Magyar Sütők Lapja, 1931 (29. évfolyam, 1-21. szám)

1931-01-01 / 1. szám

Egy év választ már csak el bennünket attól, hogy a Magyar Sütők Lapja harmincadik évfolya­mához jusson. Nem csekélység harminc évi becsületes, ember- feletti munka között haladni azon a göröngyös úton, amelyet nálunk iparszervezésnek neveznek. Csupa küzdelmet, csupa harcot és viszontagságot jelent ez a háládatlan mesterség. Ennek az ember­öltőn át megjárt kálváriának jutalma azonban — sajnos — csak gáncs, üldözés és megnemértés. Az eredmény pedig majdnem egyenlő a semmivel. Mi lebegett tulajdonképpen a szemünk előtt, amikor ehhez a gigantikus munkához hozzáfogtunk? Egy erős szervezetet akartunk alapítani a sütőiparnak, ahol a kétségbeesett szaktárs jóbará­tokra, az özvegyek és árvák, de a rokkant kartár­sak is segítséget és támogatást találtak volna. Egy­szóval egy erős várat akartunk felépíteni, amely a szakmabelieknek és hozzátartozóiknak védelmet nyújtott volna. De ami késik, az nem múlik. Ha későn is -—- és ehhez harminc év volt szükséges —, de végre egy kis reménysugárt látunk a sütőipar felett össze­tornyosult felhők közül előretörni, amelynek me­legsége, úgy hisszük, fel fogja végre olvasztani azt a. jégpáncélt, amely a sütőiparosok szívét körül­vette. Látjuk, hogy végre a fiatalságnál komoly szán­dék mutatkozik a rend megteremtésére és így meg­van a remény arra, hogy talán mégis sikerülni fog a sütőipar sorsát a helyes irányba terelni. Senkisem tagadhatja azt, hogy a sütőipar egészséges talajon épült fel, csak a mérges és kár­tékony kinövések tették egészségtelenné és termé­ketlenné ezt a valaha hálás mesterséget, A sütőipar szent földjét szeretettel kell ápolni és megművelni, ha azt akarjuk, hogy az elhintett mag kicsirázhas- sék. Az időnként mutatkozó beteges kinövéseket és gazt idejekorán kell kigyomlálni és a közénk tola­kodott idegen elemeket mielőbb el kell távolítani, hogy nagyobb károkat ne okozhassanak iparunknak. Csak így lehet iparunk belső békéjét biztosítani. Örömmel látjuk, hogy a fiatalság úttörője akar lenni egy boldogabb sütőiparnak, de ne fe­ledkezzenek meg arról, hogy lapunk tanításait, ame­lyeket fenti kép legjobban illusztrál, mindenkor kövessék és terjesszék; szakmánk egyedüli komoly szervezetét, a Magyar Sütők Országos Szövetségét támogassák és erősítsék, a maguk által megválasz­tott. vezetők iránt bizalommal viseltessenek, zászló­jukat hűtlenül soha el ne hagyják. Ne legyenek árulói iparuknak és kartársaiknak, és ezen eszmék­től, elvektől áthatva, lelkesedve kezdjék meg az új esztendőt és így haladjanak egy boldogabb és biztosabb jövő felé, amelyet tiszta szívből kíván az újév alkalmával a MAGYAR SÜTŐK LAPJA szerkesztősége XXIX.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék