Magyar Sütők Lapja, 1932 (30. évfolyam, 4-24. szám)

1932-02-15 / 4. szám

4. oldal MAGYAR SÜTÖK LAPJA vagy munkás az őrszemet az ellenőrzés gyakor­lására a saját körzetébe tartozó sütödéknek és cukrászdáknak az ellenőrzésére a törvény és a vasárnapi munkaszüneti rendeletnek intézkedései értelmében az azokban foglalt tilalmi idő alatt való ellenőrzésre felszólíthatja és az őrszem az ellenőrzést a kívánt üzemben tartozik lefolytatni és gondoskodni arról, hogy az ellenőrzési igazol­vánnyal ellátott iparos, vagy munkás az őrszem­mel együtt az üzem területére bocsájtassék és mint szakemberek a törvénynek intézkedései értelmé­ben az üzemet átkutathassák. Az üzemben talált alkalmazottak nevét és életkorát és a törvény ti­lalmával ellentétes állapotot jegyzékbe vegyék. A feljelentést a tettenérés esetén az őrszem és a szakemberek együttes aláírásával teszik meg. A járőr az ellenőrzést szükség esetén egye­dül is gyakorolhatja. Ha azonban annak a lehe­tősége fennáll az ellenői*zési igazolvánnyal ellátott iparosokat és munkásokat igénybe kell vennie,mint szakembereket és elsősorban a körzete területén lévő ilyen igazolvánnyal ellátottakat és az ellen­őrzésnek meglepetésszerüsége céljából őket az el­lenőrzés előtt a lakásukon kell felkelteni. Az el­lenőrzési igazolvánnyal ellátottak tartoznak az ilyen esetben a járőrrel az ellenőrzésben részt ven­ni. A tettenérés esetében a feljelentést a járőr és a szakember írják alá. c) Az ellenőrzésben ha a járőr, vagy az őrszem egyedül vesz részt, a feljelentést egyedül írja alá. d) Az ellenőrzést akár őrszem segítségével, vagy járőrrel gyakorolják, az ellenőrzési igazol­vánnyal ellátott, legalább 4 pengő kiadási költség megtérítésben részesülnek, a kihágásban elmarasz­taltnak terhére. Az ellenőrző bizottság tagjai az első tárgyalásra nem idézendők meg, csak taga­dás esetén a második tárgyalásra, ha arra szük­ség van, ez esetben a készkiadásaik, mint tanú- költség legkevesebb 5 pengőben megtérítendő. Amennyiben a készkiadás több lenne, akkor a tel­jes összeg. A tárgyalások lehetőleg déli KI és 2 óra között tartandók meg, amikor az ellenőrzői igazolvánnyal ellátott szakembereknek inkább van lehetőségük, mint tanuknak megjelenni. f) A feljelentett iparosok ügye a feljelentéstől számított 2 hónapon belül tárgyalásra kitűzen- dők. Az ellenőrzést az üzemnek tulajdonosa, bár­milyen okból hiúsítaná meg, az kihágást képez. 6. Az ellenőrzésben résztvevő iparosokat, vagy munkásokat bárki bármi módon megfélemlítené, mint kihágás bírálandó el. A munkaadó az ellen­őrzési igazolvánnyal ellátott munkás részére tar­tozik időt engedni, hogy az ellenőrzésben részt vehessen és ha ilyen célból a munkás maga helyett megfelelő kisegítő munkást volna kénytelen kül­deni, azért a munkája fel nem mondható. Ameny- nyiben munkanélküli venne részt az ellenőrzésben, ezen ténykedéséért a munkába jutása meg nem gátolható. 7. Az ellenőrzésnek a szükséghez mérten kell történnie és ahol a törvényes tilalmak áthágása az ellenőrzés dacára rendszeres, ott helye van a naponkénti ellenőrzésnek és ha valamely iparost sem az ellenőrzés sem a büntetésnek kirovásával nem lehetne a törvénynek betartására bírni, ilyen iparossal szemben hivatalból az iparjognak elvo­nása érdekében előterjesztés teendő. 8. Az ellenőrzői igazolvánnyal ellátott szak­emberek az ítélettel szemben fellebbezéssel élhes­senek. Ezért az ítélet az ellenőrzésben részt­vevő szakemberek részére kikézbesítendő. 9. Az ellenőrzés járművel is gyakorolható. 10. Az ellenőrzésben résztvevők arról győződ­nének meg, vagy a körülmények arra engedné­nek következtetni, hogy az illető iparos a törvény és a rendeletek tilalmának áthágását nem az üze­mében, hanem a lakásában, vagy olyan helyen gyakorolja, amelynek átkutatása külön hatósági engedélyt kíván, az ilyen tapasztalatukról az elöl­járóságnál jelentést tesznek és kérhetik, hogy a hatóság meglepetésszerű kiszállással a megfelelő szükséges felhatalmazással ellátva, lehetővé teszi úgy a lakásnak, mint minden más rejtett helynek az átkutatását. Ilyen esetben az ellenőrzés sürgő­sen gyakorlandó és abban az iparosok és a mun­kások ellenőrzési igazolvánnyal ellátott egy-egy megbízottjai vonandók. Az illetők erről csak az utolsó 10 percben értesíthetők és amennyiben akár egyik, vagy másik fél az ellenőrzésben résztvenni vonakodna, akkor az ellenőrzés az egyik érdekelt­ségnek a bevonásával hajtandó végre. 11. Az áthágásban marasztaló ítéletek alkalmá­val kiderülne, hogy az elmarasztalt iparos a tör­vénynek azon sarkalatos intézkedéseit gyakran hágná át, hogy 18 éven aluli fiatalkorúakkal vé­geztetné tiltott időben a munkát, az ilyen iparos hivatalból a hatóságnál feljelentendő és a több­szöri megismétlődés esetében a tanonctartás jo­gának elvonására javaslat terjesztessék elő. Az Élelmezési Munkások Országos Szövetsége.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék