Magyar Sütők Lapja, 1932 (30. évfolyam, 4-24. szám)

1932-02-15 / 4. szám

XXX. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1932. FEBRUÁR 15. 4. SZÁM SHagyar Sütők £apja UNGARISCHE BACKER-ZEITUNG A magyar sütők egyetlen, független közgazdasági és iparpolitikai szaklapja. A Magyar Sütők Országos Szövetségének hivatalos lapja. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. —­Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Baross-tér 15. Telefon: József 349—78. Főszerkesztő : STEINt£R GYULA a Magyar Sütők Országos Szövetségének elnöke Felelős szerkesztő : STEINER LÁSZLÓ ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre ......... — — 14'— ar. P Félévre — ­.................. T— ar. P Negyedévre ..................... 3'50 ar. P Romániába egy évre — 600 lei SHS ...................-............. 300 dinár A sütőmunkások a legszigorúbb ellenőrzést követelik az egész ország területén. A sütőmunkások szakszervezete az alant szó- szerint közölt felterjesztést intézte a kereskedelmi és belügyi miniszterekhez. A Magyar Sütök Orszá­gos Szövetségét ez ügyben a kereskedelmi minisz­tériumba február 17-ére értekezletre hívták és miután fontos, hogy azon az egész ország sütőipa­rosainak véleménye előterjeszthető legyen, kérjük a vidéki szakosztályok, hogy akik errevonat- kozó álláspontjukat még nem közölték a szövet­séggel, ezt most táviratilag tegyék meg. A munkások felterjesztése szószerint a követ­kező: A sütőipari munkák elvégzését szabályozó és a vasárnapi munkaszünetet meghatározó törvényes intézkedéseknek ellenőrzése. 1. Az ellenőrzésnek meglepetésszerűnek kell lenni és az ellenőrzésbe bevontak, illetve az abban közreműködők ha a meglepetésszerűség ellen vé­tenének kihágás útján felelősségre vonandók. 2. Az ellenőrzés alá tartozó sütő és cukrászipa­rosok gondoskodni tartoznak arról, hogy akár csengetéstől, vagy más módon az első sürgetés­től számítva 5 percen belül az ellenőrző bizottság az üzem teljes területére bejuthasson. Az üzemek az utcára kivezető csengővel látandók el. A be nem bocsájtás kihágást képez. 3. Az ellenőrzést az egész ország területén —• Budapest kivételével — a rendőrség gyakorolja járőrei és őrszemei útján a munkaadók és mun­kások szakember kiküldöttjeinek részvételével. Az ellenőrzés minden esetben gyakorlandó, hogy ha azt a munkaadók, vagy a munkások kívánják és legalább egyik szakérdekeltség abban részt vesz. Az ellenőrzés gyakorlása azon a címen, hogy abban akár a munkaadók, vagy a munkások mint szakemberek, akár külön külön, vagy együttesen részt venni nem akarnának a részvételre való felhívás ellenére sem, azért ha annak a szüksége felmerül, az ellenőrzés a rendőri járőrök és őr­szemek útján gyakorlandók. 4. Az ipartestületek sütő és cukrászipari srakosz- tályai, valamint a munkásoknak érdekképvisele­tei, külön-külön felhatalmazást nyernek arra, hogy kisebb helyiségekben 10, nagyobb helyiségekben 20 megbízottjuk nevére az ellenőrzés gyakorlására rendőrségi igazolványt kérhetnek, amelynek ki­adása meg nem tagadható és ha bármely oknál fogva az ilyen névszerinti igazolványnak tulaj­donosa az ellenőrzésből kikapcsolódna, helyette újat kérhetnek. Azonban legalább minden évben az ilyen igazolványok felcserélendők, vagy látta- mozandók az illetékes rendőrségi hivatal által. 5. Az ellenőrzés gyakorolható lesz a követke­zőképen: aj Az ellenőrzést igazolvánnyal ellátott iparos.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék