jelei a lassú, de biztos kimúlás­nak, lía idejekorán fel nem akarjuk ismerni az egyedüli helyes és követendő eljárást, hogy meggyógyulhasson iparunk és egyéni életünk. Mert ha én helyi tünetekből következtet­nék, akkor sem volnék könnyelmű fráter,, mert sajnálatos helyi adatokkal szolgálhatnék és terjedelmes váddal fellebbezhetnék a nyil­vánosság fóruma előtt, mondom, akkor sem vol­nék könnyelmű fráter, aki sajtó útján a sütők lelkeit demoralizálom, — nem! Mert ennek a szegény megcsonkított hazának vannak na­gyon sok kissíitői, akiknek kétségbeejtő érve­rését aggodalommal állapítja meg. a Magyar Sütők Országos Szövetsége, — szinte ordít atyai fájdalmában, mert az agonizáló .sütőipari élet betegjei csökönyösek, közömbö­sek, a felkínált orvosság, a szervezkedés nem kell nekik. Inkább elpusztulnak. Hja kedves kartársaim, így nem lesz más sorsunk, mint őrült kacagással Dante poklába hullanunk. Engedjenek meg nekem kartársaim, én a keserűség és fájdalom jogos felimlultságában nem választhattam más hangnemet újévi gra­tulációra, azonban abban a reményben, hogy az 1930. évszámú sorsjegyünknek a nyeresége minket sütőket is érhet csupa véletlenségből a . biztató előérzetahangján Boldog újévet kivánok minden arra jogo­sult kartársamnak, b. családjukkal egyetem­ben, Schapson József. ceglédi sütőmester. Alig Qasznált dagasztógép 2 és félzsákos német gyártmányú két csészével, motor nélkül olcsón eladó. Cim a kiadóhivatalban. „ERIKA* Margarin TöRéleíesem pótol- fa a teavajat Gyártja: Budapest, VII., Alsóerdösor-ií. 18. Tel. 315-44.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék